Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2002

ÅRSMELDING FOR ARCTANDRIA TROMSØ KYSTLAG 2002

Årsmøtet 2002 ble holdt i Rotunden 27.02.02.

Styrets sammensetning i perioden:
Leder: Torleif Olsen
Sekretær: Rune Sandberg
Kasserer: Leif Wallann
Materialforvalter: Tom Kristiansen
Styremedlem: Siri Moe
Varamedlem: Frode Aspenes

Siri Moe har vært styrets representant i Salarøystiftelsen.

Det ble gitt ut 7 nummer av ”Arctandria nytt”.

Komiteer:
Valgkomité: Gudmund Sundlisæter, Heidi Brønseth og Virve Ravolainen.
Stakkenkomité: Leidulf Olsrud, Tom A. Kristiansen og Helge Karlsen.
Barne- og ungdomskomité: Morten Berg, Trude Giverhaug og Knut Knutsen.
Festkomité: Åse Sørgård, Rune Sandberg, Nelly Zakariassen og Siri Moe.
Kursansvarlig: Hans Johansen

Medlemstall pr. 25/2-03:
2002 (2001) (2000)
Totalt ant. medlemmer 245 (254) (244)
Av disse er: Hovedmedlemmer 192 (179) (163)
Studenter/pensjonister - (23) (25)
Familiemedlemmer 49 (48) (52)
Æresmedlemmer 4 (4) (4)

Æresmedlemmer er Marit Bockelie, Leidulf Olsrud, Sverre Slettmo og Gunnar Eldjarn.

Møtevirksomhet:
Styret har hatt 9 møter og behandlet til sammen 37 saker. Det har vært avholdt 7 medlemsmøter, inkludert årsmøte for 2002. Det har også vært arrangert møter i de ulike komiteene.

Årsmøte 27. februar – Rotunden, Tromsø Museum. 30 frammøtte. Formann Torleif Olsen refererer årsmeldingen. Kommentarer og merknader til årsmeldingen ble gjennomgått og notert for revisjon. Årsmeldingen ble godkjent med de anmerkninger som kom fram. Sølvi Haugen gikk gjennom regnskapet. Det blir presisert at Budsjett for 2001 mangler i sakspapirene, og at dette bør legges ved senere år. Regnskapet godkjent. Liste over Arctandrias eiendeler etterlyses, denne bør legges ved årsmeldingen for senere år. Gunnar Eldjarn går gjennom årsmelding og regnskap for Salarøystiftelsen, disse godkjennes. Saksframlegg fra styret vedtas: ”Årsmøtet gir tilslutning til at det bevilges midler til bygging av en 3-roms nordlandsbåt i hht. saksframlegg fra styret”.

Medlemsmøte 20. mars – Museumssalen. 28 frammøtte.
Reidar Bertelsen holdt foredraget ”Mellom hav og land – refleksjoner over kystlandskapet i Nord-Norge”. Deretter fulgte diskusjon/spørsmål om livsgrunnlaget langs fjæra, og om havet kan betraktes som inn- eller utmark. Rob Barrett oppfordret medlemmene til å komme med stoff til Arctandria Skrifter. Kaffe og kringle serveres.

Medlemsmøte 24. april – Museumssalen. 38 frammøtte.
Torleif Olsen orienterer om medlemsaker. Salarøy ble satt ut i fjæra 20/4, med på grunn av mye vind og sjø utsettes utsetting en uke. Over 60 frammøtte. Anders Hesjedal holdt foredrag om ”Kystkultur gjennom 1000 år – fra utgravningene på Melkøya. Mange flotte bilder, fortelling om funn av tufter og gjenstander fra 2001-sesongen..

Medlemsmøte 30. mai – Stakken. Ca 30 frammøtte.
Servering av Måsegg og Mackøl med tilbehør – tradisjonen tro. Frode og Arne Terje viste diverse lysbilder.

Medlemsmøte 9. oktober – Museumssalen, Tromsø Museum. 45 frammøtte.
Filmen som er 45 minutter lang om ”Han Sjalg i Tinden – et portrett av Sjalg Halmøy og handelsstedet Tinden i Øksnes” blir vist på storskjerm. Rune Sandberg og Frode Aspenes viser lysbilder fra sommerens tur med Anna Rogde og fra andre sommeraktiviteter.

Medlemsmøte 13. november – Museumssalen, Tromsø Museum.
Liv Mølster og Ann-Heidi Johansen fra Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, legger fram ”Verneplan for kystregionen i Troms”. Premier ble trukket for kalendersalget. 1. premie som var en opplåsbar redningsvest vant Bente Johansen. 2. premie, kystkniven vant Olav Austlid.
Topp 5 på kalendersalget var:

 • Torleif Olsen: 117
 • Arnold Evensen: 75
 • Bente Johansen: 68
 • Tommy Nodland: 64
 • Arne Aspenes/Ellinor Elvevoll: 59

Medlemsmøte 11. desember – Museumssalen, Tromsø Museum. 25 frammøtte.
Mari Bjørnsdatter Knudsen viste filmen ”Sosial life of boats – the people of Arctandria”, et studentprosjekt på 17 minutter laget av Mari og Janno Simm. En fin dokumentar om Arctandria, hvor Gunnar Eldjarn, Arne Terje Sæther, Arnold Evensen og Virve Ravolainen er intervjuobjekter. Kaffe, kake og medlemsaker. 25 personer fra Arctandria skal på ”Restaurant Arctandria” fredag 13. desember på ”Lutefiskaften”.

Andre aktiviteter:
13.04.02 Utsetting av Håløygen.
20.04.02 Utsetting av Salarøy.
27.04.02 Sjøsetting av Salarøy og Drauen.
13-19 juni Seiltur med ”Anna Rogde”, Harstad, Vesterålen, Lofoten, Tranøy, Harstad.
21 medlemmer var med på turen.
Sept.-02 Aktivitetsdag for barn og ungdom i Folkeparken, arrangør Perspektivet museum. Arctandria stilte med feltsmie og rodde turer med museets fine 3-roms kjeks.
Høst-02 Deltakelse på ”åpen dag” på Sandnessund skole. En del gamle gjenstander ble vist fram, og det ble bakt flatbrød.
Høst-02 2 grupper, i sum 89 elever fra Storelva barneskole, var på besøk på Stakken og fikk omvisning og orientering om Arctandria mm.
Høst-02 Seilas på Salarøy med frilufts-konfirmanter
05.10.02 Innsetting Salarøy og Drauen.
09.12.02 Befaring til Håkøybotn for å se på byggingen av Arctandrias nye 3-roring.
13.12.02 Lutfiskaften på ”Arctandria sjømatrestaurant”, 25 deltakere

Kurs i ”Arctandrias” regi:
Kurs: Dato: Ant. Deltakere (K – M): Timer:
Sveiping 7/1–25/3 3 - 5 48
Skjelterbygg 5/1-26/1 0 - 5 49
Sying av seil 4/1-3/2 8 - 7 39
Sying av seil 9/2-6/3 8 - 7 40
Legging av gråsteinsmur 9/4-25/4 2 - 5 45
Oppsetting av laftebygg 28/5-22/6 2 - 4 76
Sveiping 8/4-1/6 2 - 5 52
Legging av torvtak 18/4-26/8 4 - 3 59
Seiling med nordlandsjekt 2/6-7/6 3 - 6 27
Seiling med nordlandsjekt 10/6-15/6 3 - 2 21
Seiling med nordlandsjekt 17/6-23/6 1 - 4 15
Seiling med nordlandsjekt 24/6-29/6 3 - 2 18
Sikkerhet om bord 13/7-15/7 5 – 5 12
Sikkerhet om bord 13/7-15/7 3 – 7 12
Seiling med Skonnert 13/7-19/7 5 – 5 54
Seiling med Skonnert 13/7-19/7 4 – 6 54
Sveiping 28/10 - 6/1-03 3 – 3 36
Vedlikehold av fembøring 9/12 – 7/1-03 2 – 6 44

I år 2002 har vi i regi av Arctandria arrangert 701 timer kurs (inkludert kurs på Salarøy/ Drauen).

Planlagte kurs våren 2003:

 • 3-roring. 4 temakurs: tilfar, rigg, seil og årekurs.
 • Knutekurs. Kursleder er Eivind Vorland.
 • Sveipekurs (går på mandager)
 • Faltbrød- og lefsekurs (i forbindelse med Lofotturen).
 • Oppsetning av verktøy (sliping/heining av øks, kniver etc.)
 • Smia (legging av villskifertak)
 • Gangspell for fembøringsnaustet.

HÅLØYGEN – rapport for sesongen 2002

Eldar Heide som var ansvarlig for Håløygen flyttet fra Tromsø i 2002, og Virve Ravolainen ble valgt som ny ansvarlig for båten. Trond Jaklin og Morten Berg har organisert dugnader og utsetting av båten. Arbeidet med nytt storseil, som ble påbegynt i 2001, fortsatte på våren 2002 og seilet ble ferdig i juni. Seilet ser ut til å passe båten bra og fungerer fint. Seilet ble barket 1. gang i oktober. Hele prosessen med sying av seil har innvollvert mange personer, og mesteparten av arbeidet ble organisert som kurs. En takk rettes til Bente Johansen som har vært instruktør under arbeidet.

Det ble laget ny frontvegg med dører på løftingen. Det er kjøpt inn 4 redningsvester, og sjøkart over Tromsø og Nord-Troms. Det nest fremste botnbandet ble byttet ut før utsett på grunn av råte. Det er høvlet ferdig ny styrvol som skal settes på plass før utsett 2003. En pumpe til båten er under utarbeidelse. Båten ble malt og tjærebredt om våren. Den stående riggen (vantene og staget), samt brasene ble skiftet i juni. Nye kokosfendere ble flettet på dugnad. Foruten mindre vedlikeholdsarbeid som pågår kontinuerlig, er båten i god stand.

Håløygen ble satt ut 6/4 på Hella, og tatt til Stakken og satt inn i stornaustet for maling. Årets andre utsett var 1/5 med mange frammøtte. I perioden mai – medio september ble båten brukt til onsdagsseilas sammen med Salarøy. Utenom onsdagsseilasene og noen småseilaser i nærområdet, ble båten brukt på to helgeturer. Oppsett var 14/9.

NAUSTET PÅ STRAUMHELLA.

Arbeider på Hella -naustet i 2002
Etter tilbakemelding fra Håløygen-setterne om for høy dørstokk ble det lagt inn en ekstra stokk under sylla i front, og det ble tatt ut spor i understokken for å senke terskelen. Torva som lå igjen på parkeringsplassen fra forrige år, ble båret ned og lagt opp på taket. Det holdt akkurat, men det må nok etterfylles med jord og jevnes til sommeren. Trandunk nr. to ble smurt på veggene, og de siste strekkfiskene utvendig ble fjernet.

Arbeider i 2003
Det som gjenstår, er noe flikking og justering på dørene før disse males, og eventuelt nye vindskier - eller maling av de gamle. Utvendig bør vi spa bort jordhaugen på vestsida. Det lureste er å harpe jordmassen, slik at vi skiller jord fra stein. Så har vi jord til taket, og steinen går i fjæra.

STAKKEN

Båtskottet
Det er montert utelys med automatisk tenning, et svært nyttig tiltak. Antikk dreiebenk med trøe er satt inn, selv om det er et utmerket trimapparat har man allerede begynt å ønske seg motor til benken. Båtskottet blir mer og mer populært som kursplass, og er i bruk 3 - 4 ganger i uka.

Vedskjåen
Døra ble laget i løpet av vinteren og satt inn våren 2002. Trelåsen er på plass. Torv og vindskier er kommet på.

Smia
Bollingen er ført opp i løpet av sommeren, og takkonstruksjonen med tro er kommet på. Skiferheller, "villheller" til taket er kjøpt inn. Takåsene ble hogd i Straumsbukta med eget mannskap.

Rorbua
Rorbua er påbegynt og 4 .- 5 omfar er lafta opp. Gammeltømmeret er uventa bra etter den lange lagringa, snart 15 år for de fleste stokkene.

Gangspillet
Spillkabben er stort sett ferdig, men vi har manglet impregnerte stolper til stativet.

Aktiviteter
Det har ikke vært arrangert Stakkendag eller andre utadrettede tiltak i 2002. Måseggfesten i mai samlet fult hus. Det er ikke notert dugnadstimer, men på grunn av arbeidet med smia og rorbua, montering av lys og ovner og vedlikehold av snekkermaskinene blir det høye tall i 2002. Trolig vil det dreie seg om mer enn 2000 timer.

Planer for 2003
Smia tekkes, og innredningen skal komme i gang. Det laftes videre på rorbua. Kanskje bli det mulig å få støpt fastfortøyinga dette året. Et av gangjernene til stornaustdøra skal repareres. Gangspellet for oppsett av båt planlegges satt opp i løpet av 2003.