Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2013

Styrets årsmelding

av Sirin Storjord Ovesen
Medlemmer i styret har vært: Thomas Johansen (leder), Per Grov Eilertsen
(kasserer), Eilif Pedersen, Tom Arild Kristiansen og Sirin Storjord Ovesen.
Hedvig Ølmheim har vært møtende vara.
Styret har hatt 7 styremøter siden forrige årsmøte: 20. mai, 6. oktober, 3.
november, 5. desember, 19. januar, 16. februar og 16. mars.
Vi har arrangert 3 medlemsmøter: Det var Mackøl og måsegg 30. mai, Arne Terje
Sæther har fortalt om testseilasene av Draken 21. november og Ragnhild
Myrstad og Nelly Zakariassen har fortalt om arbeidet med Nye Stakken 20.
februar. På medlemsmøtet 21. november ble det i tillegg servert rødsei.
Stakkendagen ble arrangert lørdag 8. juni, med litt sviktenende besøkstall
(muligens fordi den ble arrangert samme dag som Eide-mila).
Vi har også hatt stand på Nerstranda i anledning læringsdagene 2013.
Viktige saker i året som har gått har vært Lyra og Nye Stakken (se egen rapport).
Periodevis har disse to sakene tatt nesten all styrets kapasitet og energi. I tillegg
har vi jobbet med å få til kurs og andre aktiviteter. Vi har også hatt mange
mindre forefallende saker som for eksempel hugging av skog på oversida av
stakken og forespørsler fra fjern og nær om deltakelse på ulike arrangementer.
Vi har også fulgt opp samarbeidet med Vågen Utvikling.
Årsmelding om Lyra
av Thomas Johansen
Lyra ble gitt bort 3. april 2013. Utover våren ventet vi på at ny eier skulle fjerne
båten fra Eidkjosen. Ved et par anledninger var leder i kontakt med eier og fikk
beskjed om at han jobbet med saken. Ny eier tok aldri uoppfordret kontakt med
Arctandria. Styret fortsatte også arbeidet med å få ordnet endringer i
skipsregisteret, og det viste seg at vi måtte først overta båten til Arctandria før
den kunne overdras videre til ny eier. Etter mye fram og tilbake ble dette ordnet
og styret sendte så de nødvendige papirer til eier for å starte prosessen med
overdragelse til han. Styret har etter dette aldri mottatt noen kontakt hverken på
mail eller telefon fra ny eier om han har mottatt disse papirene eller om han har
satt i gang noe arbeid med dette, på tross av mange henvendelser om dette på
mail.
Ettersom Lyra fortsatt ikke var fjernet fra Eidkjosen i juni ble det tatt ny kontakt
med ny eier og avtalt et møte på flytebrygga i Eidkjosen. På dette møtet ble av
eier gjort til et stort problem av at deler av motoren ikke var om bord og ny eier
mente at han ikke kunne ta båten nordover før dette var ordnet. Vi ble enig om at
dette best kunne gjøres samtidig med at båten ble slept nordover ved at den ble
lagt til en kai et sted hvor man kunne heise delene om bord. Delene er for tunge
til at de kan lastes ombord ved flytebrygga i Eidkjosen. Ny eier sa han skulle
sjekke med noen han kjente som kanskje kunne ha redskap til transport av
motoren. Samtidig sa han at han kom til å være borte til 20. juli så vi fikk ta ny
kontakt da. Etter dette hørte vi ikke noe fra ny eier før vi tok kontakt i
september. Ny eier lurte da på om vi hadde ordnet med å få motoren om bord, og
at han ikke kunne ordne noe transport før dette var ordnet? Etter hvert ble vi på
nytt enig om at dette best kunne ordnes samtidig med at båten ble slept ettersom
vi måtte til en annen kai for å få den om bord. Ny eier sa han skulle jobbe for å
ordne skyss og ta kontakt tilbake om «noen dager». Etter at vi fortsatt ikke hadde
hørt noe fra han på to uker ble det på ny tatt kontakt og han fortalte at han
jobbet med saken. Det ble på dette tidspunkt også gitt beskjed om at når Salarøy
ble satt på land kom vi ikke lengre til å ha samme mulighet til å lense båten, slik
vi hadde gjort samtidig som vi lenset Salarøy. (Det var fram til da kun Arctandria
som har stått for tilsyn og lensing av Lyra etter overtagelse på tross at det i
kontrakten står at det er ny eier som har ansvar for dette)
Den 9. oktober gikk Lyra ned ved kaia i Eidkjosen, brannvesenet la ut lenser
rundt båten. Eier fikk ansvaret for hva som skulle gjøres videre og vi bestemte
oss for å avvente for å gi han sjansen til å ta ansvar for situasjonen. I denne
perioden hadde vi løpende kontakt med han. Det kom nå fram at han var gått av
som leder av samenes folkeforbund og sto helt alene som eier av båten, det kom
også fram at han ikke hadde tegnet ny forsikring på Lyra og at han ikke hadde
penger til å heve den. Etter at det hadde gått en måned uten at noe hadde skjedd
forsto vi at det sannsynligvis ikke kom til å skje noe i regi av eier heller. Vi
opplevde samtidig et økende press fra eier av grunn der flytebrygga ligger for å
få bort båten og han greide å få til en gunstig avtale for heving med verftet tvers
over til 30000,- inkludert slipsetting. Vi så det som nødvendig å ta ansvar for å få
hevet båten for å berge forholdet til grunneier og berge vårt eget omdømme og
rykte. Styret bestemte derfor at vi skulle tilby eier å låne 30000. Eier ble svært
glad for dette og bedyret at han selvfølgelig skulle gjøre opp for seg. Vi avtalte å
møtes for å skrive en kontrakt på lånet og kontaktet samtidig berger som ga
beskjed om at de skulle ta det når de fikk anledning, men at de kom til å kontakte
oss før de startet.
Sent på kvelden etter, den 11. november før vi fikk laget noen kontrakt fikk vi
beskjed om at Lyra var hevet og kom til å bli satt på slip dagen etter. Vi tok første
pumpevakt og fikk etter mye om og men eier til å ta ansvar resten av natta. Vi
fikk skrubbet båten og tettet den så godt vi kunne mens den sto på slip, eier
kunne ikke komme pga. ryggproblemer. Det ble i denne perioden lagt press på
eier for at han skulle finne en løsning slik at båten ikke ble lagt tilbake til
flytebrygga etter at den hadde vært på slip. Vi fikk samtidig et ultimatum fra eier
av grunnen om at Lyra måtte være borte fra flytebrygga før 1. Desember. Eier
greide ikke å finne en løsning og det var kun folk fra Arctandria som var med når
båten ble satt tilbake til flytebrygga, eier var ikke til stede. Vi fikk ordnet med ny
strømtilførsel og pumper. Det ble gjort klart for eier at han nå måtte ta ansvar for
å holde den flytende og føre tilsyn med båten. Samtidig opprettet vi vårt eget
tilsyn for sikkerhetsskyld. Det ble av vårt tilsyn ikke registrert at eier har ført
noe tilsyn med båten. Leder som hadde hatt mest kontakt med eier i denne
perioden reiste på dette tidspunkt ut på jobbreise ga eier fikk beskjed om å holde
kontakt med et annet styremedlem, han lovet å gjøre dette og bedyret samtidig
at han skulle ordne opp etter seg. Han var i kontakt med denne person en gang,
etter dette var han som sunket i jorden på tross av mange forsøk på å få kontakt
både på telefon og mail, Leder prøvde også å få kontakt når han kom tilbake uten
å lykkes. Ved en tilfeldighet traff leder på eier på K1 like før jul, han påsto
selvfølgelig at han akkurat skulle til å ta kontakt og kom med en rekke
unnskyldninger om hvorfor han ikke hadde svart. Ved denne kontakten fikk vi
tillatelse til å starte arbeidet med evt. å finne en ny eier hvis noen vil ha den. Han
ble også innstendig bedt om å være tilgjengelig og å besvare våre henvendelser,
noe han selvfølgelig skulle gjøre.
Etter dette har det fram til dags dato, dvs. den 10. mars 2014 ikke vært mulig å få
tak i eier. Dette på tross av flerfoldige henvendelser på telefon, sms, beskjed på
telefonsvarer og mail til begge de mailadressene han har oppgitt til oss. Vi har
også sendt et rekommandert brev for å prøve å komme i dialog angående
oppgjør rundt heving. Dette ble sendt uåpnet i retur. Til slutt har vi valgt å sende
våre krav inn via forliksrådet.
Etter dette har vi vært i kontakt med alle de andre som meldte sin interesse for
Lyra da den ble gitt bort i april februar 2013. Flere av disse har brukt lang tid på
å undersøke muligheten for å overta den nå, men har til slutt endt opp med
negativt svar. Vi har også vært i kontakt med Nord-Troms kystlag og
riksantikvaren uten at dette har ført til noen løsning. Til sist har vi tilbudt Lyra til
noen i Kåfjord hvor planen var å sette den på land, de har sett på båten og
kommet fram til at den er i for dårlig stand også til dette. På nåværende
tidspunkt har vi ikke funnet en løsning på hvordan vi skal få fjernet Lyra fra
Eidkjosen og Arctandria kystlag.
Økonomi og arbeidstimer
Det er ikke ført arbeidstid for dette, men styret har raskt regnet brukt minst 100
timer i ren administrasjon. I tillegg kommer tilsyn og puss/tetting fra andre
medlemmer som raskt strekker seg til mellom 100 og 200 timer. Utgiftsmessig
kommer strøm til pumper, innkjøp av pumper, kjøring til og fra på tilsyn og
heving, samt de 30 000 som vi pr dags dato ikke har fått tilbake.
Årsmelding fra Motorgruppa ”Sotrøret”
av Tom Å. Kristiansen/Egil Gundersen
I året som har gått, har det vært laber aktivitet i motorgruppa. Arbeidet med å
restaurere en Sabb D 6-12 hk har pågått for det meste av året. Vårparten gikk
med til klargjøring av motorene til Stakkendagen.
På Stakkendagen, 8.juni, stilte motorgruppa med 4 motorer. En Sabb 3 hk, Sabb C
5-9 hk, en 8 hk Sabb diesel og en 7 hk Rap.
Kursvirksomhet
av Julia Sivertsen
I 2013 ble det gjennomført sju kurs i Arctandrias regi. fire kurs ble ferdigmeldt
til Studieforbundet kultur og tradisjon.
I februar-mars varmet vi opp smia og lagde knivblad til tollekniv. Kurslærer var
Jan-Tore Ovesen. 6 personer deltok.
I juni gjennomførte Sirin S. Ovesen kurset Plantefarging av garn med 6 deltakere.
Jan-Tore Ovesen fulgte opp knivbladkurset høsten-13 med kursene Skaft til
tollekniv og Slire til tollekniv. De hadde henholdsvis 6 og 7 deltakere.
Tre kurs ble ikke ferdigmeldt til Studieforbundet kultur og tradisjon fordi de ikke
oppfylte kravene til kursstøtte. Våren-13 tok Thomas Johansen med seg
kursdeltakere til Lofoten på lofotfiske med fembøringen Vågar. I november var
det kurs i hjemmebrygging av øl med lærer Rune Grov Eilertsen, og linefiskekurs
med lærer Thomas Johansen.

Årsmelding fra småsløydgruppa
av John Zakariassen
Som i tidligere år har småsløydgruppa vært i virksomhet i båtskottet (Båtslottet)
på mandager fra ca. kl. 1800 til ca. kl. 2100.
Her har det vært sagd, høvlet, spikket, pusset og sveipet, og mange ulike
produkter har kommet ut av dette.
Oppmøtet har variert litt fra gang til gang, men den ”harde kjerne” har bestått av
7-8 medlemmer - og noen ganger har også andre møtt opp.
Mange av gevinstene i Arctandria sitt lotteri kommer fra småsløydgruppa, også
denne gang.
Årsmelding fra ”Smedtampan”
av Jan-Tore Ovesen
Gruppa ble først startet i 2013 men vi har
ikke noe medlemsregister ut over det
vanlige Arctandria medlemskapet. Vi har i
løpet av året vært 2-4 personer som har
puslet i smia og fått i gang litt aktivitet.
Året har vært preget av litt kursvirksomhet,
oppstart av gruppa og rydding og
klargjøring i smia for å få den i brukbar stand.
Det har vært holdet følgende kurs i løpet av året:

 • Smiing av knivblad
 • Skafting av knivblad
 • — Knivslirekurs
  deltakere og noen var med på alle kursene og
  endte opp med å lage sin egen kniv fra
  grunnen av. Kursene, og resultatet av dem er
  vel dokumentert på Arctandrias web sider.
  Hensikten var å sette litt fokus på å bruke
  smia til å lage egne kniver fra grunnen av.
  3 Alle kursene ble gjennomført med 6-8

Høsten 2013 startet vi et dugnadsarbeid med å sette smia i stand. Med god hjelp
fra noen av Arctandrias ildsjeler på Stakken, les Leidulf og Leif, så er smia nå i
brukbar stand. Arbeidet er gjort med utgangspunkt i en rapport som
undertegnede laget til styret på vårparten samme år.

 • Arbeidet er også dokumentert på våre web-
  | sider. Vi har vært 2-4 mann i sving, av og til har
  jeg vært alene mens andre ganger har vi vært 4.
  Det viktigste arbeidet har vært å få ryddet smia
  | for gammelt skrot og ting som normalt ikke har
 • noe med smia å gjøre, videre har vi fått på plass
  . bedre belysning, litt oppgradering av el0 anlegget og en ny arbeidsbenk. Nå er det blitt
 • plass til å drive litt aktivitet i huset og vi har
  fått på plass litt mer verktøy også.
  Det gjenstår å lage litt regler for bruken. Den viktigste er at verktøy som er laget
  for å brukes i smia, kun skal brukes i smia. En hammer eller slegge som er slipt
  og formet for å smi med, tar skade av å brukes på spiker eller stein
  Gruppa har satset på å møte en kveld hver 14. dag i oddetallsuker. Nå er vi
  kommet så langt at smia er klar til bruk. Vi prøver å finne fram til en form på
  disse kveldene der vi skal ha ulike tema. Foreløpig har vi jobbet med å lage litt
  nødvendig verktøy, men planen er å avholde en kvelds minikurser utover for
  medlemmer som er interessert. Videre at vi forsøker å fordele ”instruktør” rollen
  litt mellom de som smir og eller føler seg kompetent til å ta oppgaven. For tiden
  jobbes det med å lage litt dorer for å lage hull for skaft i verktøy samt mindre
  økser. Det har også blitt smidd en og annen spiker.
  For å holde smia i drift forbruker vi i hovedsak to resurser - strøm og kull. Vi
  bruker strøm til belysning, noe verktøy samt å drive essevifta. Kull bruker vi som
  brensel. Strømmen har vi liten grunn til å klage på, men kull er ikke bare kull.
  Vanlig fyringskull eller Svalbardkull er lite egnet fordi den bl.a. inneholder for
  mye svovel. Vi foretrekker derfor å bruke trekull eller spesiell smikull. Så langt
  har vi brukt vanlig grillkull samt noe smikull som jeg har kjøpt inn til eget formål.
  Vi må derfor finne en ordning på dette slik at vi får kjøpt inn smikull og en måte å
  fordele kostnadene på blant de som vil smi. Det er ikke så vanskelig å få taki
  smikull, men fraktprisen gjør det rimelig kostbart. I 2013 kjøpe jeg inn et tonn
  kull som ble levert i Tromsø i samarbeid med Nord Troms Museum. Det ligger an
  et tilsvarende innkjøp i år, og vi fordeler da kullet i mellom de som melder seg.
  Prisen vil ligge rundt kroner 300,- per sekk på 25 kg slik det ligger an nå. Hvis
  mange melder seg så får vi bedre fraktpris.
  Smia er da klar til bruk og det er bare å melde seg for de som er interessert. Vi
  har lagt ut kontakt informasjon på Arctandrias web-sider.
  Smiing egner seg også for jenter. Vi håper derfor at vi får flere med oss i løpet av
  2014 og vi vil avholde noen en-kvelders introkurs utover våren som vi
  annonserer på web-sidene til Arctandria for å få med oss nye ”smedtamper”.
  Vel møtt i smia!
  Årsmelding fra båtgruppa
  av Tormod Skimmeli
  Båtgruppa har følgende medlemmer: Tormod Skimmeli, Signe Meling og Per
  Grov Eilertsen, Henrik Pedersen. Gruppa har hatt 1 møte i perioden.
  Bruken av Salarøy i tall 2013:
 • 4.mai: Salarøy ble satt ut. Bra oppmøte med ca. 40 voksne + barn. Ble bært
  ut kl 1500 og fløt kl 2200, fint vær. Sprekk i bord styrbord side foran
  masta, ble tettet med smørr, trutnet snart.
 • 14.mai: Seilkurs for DNT ung. 15 deltakere og 3 instruktører.
 • 16.-20.mai: Vårtur. Gåsvær, Sandøya, Engvik, Hersøya, Toftefjord, Grøttøy,
 • 2,juni: Til Gåsvar med brudefølget til brudeparet, Sirin og Torbjørn.
 • 10.juni: Barnas turlags tur. 6 barn og voksne. 4 mannskap.
 • 28.sept. Oppsett. Akkurat nok folk til å få den inn.
  Onsdagsseilaser:
  Gåsvær: 8 deltakere
  Høvedsmenn denne sesongen var: Sirin Storjord Ovesen, Rune Sandberg, Signe
  Meling, Thomas Johansen, Arne-Terje Sæther og Tormod Skimmeli
  I følge loggboka er det arrangert 13 onsdagsseilinger i 2013, fint oppmøte på alle
  med kjente og ukjente.
  Diverse vedlikehold som må gjøres til neste år:
 • Det kom ut en metallgjenstand ut av giret som skaper bekymring, Mulig vi
  må bytte gir og seildrev.
 • Stag og topphangerter vurderes så gammel eller slitt at de må byttes.
 • Ny mast til Håløygen må lages etter at den knakk sommer 2012.
 • Båtgruppa vurderer det slik at Salarøy hviler i naustet sitt i 2014 og at vi
  heller setter ut Håløygen i stedet.
  Noen av medlemmene deltok også på Lofotfisket. I år leide vi fembøringen Vågar
  for å spare oss den lange seilturen fra Tromsø. Det var overnatting på
  Heimgårdsbrygga, godt fiske, levering av fangst og egen prekivering. Noe av
  klippfisken ble solgt til inntekt for Arctandria.
  Årsmelding fra Nye Stakken-prosjektet
  av Nelly Zakariassen og Ragnhild Myrstad
  I perioden fra forrige årsmøte er det stort sett ovennevnte personer som har
  arbeidet med planene for "Nye Stakken".
  Møte med interessentene til nausttomter ble forsøkt avholdt den 11.4.13.
  Av spesielle årsaker har vi måttet få utarbeidet nytt plandokument og ny
  risikoanalyse basert på Tromsø kommunes maler.
  Det er avholdt "avklaringsmøte" med styret i Arctandria 28.10.13 hvor vi ble
  enige om hvordan arbeidet videre skal gjennomføres.
  Møte med fagetat i kommunen ble avholdt 5.11.2013.
  Møte med politisk ledelse i kommunen avholdt 7.2.2014.
  Arctandrias økonomiske situasjon tillater ikke forskuttering av kommunale
  gebyrer på ca. kr. 90.000,-, og vi må derfor finne en finansieringsløsning med
  eksterne midler.
  Med de positive signalene vi har fått gjennom de møtene vi har hatt i den senere
  tid, har vi fortsatt tro på at de foreliggende planene for "Nye Stakken" skal
  realiseres.
  Årsmelding fra Kulingen 4H
  av Henrik Pedersen
  Vedlagt som PDF.
  Årsmelding fra Stakken
  av Leidulf Olsrud
  Vedlagt som PDF.
  Tv

Årsmelding (2013)
Navn på lokallaget: Kulingen 4H
Kommunetilhørighet: TROMSØ

Fylkestilhørighet: TROMS
Navn og adresser på styrets medlemmer pr 1.september 2013:
Leder Henrik Engum Pedersen Ringselveien 28, 9100 KVALØYSLETTA
Nestleder Håvard Engum Pedersen —Ringselveien 28, 9100 KVALØYSLETTA
Kasserer Jonas Øisund kvitungeveien 13, 9100 KVALØYSLETTA
Sekretær Oda Nelie Bårdslett Grevlingveien 36, 9017 TROMSØ

Styremedlem Andreas Myrstad Planktonveien 14, 9100 KVALØYSLETTA
Arrangement i klubben:
Antall styremøter 2
Antall klubbmøter 18
Antall andre arrangement for hele 0
klubben
Antall gruppemøter

Antall arrangement med overnatting 0
Amatørteater og underholdning:
Spilletid Antall produksjoner Antall fremføringer Antall skuespillere Ca antall publikum
Under 20 min 0 0 0 0
20 - 60 min 1 1 7 24

Over 60 min 0 0 0 0
Volleyball aktivitet:
Antall volleyballtreninger
Antall 4H-ere som deltok på treningene
Antall turneringer ol. klubben har deltatt på
QW ++ 0

Antall 4H-ere som deltok på turneringene Årsmelding i ord:
ÅRSMELDING 2013 FOR KULINGEN 4H
På årsmøtet 2012 ble disse valgt i styret:
Leder: Henrik Engum Pedersen
Nestleder: Håvard Engum Pedersen
Sekretær: Oda Nelie Bårdslett
Kasserer: Jonas Øisund
Styremedlem: Andreas Myrstad
Medlemsmøtene:
Vi har hatt medlemsmøtene annenhver uke, tirsdag i partallsukene.
Det har vært holdt 18 møter og behandlet 36 saker. Aktivitetsdagene og turer utenom kurs og leir har fått ett
saksnummer hver.
Tv

Årsmelding (2013)

På møtene og ellers har vi hatt disse aktivitetene:

 1. februar Omvisning på Hålogaland teater
 2. februar Lassokasting
 3. mars Besøk i mini-zoo
 4. mars Snølykter 2. april Skilek på Storelva
  3.-5. mai Hundespannkjøring ved Altevannet
 5. mai Lunnehenting og båtflytting
 6. mai Borgertoget
 7. mai Båtsmøring 28. mai Båtflytting
 8. juni Stakkendagen 15. juni Åpen dag på Polaria
 9. juni Sankthansaften
 10. august Besøk fra kunstskolen
 11. august Sagedag og brettedag
 12. august Barnas museumsdag
 13. september Start på friluftslivets uke, rundvannet
 14. september Gammetur
 15. september Matfestival
 16. september In å være ute, ut å være inne
 17. september Storbåtsetting
  Henrik, Håvard og Jonas har deltatt på Kystlaget Arctandria sine onsdagsseilinger med Salarøy. Henrik og
  Håvard var med på både utsetting og oppsetting av Salarøy.
  Deltakelse på kurs:
  Februar 2013: DAF-kurs, Tromstun skole Oda og Henrik
  April 2013: Storkurs, Rå skole Henrik, Jonas, Håvard, og Oda
  Deltakelse på leir:
  Juni 2013: Fylkesleir, Gibostad Henrik, Håvard, Jonas, Solveig og Oda
  Juli 2013: Nordiskleir, Stokke Henrik
  15.-17. mars Fylkesårsmøte og 60 årsjubileumsmiddag for 44 Troms
  Henrik, Oda og Ragnhild deltok. Vi fikk ingen pokaler i år.
  Miljøløftet:
  I august kappet vi gammestengene og satt de bak vedskjåen på Stakken.
  Høstfesten 27. oktober:
  Prosjektene:
  Henrik Trivselsagent Fagskjold gull
  Jonas Trivselsagent Fagskjold sølv
  Oda Trivselsagent Fagskjold sølv
  Håvard Form og fantasi —Bronsjemerke
  Andreas M. 4H Fotografen Plaketten
  Solveig Baker'n Aspirantmerke
  Thale Aspirant, baking Aspirantmerke
  Det var 24 gjester innom foruten medlemmer og rådgivere.
  Frifondmidler
  Vi brukte frifondmidlene til å sikre at alle medlemmene har hatt et likt tilbud for deltagelse på leir ved å betale

kursavgiften.
Årsrapport for Stakken 2013
Båtskottet
Det har ikke vært behov for vedlikehold av båtskottet i 2013. Ytterkledninga på havsida
begynner å bli noe værslitt, og kledning og vinduer bør få et malingstrøk i 2014.
De to bladene til den store bandsaga et filt, og det er skaffet en ny styringsdel til bladet.
Det er satt opp elektronisk musejager som ser ut til å fungere.
Brukerne-av maskinene-må'undersøke hvor maskinhøvelspon og sagflis skal deponeres.
Maskinhøvelsponen leveres til en grisefarni og må ikke blandens med sagflis og
håndhøvelspon: Dethenstilles til de som har ufullendte prosjekter liggende i båtskottet
om å enten gjøre dem ferdige eller fjerne dem . De tar unødig plass.
Smia
Smia er opprustet i 2013 med en ekstra arbeidsbenk med skrustikke, søyleboremaskin og et
par verktøyskuffer. Ei gammel stolpestikke er restaurert og montert på den gamle benken, og
det er montert ekstra lys over den nye benken.
Mye gammelt overflødig jern er kastet, det er laget kullkasse og satt inn kasse med strøsand.
En stor del av leirforinga i smieavlen er borte, og bør erstattes.
Rorbua
Det har ikke være behov for vedlikehold av rorbua i 2013. I forbindelse med eventuell maling
av båtskottet kan rorbua få et strøk på veggen mot tunet.
Utebenken har blitt festet bedre i veggen.
Støa
Det er gjort noe utbedring av lunnesystemet i 2013. Sørveststorm i november kombinert med
storflo har løsnet de to innerste golvgrindene i vorren. Noe av materialene er sikret foreløpig,
og må monteres på nytt i 2014. Også andre deler av forstøtningene er ute av lage og må
fornyes.
Naustene:
Det er ikke utført vedlikehold på naustene i 2013. En dørstav irødnaustet der 2 %-romsbåtene
står må skiftes på grunn av råte.
Området og uteplassene.
Vanlig rydding og fjerning av høymugle og hundekjeks. Fjæra blir holdt rein for plast og alt
som kan brennes.

 • Det er mottatt store mengder overskuddsmaterialer til brensel og lagring som gagnved. Det
  dårligste ble brent sankthansaften, resten er kappet og lagret i vedskjåen og rorbugangen. Til å
  fyre med ved seilbarking er det lagret ved i tilhengeren. Det er også tatt vare på veden fra
  barkehentinga i Grønnåsen, slik at vi nå har ved for omtrent 2 år.
  Småbåtene.
  2 %-.romskjeksen Havella fikk smøring innvendig og utvendig i 2013. Grindkvalen ble smurt
  utvendig, men må skrubbes innvendig og få innvendig smøring i 2014. Den har fått jernspong
  på forstevn og inn på draget. På kurset i 2012 ble det laget to par årer, det ene paret er skautet
  og tatt i bruk.
  Treroringen Kuling bør få skiftet ut alle hammelband av snøre og få satt inn lærband. Et par
  slike ble laget og montert i vår, men uforklarlig fjernet rett etterpå. Etterlyses.
  Treroringen Tjyvjoen bør få smøring og maling i 2014. Den har aldri vært malt.
  En av småbåtene ble brukt til passasjertransport på ”Åpen dag” ved Polaria 15 juni. Dette har
  vi tatt 1000 kroner for til Arctandria, men det er en svært tungvint plass for denne aktiviteten,
  fordi der ikke finnes utsettingsrampe og båten må fires ned og tas opp over steinfyllinga.
  Dette krever 4 mann i 4 timer, og dersom dette skal bli en årlig aktivitet bør Arctandria avtale
  med Polaria/Polarmuseet om en realistisk pris.
  Kulingen 4H
  Klubben har møte på Stakken tirsdag i partallsukene i skoleåret. Klubben har kafe, kyststi og
  flatjektverksted på Stakkendagen. De var vertskap for russiske kunststudenter på utferd med
  bål i fjæra og roing i to båter i september. 4H-arrangementet ”In å være ute — ut å være inne”
  var på Ståkken 21 september med to båter, 25 unger, 3 bøtter fisk og en masse fiskesuppe.
  Begge 2 %-romsbåtene deltok på Barnas museumsdag i folkeparken 25 august. 4H-klubben
  rodde 206 passasjerer , dette og ridningen er kanskje de mest populære aktivitetene.
  Utleie
  Ei ”Skreiferd”-gruppe besøkte Stakken 7 mars. Slike grupper - 7 -15 personer — får kaffe og
  lefse, ser på gammelt kystutstyrog besøker rorbua og stornaustet. De får også et kvarter med
  fortelling om kystkultur, sesongfiskeriene og matskikkene.
  Dugnad
  Det har ikke blitt arrangert spesielle dugnadsdager i 2013. Det er registrert 611 dugnadstimer,
  ut — og oppsetting av Salarøy og noe arbeid med Lyra er tatt med.