Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2009

ÅRSMELDING FOR ARCTANDRIA - TROMSØ KYSTLAG 1/1 – 31/12 2009

Styret har i perioden bestått av:
Arne R Hole, leder
Jan-Peter Elich, sekretær
Elisa Strand/ Julia Sivertsen kasserer
Tom A. Kristiansen, materialforvalter
Ketil Paulsen, styremedlem
Einar Indrevold, vararepresentant
(
Julia valgt på medlemsmøte etter at Elisa flyttet)
Ansvarlig i Komiteer/aktivitetsgrupper:
Valgkomiteen Stakkenkomiteen Kursansvarlig Hjemmesideansvarlig Motorgruppa
Båtansvarlig
Representant i Fylkeslaget Arctandrias kontakt til 4H: Mattradisjonsgruppa
Nye Stakken-komiteen Flytebryggeansvarlige Ro-undervisning, skoler Kalendersalg Fiskebåtgruppe
Medlemstall
Totalt ant. medlemmer
Hovedmedlemmer 169 165 Familiemedlemmer 51 42 Æresmedlemmer 3 3 Innmeldte, ikke bet kontingent 17
Møtevirksomhet
I 2008 har det i tillegg til årsmøtet vært holdt 5 medlemsmøter. Styret har hatt 10 styremøter, derav to fellesmøter med båtgruppa.
Arne Aspenes og Arne R Hole representerte Arctandria på årsmøte i Troms Fylkeskystlag. Arne R Hole representerte Arctandria på landsmøte i Forbundet KYSTEN.
Leidulf Olsrud, Tore Bugge, Signe Meling og Arne R. Hole representerte Arctandria på avslutningsseminaret i Kulturvernåret 2009.
2
Ingrid Sommerseth, Ingrid Kongsvik, Thomas Johansen Leidulf Olsrud, Tom A. Kristiansen
Arne R Hole
Gudmund Sundlisæter
Tom A. Kristiansen
Rune Sandberg
Arne Aspenes
Leidulf Olsrud.
Ketil Paulsen Knut B Knutsen Ragnhild Myrstad, Nelly Zakariassen John Zakariassen, Arne R Hole Leidulf Olsrud
Nelly Zakariassen Åsmund Amundsen
08.12.2008 8.12.2009
220 208
Medlemsmøte 11. februar, Tromsø Museum
Tema: Sommervær langs kysten av Nord-Norge. Metereolog ved Vervarslinga i Nord-Norge, Sjur Wergeland var foredragsholder Ca. 35 fremmøtte
Årsmøte 18. mars, Tromsø Museum
Ny styreleder ble Arne R Hole og nytt styremedlem Jan-Peter Ehlich. Ca 20 fremmøtte.
Medlemsmøte 24. april, Tromsø Museum
Tema: “Kyst-og fjordbåter fra Varanger i nord til Hvaler i sør”, v/Arne Hole. Ca. 25 fremmøtte
Medlemsmøte 27. mai, Stakken
Måseggfest + orienteringer om arbeidet med Nye Stakken og flytebryggeprosjektet. Ca.20 fremmøtte
Medlemsmøte 31. august, Stakken
Orienteringsmøte. Om arbeidet med Nye Stakken, fremdrift i flytebryggesaka, opplegg for skoleelver ved Straumen Gård, kalendersalg. Ca 25 fremmøtte.
Medlemsmøte 28. oktober, Tromsø Museum
Utgravingene på Tønsnes, ved arkeolog Marianne Skandfer. Ca. 30 fremøtte
Medlemsmøte 18. november, Tromsø Museum
Kulturminner på yttersia ved Ragnhild Myrstad. Ca 30 fremmøtte
Julebord, 5. desember, Skytterhuset, Kvaløysletta
Tradisjonsmatgruppa sto for arrangementet med egenprodusert mat. 40 påmeldte.
3

Større saker styret har arbeidet med
Flytebrygga
Helt siden flytekaia ved Skogvik-brygga sank, har Arctandria vært på jakt etter ei egnet flytebrygge vi kunne leie og la storbåtene ligge fortøyd ved om sommeren. Vinteren 2009 kom leder i kontakt med eierne av Blikkfeldt-brygga i Eidkjosen, og det ble ganske snart avklart at de var villige til å la Arctandria få leie flytebryggeplass rimelig. Etter en forhandlinger om avtaleteksten med alle partene (3 eiere + Arctandria) ble leieavtalen undertegnet 7. juli, og styret sendte umiddelbart inn melding om byggetiltak til Tromsø kommune. Imidlertid viste det seg at saken måtte byggesaksbehandles, og byggesøknad med byggebeskrivelse ble sendt. Kommunen behandlet saka raskt, slik at vi kunne gå i gang med anskaffelse av materiell på høsten.
John Zakariassen er godkjent som ansvarshavende for arbeidene, og har ledet arbeidet med flytebrygga fra saken ble behandlet som byggesak. Styret, båtgruppa og flere har sett på ulike alternativer for å realisere ei god flytebrygge, og landet på et prosjekt hvor vi kjøpte inn prefabrikkerte pontonger. Arbeidet med å legge dekke ble gjort på dugnad i løpet av høsten. Det er også hentet en del materialer som skal brukes til gangkai over fjæra frem til flytebrygga, og landgang ble bestilt mot slutten av året. Arbeidet med gangkaia og å få flytebrygga på plass må skje på dugnad våren 2010. Det er lagt ned en del midler i dette prosjektet. Man har vurdert det slik at bruken av båtene vil bli mye enklere både når det gjelder foreningsarrangementer og publikumsrettede tiltak. Styret har holdt medlemmene underrettet om saken på medlemsmøtene.
4

Utbedring av avkjørsel
I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for Nye Stakken, ble det klart at avkjøringen til Stakken må utbedres. Det har vært sett på forskjellige alternativer, blant annet å flytte avkjørselen. Etter møter og drøftinger med både naboer og vegvesen, er man imidlertid kommet frem til at en større utbedring av eksisterende avkjørsel vil være det beste og enkleste å løse. Egil Hammer har utarbeidet en oversikt og planprofil over hvordan avkjørselen skal utbedres. Styret er kommet frem til at denne planen skal vi gjennomføre uavhengig av eventuell regulering av Stakken, ettersom eksisterende avkjørsel er problematisk. Styret har holdt medlemmene orientert om arbeidet på medlemsmøter i perioden.
Årsrapporter fra gruppene
Stakken
Båtskottet
Det har ikke vært behov for vedlikeholdsarbeid på båtskottet i 2009. Sikringen, som har vært årsaken til periodisk utkobling av strømmen, er skiftet ut.
Noe småverktøy er kommet inn som gaver. Tre store skap, innrettet for A4-permer, er mottattog tatt vare på, i påvente av bedre kontorplass.
For første gang er det kjøpt inn ved – to storsekker som er fordelt på båtskottet og rorbua.
Smia
Det er laget kullkasse, som er satt på baksiden av smia, og rommer 10-12 sekker kull. Noe småverktøy, borsett m.v. er mottatt som gave.
Rorbua
Det har ikke vært behov for vedlikeholdsarbeid på rorbua i 2009.
Støa
Lunnene er ikke blitt festet bedre enn før, bare lastet ned med stein og justert for hver inn-og utsetting av Salarøy. Det ser ut til at jernklaver vil kunne fungere bedre og bli mer permanent.
Naustene
Det er ikke utført vedlikeholdsarbeid på noen av foreningsnaustene i 2009.
Aktiviteter
Båtskottet og rorbua brukes som før til møter, kurs og andre sammenkomster. Sveiping på mandag, Kulingen 4H tirsdag, vedlikehold av storebåter og rigg onsdag og forskjellig småarbeid lørdag.
Lekestua barnehage besøker Stakken en til to ganger i uka i barmarkperioden.
Dugnadsarbeid
Det har ikke blitt arrangert spesiell dugnad på Stakken i 2009. Rydding i båtskottet og rorbua,vedforsyning og stell av parkeringsplassen blir gjort etter behov.
5

Dugnadstimer, Stakken 2009:
Arbeidets art
Timer
Ut og oppsetting -Salar¿y 200 Kullkasse 5 Rydding – BŒtskottet og Rorbua 60 Rydding – Stornaustet 5 Stakkendagen 5 Ved 5 Veireparasjon, Parkeringsplass 5
Til sammen 285
Planlagte arbeider
Det trenges oppretting av stornaustdørene, den ene døra må demonteres og hengsles på nytt. Syllsteinene under langveggen i vest bør legges bedre til rette.
Utvidelse av døra i øverveggen på rødnaustet vil lette transporten av småbåter, når de skal på båthengeren.
Oppbygging av avkjøringen er under planlegging, og det er gjort foreløpige avtaler/henvendelser om levering av stein og ledelse av steinmuring, som kurs.
Utleie
Stakken har vært utleid, til privatpersoner, firma og andre foreninger, fem ganger i løpet av 2009. Mandag 22. juli, arrangerte vi en sammenkomst, i rorbua, for kirkevergen i Gildeskål med ansatte. Arne Hole sto for vertskapet, og orienterte om Arctandria’s aktiviteter. Tradisjonsmatgruppen, ved Knut Knutsen, sto for serveringen av treretters middag.
Jan Arvid Johansen fra Boknakaran sto for underholdningen. Tom A. Kristiansen sto for henting og bringing. Et vellykket arrangement som viser at vi kan ha et lite potensial for inntekter når vi eventuelt får serverings-og kjøkkenfaciliteter.
Kirkevergen i Gildeskål sammen med sine medarbeidere i Rorbua på Stakken
6

Kursvirksomheten
Kursaktiviteten i 2009 har vært noe mindre ambisiøs enn tidligere. 11 kurs ble meldt inn til Folkekulturforbundet, 3 av disse ble ikke gjennomført av forskjellige grunner (manglende oppslutning, ikke sikre lokaler (sveising) og dårlige værforhold (linekurs vår). Ett av de gjennomførte kursene hadde for få deltakere til å få voksenopplæringsstøtte. Alle som har vært kursledere i året som gikk, skal berømmes: Uten dem hadde vi ikke kunnet gjennomføre kursaktiviteten. I tabellen nedenfor er det oppført antall deltakere som har gjennomført kursene med minimum 75% oppmøte, som gir grunnlag for tilskudd fra Folkekulturforbundet. På noen av kursene har det vært flere deltakere – som altså ikke teller med i kursstatistikken på grunn av for lite oppmøteprosent.
Kursvirksomhet i kystlaget Arctandria 2009
Navn på kurs
Smikurs for viderekomne Sveiping
Segling med råseilbåt, Lutefisk-kurs
Linefiske, høst
Partering av småfeslakt
Flatbrød og lefsebaking
Sild og silderetter
Ialt 26 27
53 (58 i 2008)
Sløyd-og sveipegruppa
Hver mandag fra kl 1800 – 2100 drives det med sveiping og annen småsløyd på Stakken, Virksomheten drives fra januar til mai/juni og fra aug./sept. til jul.
Sveiparbeidene er for det meste tiner og fat i forskjellige størrelser og former.
Det har i år vært ca 5-7 deltagere på de enkelte kvelder.
Nye deltakere med interesse for trearbeid i denne form er hjertelig velkommen.
Kulingen 4H
Klubben har hatt 7 medlemmer: 1 aspirant, 4 juniorer og2 seniorer.
I 2009 er det holdt 30 medlemsmøter og 4 styremøter.
På medlemsmøtene har vi arbeidet med riggen til båtene, laget klubber, lagd bikkjer og holdt knuteøvelser.
Utenom innemøtene har vi hatt/ vært med på:
Tur til Marihøna, Kvalnes
Aktivitetshelg på Stakken
Lunnehogst, barking og utlegging i støa i Folkeparken.
Roing på barnas museumsdag i Folkeparken
Roing på stakkendagen
Deltakere Kv Menn
Timer
12 23 16 15 26 15 12 12 131 (165 i 2008)
0 7 3 4 5 4 0 2 5 4 5 3 6 0 2 3
7

Roing av brudefølge i Troms¿
Snekring av flatjekter på Tulleng, i Folkeparken, på Stakken og på Rundvannet. Kafe på stakkendagen
Plantekjennskap på Stakken
Foreldremøte
Riggen til de to råseilbåtene er ferdige, og seilene er ferdig sydde men mangler klokauser. Sneseilmasten er høvlet som emne, men ikke ferdiglaget.
Årets 4H-prosjekter:
Hovedprosjektet var "rigging av råseilbåt/nordlandsbåt”.
Det ble delt i tre delprosjekter: Stående rigg
Løpende rigg
Båten på land
Høstfesten var den 24. oktober på Stakken. Ca 25 gjester, og Anne Kari Eliassen fra Troms 4H bedømte oppgavene. Alle oppgavene ble godkjent.
Vi har hatt et problem med medlemstallet det har vært veldig få aktive medlemmer.
Nye Stakken
De som er med i utvalget: Leder Ragnhild Myrstad, nestleder Nelly Zakariassen.Medlemmer John Zakariassen, Leidulf Olsrud, Egil Hammer, Knut B. Knutsen, Arne Hole, Andrè Krause, Gudmund Sundlisæther, Rune Sandberg og Rune Opheim. Sirin Ovesen har gitt fine innspill, men har vært i Harstad dette året.
8

Det er holdt 4 møter i gruppa som jobber med Nye Stakken i 2009/2010. I tillegg har det vært møter med naboene på vestsida og et møte med Tromsø kommune. Intensjonsavtale om oppkjøp av naboeiendommen av eierne av 72/14 er inngått og vi har vi inngått skriftlig avtale med eiere om bruk av stripen gnr 72/33 som ligger mellom 72/835 (nåværende Stakken)og 72/14 (utvidelsen). Vi har målt opp eiendommen og utarbeidet en plan for oppbygging og ny løsning av eksisterende ut/innkjørsel til Stakken. Vi har sett at vi kan utføre reguleringsplanen med egne krefter i foreningen og sparer mange penger på å slippe å bruke konsulent utenfra. Vi har delt oss inn i husgruppe, avtalegruppe, inn/utkjørsel og reguleringsplangruppe. Vi har satt opp behov for areal i aktivitetshuset og begynt å se på rominndeling. Det er lagd utkast til en naustavtale som tar utgangspunkt i den som eksisterer på nåværende naustområde. Den nye naustavtalen er forbedret, oppdatert og sendt ut til nausintressenter. Alle som har meldt sin interesse for naust har fått tilbakemelding på prioritert utdeling av naustplass. Rune Opheim har utarbeidet et reguleringsplandokument, som ble behandlet i gruppa og orientert om på medlemsmøter. Rune Sandberg har fremskaffet koteteginger og det ble utarbeidet et forslag til reguleringsplan som ble sendt innsendt til Tromsø kommune i november. I denne sammenheng har det vært ett forhåndsmøte med kommunen. Vi avventer nå oppstartsmøte, som kommunen kaller inn til. Det er lagd skisse til Nye Stakken som er fin å bruke som illustrasjon og det er produsert en fin brosjyre om Arctandria som vi kan bruke i søknader for å profilere oss. Vi er begynt å se på tegninger av gamle hus fra landsdelen for å hente inspirasjon til aktivitetshus og eldhus.
Båtgruppa
Styret i båtgruppa har hatt følgende medlemmer: Rune Sandberg, Tormod Skimmeli, Signe Meling og Per Grov Eilertsen. Sirin Storjord Ovesen og Magnus Karlsen gikk ut. Styret har hatt 2 møter i perioden, et møte på vinteren og et på høsten.
Bruken av båtene

 1. mai 20-24. mai
  Salarøy ble satt ut.
  Vårtur på yttersida. Tromsø til Gåsvær for overnatting. Risøya, Sandøya og Lyngøya for overnatting. Tromvik (mannskapsbytter) til Håja for overnatting. Topptur på Håja. Sandneshavn (mannskapsbytte) til Tussøya for overnatting. Nattlig omvisning på motormuseet. Tulleng og endehavn på Sommarøy. Nordavindstrekk og mye seiling! 9 personer med i alt.
  Oppdrag på Sommarøy som brakte inn kr. 10.000,-. Hentet Salarøy tilbake til Tromsø, til dels frisk seilas.
  25 & 30. mai
  9

27/6 – 26/7

 1. august 5. sept.
  26-27. sept. Onsdager
  Andre turer 3. oktober
 2. oktober
  Sommertur til Kyststevne på Vega. Turen ble delt i 4 etapper. 3 uker sørover og en uke nordover. Første etappe Tromsø – Svolvær -Bodø, Høvedsmann Rune Sandberg. Mannskap på 8 inkl mannskapsbytter i Harstad og Svolvær. Kun 3 personer fra Svolvær – Bodø. Etappe 2 med Elisa Strand som høvedskvinne fra Bodø til Træna. Herlig seilas hele strekket. Mannskap på 9. Deltok på Trænafestivalen. Uke 3 fra Træna til Vega med Rune Sandberg som Høvedsmann. Mannskap på 9. Flott kyststevne på Vega. Etappe 4 fra Vega til Tromsø, med Tormod Skimmeli som Høvedsmann. Mannskap på 8. I alt 23 personer med på turen. Mange flotte opplevelser og minner.
  Utsett Håløygen.
  Brudeferd. Salarøy slepte Håløygen, Kuling og Tjyvjo til Torghuken. Brudefølge ble rodd fra Løkta til Torghuken med Håløygen og 3-roringene. Arrangement i regi av Kulturminneåret 2009. Samarbeid med BUL og Norske Kveners forbund.
  Høsttur Nipøya. 10 personer på Salarøy. Ganske dårlig vær og mye regn. Tau i propellen som største utfordring, men ble fikset på utmerket måte av Høvedsmann Tormod. En natt på Nipøya.
  11 loggførte onsdagsseilaser. Noen ganger har det vært så mange seilere at Salarøy og Håløygen vært ute samtidig. Andre ganger har kun Salarøy vært ute.
  2 andre loggførte dagsturer i privat regi.
  Pontongen til flytebrygga ble slept fra Eidkjosen til Stakken og landsatt. Salarøy som slepebåt.
  Oppsett Salarøy. 5 ivrige lagde fiskegryte og overnattet om bord og sørget for at Salarøy stod i støa lørdag morgen kl 06. Fest på Stakken på kvelden, tradisjonsmatgruppa lagde fårikål. Håløygen satt opp dagen etter.
  Dert har i tillegg vært en redningsøvelse i samarbeid med Tromsø Sjøredningskorps hvor seksringen Kulingen ble brukt. Vi deltok med to utsendinger til kurs om Sikkerhet i tradisjonsbåter ved Fosen Folkehøgskole.
  Utførte arbeider
  Ny isolering av motorkassa på Salarøy. Seilet til Håløygen er talget. Ettersyn av pakninger og reparasjon av aksling på seildrev. Reparasjoner på storseil og toppseil. Tormod har jobbet med forprosjekt for nytt storseil til Salarøy. Det gamle er over 10 år og begynner å bli klart for avløsning. Det er ellers gjort diverse dugnadsarbeid og småreparasjoner på båt, rigg, seil og tilfar hele vinteren 09/10.
  Kaiforhold
  I påvente av flytebrygga har Salarøy og til dels Håløygen vært fortøyd ved kaia på Blikkfeldtbryggas. Da denne er lite egnet til åpne båter har det vært mye styr med fortøyningen for å holde båtene ut fra kaia. Tilsynet av båtene har vært upraktisk siden men måtte ro om bord. Det vil bli en stor lettelse å få flytebrygge. Det er montert elektrisk pumpe i Salarøy slik at pumpingen er blitt mindre slitsom.
  10

Tradisjonsmatgruppa
Tradisjonsmatgruppa har vært ledet av Knut B. Knutsen (bildet) og Ketil Paulsen. Gruppa har hatt et spennandes år med mange aktiviteta. Vi har stort sett møte hver måned med ulike temaer og i tillegg har vi hatt ulike arrangementer. Året begynte med at Knut fikk være med på kurs i samisk matlaging på Arctandria (restaurant). Kursholder var Laila Spiik fra Gällivarre. Et spennende kurs med bruk av urter og andre buskvekster fra det polare miljø. Vi har brukt noe av denne kunnskapen i de aktivitetene vi har hatt. Gildeskål menighet, Kirkekontoret ønsket å ha en del av sin Tromsøtur lagt til Stakken og få servert mat. Det må visst ha vært en ordentlig studietur for de ønsket seg gravet hvalkjøtt – og det fikk de. Resten av det faglige tok de sjøl. Foruten omvisninga som Arne Hole hadde og musikk.
Vi arrangerte kurs om thaimat, lokale råstoffer
med thaivri og med thailandsk instruktør.
I oktober laget vi mat til oppsettarfesten – fårikål. I høst holdt vi kurs i lemming av geit,
lutefisklaging, salting og tilberedning av sild og flatbrød og lefsebaking. Vi gjorde et forsøk med å ha leie Skytterhuset 4. - 6. desember. Det ble lagt ned veldig mye arbeid fra medlemmene denne helgen og vi laget mange produkter for salg. På søndagen hadde vi åpen kafé og mange var innom og handlet. Opplegget gav en omsetning på ca 19 000 kr. og et overskudd på litt over 3000 kr når alt var betalt. Vi har evaluert opplegget og funnet ut at med litt bedre annonsering, litt prisjusteringer og noen flere på julebordet så hadde det blitt et betydelig større overskudd. Det viktigste var å få forsøkt å ha ei sånn helg og all den aktiviteten vi skapte rundt den. Vi hadde ei flott helg! Vi lider under dårlig lokaliteter til å holde på med våre sysler som så mange andre i Arctandria og ser fram til å få egne lokaler istedenfor å være på utkikk etter egnede lokaler hele tiden. Men artig har vi det.....
Motorgruppa Sotrøret
Motorgruppas aktiviteter i 2009 fordeler seg på istandsetting og fremvisning av motorer, og vedlikehold/reparasjon av klubbhuset. På Stakkendagen stilte motorgruppa med følgende motorer; 2 stk 2 hk Wichmann, 5 hk Sleipner, 8- 10 hk Bolinder, 5 hk Rap, 7 hk Rap og 4-5 Sabb. Motorgruppa hadde som ved tidligere anledninger start på Sabb’en. Sotrøret har sine faste aktivitetskvelder i lokalene på Tomasjorda. De siste par årene har vi ikke hatt nyrekruttering. Pr. i dag kan man si den harde kjerne består av fem medlemmer. Det arbeides målrettet for å få
11

innmeldt konkrete ressurspersoner i motorgruppa. Ledere for gruppa har vært Tom A. Kristiansen og Rune Karlsen.
Kalendersalget
Arctandria-kalenderen for 2010 var ferdig trykket før sommeren 2009, og salget begynte umiddelbart. Opplaget var 2000 kalendre. Opplaget ble fordelt på 6 distributører som tok kontakt med medlemmer for videresalg i tillegg til at de selv solgte direkte. Også 4Hklubben ”Kulingen” har vært aktiv i salgsarbeidet. Salget har ikke gått så godt som vi hadde håpet til tross for bra salgsinnsats. Både meget godt tilbud på kalendre i markedet samt de muligheter datakyndige har for å lage egne kalendre må ta skylda for det. Status er at vi sitter igjen med ca. halvparten av opplaget. Med den store konkurransen det nå er på markedet for kalendere, må vi vurdere om det er noen vits i videre satsing på kalendere som inntektskilde.
Aktiviteter og arrangementer
I anledning Kulturminneåret 2009 søkte vi om og fikk midler til to tiltak: Ro min båt og Kystkulturdag. I tillegg sa vi ja til å være med på et tilsvarende opplegg som Folkemusikkgruppa i BUL Tromsø sto for.
Et samarbeid med Perspektivet museum og Den kulturelle skolesekken om et opplegg for alle 5. klassinger i kommunen ble også gjennomføret etter at vi hadde fått tilsagn om 75.000 kroner i støtte fra Kulturrådet.
Ro min båt
Dette var et opplegg hvor vi inviterte 6. klassene i skolene i nærområdet til rokurs med nrdlandsbåtene. Bare en skole meldte seg på. Kurset ble gjennomført med instruktører fra oss
12

med Leidulf Olsrud i spissen. Tilbakemeldingen fra deltagere og lærere var meget gode. Bevilgningen fra Kulturminneåret 2009 var 10 000 kroner.
Det er skrevet egen rapport fra dette tiltaket.
Kystkulturdag
Dette året benyttet vi anledningen til å eksponere Stakkendagen som kystkulturdag, og vi søkte og fikk 10 000 kroner til dette fra Kulturminneåret 2009. Motorgruppa stilte opp med og demonstrerte nyoverhalte semidiesler. Matradisjonsgruppa serverte fisk som er en viktig del av kulturarven vår de laget bacalao som ble solgt og serverte grillet tørrfisk som gratis smaksprøver. En del av opplegget var å informere om oppskrifter og om hvordan man kan få tak i råstoff
til disse fiskerettene.
Båtgruppa tok folk ombord i de fine nordlandsbåtene, og dette var en av de mest populære aktivitetene for de
større barna. Spesielt var turer med den seilrigga seksringen populært.
De mindre barna og foreldrene deres var svært opptatt av å lage flatjekter og seile med dem. Det var laget emner på forhånd, slik at små hender (med litt hjelp) skulle klare å snekre seg en liten seilbåt.
Smia var også i gang, og både barn og voksne fikk prøve seg med rødglødende jern, selvfølgelig under veiledning.
Besøket denne dagen ble noe mindre enn vi hadde håpet på -omkring 100 -120 mennesker med stort og smått var innom. Når besøket ikke ble større, skyldes nok det at været ikke var helt med oss før ut på dagen, og at det i Tromsø sentrum var en rekke arrangementer som tiltrakk seg publikum.
Men de som kom på besøk hadde det trivelig.
Straumen gård
Intensjon
Formålet med denne aktiviteten var at barna som deltok på Straumen gård skulle få prøve å ro og fiske, med kyndige instruktører til veiledere. 8 personer ble innvolvert -få kunne alle dagene. Det ble avholdt et planleggingsmøte på forhånd, hvor en "vaktliste" ble satt opp. Ungene skulle også få litt innsikt i kulturen omkring de tradisjonelle båtene og redskapen som de brukte, og litt innføring i terminologi og uttrykk som brukes i en robåt.
13

Aktivitetene
Det ble brukt to 2 -roms nordlandsbåter. I opplegg som dette er arrangøren ansvarlig for sikkerhet. Arctandria hadde med redningsvester – og sørget vi for en vaktbåt som var bemannet når færingene var på sjøen med unger.
Det ble kjøpt inn litt fiskeredskaper slik at vi hadde 2 -3 dorger i hver båt.
Det var også lagt inn litt kunnskap om båtene og fiske-og roteknikk.
For svært mange var det en ny opplevelse å ferdes lydløst på havet og kunne snakke normalt sammen.
Vi anslår -ut fra samtaler med ungene - at ca 50% hadde aldri vært i robåt før. Bare 2 av 10 hadde prøvd å ro tidligere. De fleste syntes at roturen ble i korteste laget, men vi måtte holde tidsskjemaet for at alle gruppene skulle får prøve seg.
Erfaringer
Det ser ut som at ungene trivdes med å få være med i robåt, svært mange gav uttrykk for at de ville være lenger ute med båtene. Vi mener og tror at vi klarte å formidle litt av det vi ønsket å formidle: Bruken av småbåten i hverdagslivet langs kysten i tidligere tider.
Ellers gjorde vi den erfaring at et slikt opplegg med aktiviteter som for våre folk går så lenge som over to uker er krevende. En stor honnør til de som var med!
Også for dette opplegget ble det skrevet egen rapport.
Samarbeid med BUL
Fra arrangementet på indre havn – brudeferd – 5. september.
Folkemusikkgruppa i BUL hadde også et opplegg i forbindelse med Kulturminneåret 2009. Dette v ar et arrangement som gikk i Torghuken og på torget i Tromsø sentrum lørdag 5. september. Vi deltok med Håløygen og to seksringer, samt at vi hadde Salarøy liggende ved flytebrygga. Opplegget fra vår side var å ro et brudepar inn til Torghuken. Vi brukte Håløygen til å ro brudeparet, mens brudens (japansk) og brudgommens forlovere med de to lands nasjonaldrakter ble rodd i seksringene. Fra Torghuken ble de kjørt med hest og karjol til Domkirken. Båtene ble hentet fra Kvaløya av et mannskap på 8 personer fra foreninga. I tillegg hadde vi stand på torvet som ble bemannet med 4 personer. Med transport av utstyr og laging av deig til lefsene bisto enda flere av lagets medlemmer. Rapport om dette arrangementet er utarbeidet av BUL.
14