Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2006

ÅRSMELDING FOR ARCTANDRIA - TROMSØ KYSTLAG 1/1 – 31/12 2006

Styret har i perioden bestått av:
Komiteer:
Ragnhild Myrstad, leder
Rob Barrett, kasserer
Tom A. Kristiansen, materialforvalter
Signe Dalsgaard, styremedlem
Marianne L. Nielsen, styremedlem (t.o.m. februar) Svenn-Erik Tønnessen Busch, styremedlem (f.o.m. mars) Einar Indrevold, vararepresentant
Totalt ant. medlemmer
Hovedmedlemmer
Familiemedlemmer
Æresmedlemmer
Æresmedlem Sverre Slettmo gikk bort våren 2006
Bente Johansen, Morten Berg, Virve Ravolainen Leidulf Olsrud, Tom A. Kristiansen og Torleif Olsen Arne Hole
Gudmund Sundlisæter
Eirik Murberg/Tom A. Kristiansen
Rune Sandberg
Arne Aspenes
Valgkomiteen
Stakkenkomiteen
Kursansvarlig
Hjemmesideansvarlig
Motorgruppa
Båtansvarlig
Representant i Fylkeslaget
Styrets representant i Salarøystiftelsen var Signe Dalsgaard
Arctandrias kontakt til 4H: Ingrid Eldjarn til november, deretter Arne Hole og Leidulf Olsrud. Kalendergruppe: Kjersti Eline Tønnessen Busch , Rune Sandberg, Ingrid Eldjarn, Arne Terje Sæther, Nelly Zakariassen + Styret.
Medlemstall
Møtevirksomhet
I 2006 har det vært holdt 6 medlemsmøter i tillegg til årsmøtet. Styret har hatt 8 styremøter.
Medlemsmøte 25. januar, Tromsø Museum
Tema: Lofotfiske. Filmsnutter fra Lofotfiske i tidligere tider og planer for årets Lofotfiske. Ca. 25 fremmøtte
Årsmøte 22. februar, Tromsø Museum
Leif Wallann og Frode Aspesnes sto på valg. Marianne L. Nielsen flytter til Kristiansand og slutter samtidig som styremedlem. Rob Barrett overtar som kasserer. Einar Indrevold kommer inn som nytt styremedlem. Svenn-Erik Tønnessen Busch overtar for Marianne L. Nielsen.
Medlemsmøte 22.mars, Stakken
Tema: Kystfortellinger. Eksamen for lærerhøyskolestudenter i faget muntlig fortelling. Vi fikk høre fortellinger fra Nord-Norge, Island, Grønland og Færøyene. Ca. 30 fremmøtte
18.01.2006 8.12.2006
213 210 175 162 38 48
4 3
2
Medlemsmøte 31. mai, Stakken Måsegg og mackøl. Ca. 25 fremmøtte.
Medlemsmøte 18. oktober, Tromsø Museum.
Foredrag av Åse Elstad: Kvinnfolk og båt. Åpent møte, ca. 30 fremmøtte
Medlemsmøte 15. november, Tromsø Museum.
Filmkveld. Vi roter i arkivet. Skrytefilmen til Arctandria og filmen som det danske TV-teamet laget av Salarøy på Lofotfiske ble vist. I tillegg ble det vist bilder fra kveitefiske der Arnold Evensen viser veg til kveitemedene i Sandnessundet. Ca. 24 fremmøtte
Medlemsmøte 13. desember, rorbua på Stakken.
Lucia-feiring med lussekatter, julekaker, Luciaopptog, sang og foredrag av Leidulf Olsrud om hva Lucia-feiring har å gjøre med kystkultur. Ca. 30 fremmøtte.
Andre aktiviteter
Kalender 2007
Hovedaktiviteten på inntektssida i år har vært produksjon, distribusjon og salg av Arctandria- kalenderen. På årsmøtet ble det bestemt at vi skulle ha kalender for 2007. Kalendergruppa som etter hvert også har bestått av styret, har jobba målrettet og stått på i bokstavelig talt i alt slags vær. Styret er veldig fornøyd med utformingen av kalenderen og den store innsatsen som veldig mange i foreninga har gjort i forhold til distribusjon og salg av kalenderen. Kalendergruppa har hatt ca. 8 møter i løpet av året. I tillegg har det vært to salgsdager i byen før jul. Stor takk til alle som har bidratt til at kalendersalget ble så bra!
Arrangement
Oppsett av Salarøy og Håløygen for vårpuss 22. april med servering av boknafisk fra Lofotfisket etterpå.
Sankthansaften: grøt og hygge på Stakken. Stort bål i fjæra
Kystens Landsstevne i Bodø 20.-23.juli: Samsegling fra Tromsø. Flere båter drar sammen, noen trekker seg på grunn av dårlig vær. Samsegling hjemover. Båtene fra Arctandria fikk kjempefin traktering hos de ulike kystlagene som de var innom på opptur. Salgsbod for kalendersalg. Ca. 50 kalendere solgt.
Høstfest med åpning av rorbu og smie 7. okt. ca. 50 mennesker med stort og smått
I forbindelse med oppsettet av Salarøy hadde vi åpning av smie og rorbu og en skikkelig stor høstfest etterpå. Grilling av kvalkjøtt sto på menyen. Mye folk og oppslag i avisa i etterkant. Miljøvernkonsulent Wim Weber i Tromsø kommune fikk æren av å åpne rorbua. Smedmester Knut Moe åpnet smia ved å demonstrere smikunsten.
Onsdagsseglinger med Håløygen og Salarøy vår, sommer og høst. Lutefisklag på Arctandria 8. desember.
Seks utgaver av Arctandria-Nytt ble sendt til medlemmene i løpet av 2006.
3

Oppfølging av søknader og tildelinger
Sikkerhetsutstyr
Høsten 2005 fikk Arctandria tildelt kr 75.000 fra Stiftelsen UNI. Styret har kjøpt inn redningsvester, regattadresser og redningsflåte til Salarøy. Vi fikk omgjort midlene som gjaldt overlevningsdrakter til å kjøpe inn to nye redningsflåter til Salarøy.
Vi søkte også om midler til brannsikring av Stakken fra Stiftelsen Uni. Vår søknad ble imøtekommet med kr 55.000,-. Av dette gikk kr 15.000,- til brannslukningsapparat og 40.000 til vannpost med brannpumpe. Styret har kjøpt inn flere brannslukningsapparat til samtlige bygninger på Stakken og dunker for brannfarlig avfall. Grøfta til vannledningen er gravd, ledningen er ført fram og det gjenstår bare å få montert opp et skap med selve vannposten på utsiden av båtskottet.
Prosjektet ”Ro min båt”
I 2006 fikk Arctandria innvilget en søknad for prosjektet ”Ro min båt” fra Sparebankstiftelsen DnB Nor. Vi fikk tildelt kr 300.000 som skal brukes til å bygge 3 mindre nordlandsbåter, samt dokumentasjon og formidling av prosessen. I januar hadde vi besøk av presse på Stakken og fikk fin mediedekning av begivenheten. Vi har bestilt 3 båter fra Gunnar Eldjarn. En treroring og 2 stk. 2 1⁄2 roms nordlandsbåt som skal være god å ro og god å segle.
Målgruppa for båtene er først og fremst barn og unge i foreningen og den nyetablerte 4H- klubben på Stakken (Kulingen). Klubben var på to besøk i båtskottet og skal få være med å ferdigstille båtene. De fikk et digitalt kamera til disposisjon som de kan bruke i dokumentasjonen.
Arbeid i styret
Styret har bestemt seg for å undersøke mulighetene for å kjøpe naboeiendommen som ligger nord for Stakken. Målet er å utvide Stakken området med et aktivitetshus, flere naust, et eldhus og en etablert bålplass. Styret tok kontakt med eierne av naboeiendommen på Stakken. Vi har fått Nelly Zakariassen til å være med på møtene fordi hun har juridisk erfaring og har vært med i tidligere forhandlinger om samme eiendom for noen år siden. Vi har hatt positive møter med eierne og har meldt behov for å møte kommunen for å få klarhet i hvordan den videre prosessen må bli. John Zakariassen har laget en skisse som vi jobber ut fra.
Styret sendte søknad til Tromsø kommune for å få omgjort eiendomsskatten. Vi ble fritatt eiendomsskatt og det sparte foreninga kr 6200,- på.
Vi har også sendt en søknad til DnB om å få omgjort noen midler som var satt av til redningsvester. Vi har allerede dekket behovet for redningsvester gjennom Stiftelsen Uni, og derfor har vi søkt om å få omdisponere disse midlene til båthenger for nye båtene. Det har vi fått positivt svar på at vi kan gjøre.
Styret var ikke fornøyd med forsikringsselskapet Sparebank1. Vi sendte ut en forespørsel til to andre forsikringsselskap. Vi har sammenlignet tilbudene og kommet frem til at den vi har hatt hittil ikke er gunstig. Det var naturlig å ta ei evaluering av det tilbudet vi hadde fordi vi nå har fått flere bygninger og flere båter. Vi har også forsikret utstyr både på Stakken og motorgruppa sine verktøy. Styret har nå inngått en avtale med Gjensidige forsikring som gav oss det beste tilbudet.
4

Arctandria har leid kontorlokaler sammen med Fortidsminneforeningen på Stabburet på området v/Skansen. Vi fant ut at dette ble for dyrt for Arctandria. Vi brukte lokalet kun til styremøter og de kunne vi ha på Stakken i stedet eller hjemme hos noen i styret. Vi forlenget ikke avtalen i 2007 og sa opp leieavtalen som vi hadde med Tromsø kommune. Alle våre eiendeler er nå flyttet over til Stakken.
Kursvirksomheten v/Arne R. Hole
På grunn av at statsbudsjettet for 2006 hadde sterke kutt i voksenopplæringsmidlene, var det usikkert hvorvidt voksenopplæringsforbundene kunne drive videre etter sommeren. Da den nye regjeringa overtok høsten 2006, lovet de mer midler til voksenopplæring, men dette gav seg ikke utslag i statsbudsjettet. Forbundene – blant annet vårt som er Folkekulturforbundet – skar ned på timetilskuddet, og signaliserte at vi bare kunne regne med å få tilskudd for kurs vi arrangerte i vårhalvåret. Dette la nok en demper på hele kursvirksomheten både i forbundet KYSTEN og de andre organisasjonene som er tilsluttet Folkekulturforbundet.
Gledelig nok ble det bevilget mer penger gjennom reguleringa av statsbudsjettet i juni, og i statsbudsjettet for 2007 økte bevilgningene kraftig. Det betyr at vi er sikret tilskudd for kursene våre i år – med økte satser i forhold til tidligere (70 kroner timen). Kursvirksomheten i Arctandria bar også preg av at det var et magert år. Av åtte kurs, ble det gjennomført seks. Statistikken for kursene ser slik ut:
Kursvirksomhet kystlaget Arctandria 2006
Navn på kurs
Vinterseiling med fembøring
Vinterseiling med fembøring
Lofotfiske på gammelmåten
Lofotfiske på gammelmåten
Flatbrødbaking 11114
Deltakere
Kvinner Menn
Timer
3 1 32 5 3 34 1 8 32 4 5 32
Linefiske 5 Flatbrød/lefsebaking
Linefiske
4 19 Avlyst
Avlyst
Ialt
Avlyste kurs skyldes dårlig vær (linefiske), og at de to lefse- og flatbrødkursene vi meldte inn ble slått sammen.
Årsrapport fra Stakken v/Leidulf Olsrud og Tom A. Kristiansen
Båtskottet: Det er ikke utført vedlikeholdsarbeid på båtskottet. Det er gjort forberedelser til vannforsyning – vannledningen er lagt og ført inn i huset.
Smia: Mønekam og vindskier er monterte, vindskiene har fått et strøk maling og det er lagt inn strømkabel og fast lys. Vifte og esse er prøvd og fungerer bra. Flere smitenger og annet verktøy er mottatt i gave fra Knut Moe, som var med på innvielsen av smia og rorbua i september. Ny fin dørhelle er lagt ned.
Rorbua: Takskifer og takrenne er lagt opp. Vindskier og dørkledninger er satt på. Tømmeret i langveggene og øverrøstet og ytterdøra er malt med tranmaling, tre strøk på tømmeret.
51
29 22 163
5

Innvendig er det laget brannmur, og ovnen er satt opp slik at rorbua nå er fullt ferdig til bruk. Det er også satt inn et sperrepar på samhalderen.
Støa: Forbygningene er i hovedsak ferdige og har vist at de fungerer. Noe av den tilkjørte storsteinen er lagt ut i vestsida av støa, ovenfor vorren. Her er det meningen å lage en fin mur – spennende tiltak for spesielt interesserte.
De to ytterste golva i vorren ble skadd i Narve-stormen i februar. Materialene er tatt vare på og det vil bli gjort forsøk på å bruke dem til reparasjonen.
Aktiviteter: På måseggfesten var det ca. 25 deltakere. 4H-klubben Kuling har begynt virksomheten og har brukt båtskottet som hovedbase. Medlemsmøte i september markerte innvielsen av smia og rorbua. Medlemsmøte 13.desember ble holdt i rorbua. Stakken har vært brukt som base for flere line- og vadsett og et par linekurs for 4H og Arctandria. Stakken har vært brukt til en del private arrangement.
Dugnadsarbeidet generelt: Den 20.mai ble det arrangert dugnad på Stakken. Da ble det arbeidet med å forsterke steinvorren foran naustene. Det var ca. 20 mennesker som var i sving denne lørdagen. Vedlikeholdsarbeid og fullføring av smie, rorbu og forbygninger er utført av “spesialstyrker” og pensjonister på kveldstid og lørdager. Dugnadsarbeidet kan ha utgjort 1.500 timer i 2006 – det samme som i fjor.
Båtfolkets dugnad på Stakken onsdager vinteren 2006/-07 v/Rune Sandberg
Omtrent hver eneste onsdag etter oppsett av Håløygen i slutten av oktober og fram til jul, og med oppstart igjen første uka på nyåret, har en gjeng seglere vært på Stakken. Noen ganger har det vært oppe i 10-12 ivrige dugnadsfolk. Denne dagen har to viktige formål: Foruten ulikt vedlikehold på båtene er det sosiale viktig – seglmiljøet må holdes varmt gjennom en lang vinter. Så i tillegg til snekring, smøring, sying m.m. er det gått med mye tid til kaffe, kaker og prat.
Utførte arbeider:

 • Sying av toppseil til Håløygen – nå ferdig
 • Sying av ny råduk til Salarøy samt div. små skipssekker for å få mer orden i kartkista
 • Ny lydisolasjon av motor på Salarøy
 • Utbedring av løfting til Håløygen
 • Diverse reparasjoner og annet småtteri
 • Mange deltok også på linekurset – denne gang med kveitefangst og påfølgende
  festmiddag.
  Reparasjon samt smøring og maling av Salarøy og Håløygen gjøres til våren. Rune Sandberg har organisert arbeidene.
  Håløygen
  Håløygen ble tatt ut og flyttet til Stakken, hvor den ble satt opp i fjæra sammen med Salarøy den 22. april. Et ivrig dugnadsarbeid ble utført på begge båter før de fikk vann under kjølen den 13. mai. Erfaringen med samkjørt dugnad på begge båter er god: Det blir mye mer effektivt arbeid og mindre styr med transport til og fra Hella.
  Håløygen og Salarøy seilte til byen 17. mai hvor de pyntet opp Torghuken under feiringen.
  6

Onsdag 24. mai til søndag 28. mai dro Salarøy og Håløygen på kjempeflott tur ut i skjærgården på yttersia. Turen gikk fra Tromsø til Gåsvær (overnatting), Lyngøy, Risøy (ilandstiging), Sandøy, Hjertøy ved Andammen (overnatting), Mikkelvik (mannskapsbytte), Hersøy (overnatting), Sandøy (ilandstiging), Gåsvær (overnatting) og tilbake til Tromsø. Til sammen var det 17 personer med på turen.
Ellers ble Håløygen brukt til noen private turer og en del onsdagseilaser. Sesongen ble avsluttet lørdag 21. oktober, med brudeferd i indre havn. Brudefølget på 31 ble rodd i to omganger mellom Torghuken og Løkta. Stor suksess mellom haglebygene, og fint oppslag i avisa.
Ved et tilfelle løsnet begge tamper foran, slik at Håløygen ble liggende halvt på tvers ut fra kaia i bølgene, kun holdt av den ene springen. Dette medførte noe småskader på løfting og akterstevnet. Dette ble heldigvis oppdaget ganske raskt i forbindelse med at Salarøy kom tilbake fra Bodø-turen. Det er viktig at tampene festes godt ved fortøyning, passe slakke og passe stramme – og med doble tamper foran på begge båtene.
Håløygen ble satt opp søndag 22. oktober på Hella.
Rapport fra motorgruppa "Sotrøret” - Aktiviteter 2006 v/Eirik Murberg og Tom A. Kristiansen
Flytting til nye lokaler
Allerede mot slutten av 2005 fant motorgruppa ut at det lokalet vi til da hadde på DS-kaia ikke egnet seg til vårt formål, verkstedet var forholdsvis lite og det var snaut med lagringsplass. Etter forslag fra Harald Davidsen falt valget på flytting til Tomasjord - til et lagerskur hos Statsbygg; tidligere brukt som minelager. Avtalen kom i stand i midten av februar 2006 og kontrakten med Tromsø havn ble sagt opp med virkning fra 1. april.
Før lokalene på Tomasjord kunne tas i bruk, var det nødvendig å foreta visse innvendige forandringer. Igjen fikk Harald Davidsen i stand en avtale med den konkursrammede sponplatefabrikken i Sørreisa, på sponplater til kr. 20,- pr. stk. Harald Davidsen og Karl Boholm hentet platene i Sørreisa, i lånt bil fra Åge Nilsen.
Hos Karlsen Trelast fik vi 100m 1 1⁄2” x 3” stenderverk. Beckers og Tromsø Farvehandel sponset oss med mye maling. Innen våren 2006 var alt på plass, tak og vegger ble kledd inn og vi hadde delt av et ekstra rom som var ment som verksted. Alt fungerer etter forholdene fint.
Aktiviteter
Etter hvert har vi utvidet motorsamlingen med et 10-talls mer eller mindre komplette glødehode/semidieseler, slik at vi har noen og tyve motorer i samlingen vår. Møtedager er som før hver onsdag kl 19.00. Oppmøtet har vært litt varierende, fra stort sett 4-5 faste til det dobbelte antall medlemmer på det meste.
Ved kalendersalget på torget 21.oktober hadde vi installert oss på flytebrygga med en ferdigstilt 5-9 Sabb som vi hadde start på. Motorinteresserte gikk etter motorlyden og flokket seg rundt motoren.
7

Skifte av leder
Eirik har bedt om å bli fritatt som leder av motorgruppen. Til ny leder er valgt Tom Kristiansen og Rune Karlsen. Skiftet kom i stand den 01.11.2006
Årsmelding for Kulingen 4H v/ Britt Haldorsen
Kulingen 4H holdt sitt første møte 10. januar 2006. 25 barn med foreldre møtte opp. I løpet av våren har vi hatt aktiviteter som: spikking, overnatting på Stakken, flatbrød- og lefsebaking, pilefletting, lek med skjell fra fjæra, vi har rodd og satt ut lina, og dradd lina neste dag, vi har hatt grillfest med grilling av sjølfiska fisk, vi har gått på fjelltur til Raudtind, besøkt en båtbygger Gunnar Eldjarn som bygger 3 båter som vi skal få benytte når de er ferdige. Vi har planlagt og arrangert høstfest i tillegg til at noen av medlemmene har vært på 2 DAF-kurs, storkurs på Hansnes og kurset “4H tar miljøsteget”.
Det har vært et år med prøving og feiling. Som en nyoppstartet klubb har det vært mange utfordringer, og mot sommeren mistet vi også en del medlemmer.
Etter å ha startet opp igjen etter sommerferien har det vært en fin kjerne på seks medlemmer. Man kan nesten si at vi startet litt på nytt igjen med møter hver uke og med fast møtestruktur. I tillegg har vi fått med en mamma som klubbrådgiver B som har vært med på hvert møte, samt at barna har tatt ledelsen for møtene. Så nå føler vi at vi er godt i gang og satser på å holde den fine utviklinga av klubben samt å sakte men sikkert få flere medlemmer.
4H-klubben er et resultat av ide-myldringen Arctandria hadde i høsten 2005. Arctandrias kontaktledd var Ingrid Eldjarn frem til høsten 2006. Leidulf Olsrud og Arne Hole tok over etter Ingrid.
Klubben ble tildelt fylkets 4-H pris for årets sjøbruksklubb høsten 2006.
Forslag til visjoner for Arctandria kystlag
• Skal i de kommende årene utvikle Stakken til et enda mer attraktivt område. Styret skal arbeide videre med å utvide Stakkenområdet til å også å innlemme naboeiendommen.
• Ta godt vare på vårt miljø preget av mangfold, aktivitet og samarbeid mellom ulike aldersgrupper, og mellom amatører og profesjonelle.
• Satse enda mer på aktiviteter for barn- og ungdom og være ei god støtte til 4H-klubben Kuling.
• Samarbeide med organisasjoner som har felles forankring og interesser for kystkultur/friluftsliv.
• Arrangere seglkurs for småbåtene, høvedsmannskurs og arrangere båtførerprøven.
• Vi må gjøre Arctandria mer kjent og bli flinkere til å profilere oss og verve medlemmer
gjennom kurs og aktiviteter vi arrangerer.
• Vi skal også prøve å få våre nye landsmenn med i Arctandria virksomhet
8