Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2017 og årsmøte 2018

Årsmøte i Arctandria Tromsø kystlag, 20. mars 2018

Sted: Stakken Tid: kl 1900
Antall medlemmer tilstede: 14
Godkjenning av saksliste og innkalling: godkjent

 1. Valg av ordstyrer: Toril Hanson
  Valg av referent: Ingrid Sommerseth
  Valg av to underskrivere til årsmøteprotokoll: Leidulf Olsrud og John Zakariassen
 2. Gjennomgang av årsberetning:
  a. Innledning og styrets årsrapport ble lest av Ingrid Sommerseth, ingen merknader.
  b. Årsrapport fra småsløydgruppa ble lest av John Zakkariassen, ingen merknader.
  c. Årsrapport fra Smedtampan ble lest av Amilcare Cassanello, ingen merknader.
  d. Årsrapport fra Stakken ble lest av Leidulf Olsrud, ingen merknader.
  e. Årsrapport fra båtgruppa ble lest av Idar Ingebrigtsen, ingen merknader
  f. Årsrapport fra motorgruppa Sotrøret ble lest av Tom A. Kristiansen, ingen
  merknader.
  g. Årsrapport fra tradisjonsmatgruppa ble lest av Ingrid Sommerseth, ingen
  merknader.
  Vedtak: Årsberetningene fra de ulike gruppene til Arctandria Tromsø kystlag 2017 er
  enstemmig godkjent av årsmøtet.
 3. Innkomne forslag og saker: Ved varslet frist er det ingen innkomne saker og forslag
  fra medlemmene.
  Forslag fra styret:
  I forbindelse med budsjett vil det bli lagt fram forslag på aktivitetsavgift på kr 400.-
  Denne avgiften vil gi ny nøkkeltilgang til båtskottet, rorbu, bruk av smie, småbåtene
  og fembøringen Salarøy. Æresmedlemmer av Arctandria er unntatt denne
  aktivitetsavgiften. I tillegg innfører Arctandria betaling for ikke medlemmer som
  deltar på onsdagsseiling, kr 50 for voksne. Dette vil dekke opp noen av de utgiftene vi
  har på Salarøy og Stakken. Enstemmig vedtatt.
 4. Planer for 2018: fremlagte planer ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
 5. Gjennomgang av revidert regnskap, lest av Ingrid Sommerseth: Vedtak: Revidert
  regnskap for 2017 ble enstemmig godkjent av årsmøtet
 6. Gjennomgang av budsjett for 2018, gjennomgått av Ingrid Sommerseth:
  Vedtak: Budsjettet for 2018 godkjennes enstemmig av årsmøtet med små endringer
  på aktivitetsavgiften på 400,- som skal være med i det kommende budsjett.
 7. Valgkomiteens innstilling for 2018:
  Ingrid Sommerseth gjenvelges som leder for 2 år.
  Per Grov Eilertsen gjenvelges som kasserer for 2 år.
  Tom Arild Kristiansen gjenvelges som materialforvalter for 2 år.
  Revisor: Eivind Simonsen
  Valgkomite ble valgt i 2017 for 2 år og virker frem til 2019:
  Thomas Johansen
  Malin Ek
  John Zakariassen
  Leder, kasserer og materialforvalter til nytt styre ble av årsmøtet enstemmig valgt
  ved akklamasjon.
  Signatur
  Leidulf Olsrud John Zakkariassen

Årsberetning for Arctandria Tromsø Kystlag 2017

2.1 Innledning
2017 har vært et aktivt år for Arctandria Tromsø Kystlag, og det er mange som har blitt kjent
med kystlaget og deltatt på våre aktiviteter. Første del av vinteren i 2017 dreide aktivitetene
våre seg om vedlikehold og dugnad på Salarøy og møter i de ulike håndverksgruppene våre
på Stakken. Rett i etterkant av årsmøtet ble det også denne gang arrangert skreitur til
Henningsvær der vi rodde fiske med ulike båter med opphold på Heimgårdsbrygga. Takk til
Thomas Johansen som er primus organisator for turen. Arctandria deltok også i år på
bydelsarrangementet Kvaløydagen med ulike aktiviteter og en flott promotering av
kystkultur.
Salarøy ble satt ut lørdag 13. mai og onsdagsseilingene ble gjennomført hele sommeren. I
august ble det arrangert en helgetur med Salarøy til Reinøy. I september arrangerte
Arctandria Forbundet kystens råseilseminar med 50 deltakere. Seminaret hadde fokus på
seilstrategi med ulike typer småbåter og det ble satt lina med mange kveiter som resultat.
Etter at Salarøy var satt inn 23. september ble det servert kveitemiddag på medlemsmøte i
oktober og i desember ble årets julebord feiret med lutefisk. Vorren på Stakken har vært
igjennom flere nød reparasjoner etter vindfulle dager i høst. Rett før og etter årsskiftet
hadde Smedtampan ved Jan-Tore Ovesen helgekurs i smiing. Tusen takk alle sammen for
arbeidet i alle gruppene med tradisjonskunnskap og praktisk innsats i god gammeldags
dugnadsånd.
2.2 Styrets årsrapport
Styret i Arctandria har i 2017 bestått av: Ingrid Sommerseth (leder), Per Grov Eilertsen
(kasserer), Tom Arild Kristiansen (materialforvalter), Niklas Backman (sekretær), Eilif
Pedersen (styremedlem) og Toril Hanson (varamedlem).
Det ble avholdt 4 styremøter, 3 medlemsmøter og 3 fellesdugnader. I tillegg deltok
styremedlem Eilif Pedersen og medlem Ragnhild Engum på Forbundet kystens landsmøte i
Norheimsund.
Utadrettede aktiviteter:
Som tidligere arrangeres og planlegges mesteparten av aktivitetene av en håndfull personer
fra styret og fra enkeltpersoner i aktivitetsgruppene i Arctandria. Gjennom året har vi invitert
unge og gamle til dugnad på Stakken og til deltakelse og kurs i flere av aktivitetsgruppene.
Rundt bordet på Stakken har vi servert mølja, kveite, kongekrabbe, lutefisk, kjøttsuppe,
flatbrød og risengrynsgrøt på de ulike arrangementene.
Forbundet kysten ved Sveinung Ystad har lagd en film om Arctandria og utsettet av Salarøy i
mai https://kysten.no/nyheter/2017/ny-fil I skrivende stund er denne filmen sett 670
ganger på YouTube.
Av andre utadrettede arrangementer som Arctandria har vært med på er det
arrangementene «Friluftsliv for alle» i regi av Ishavskystens friluftsråd den 3. og 31 mai. Vi
stilte med båter og rodde med ungene og det ble servert fiskesuppe. Den 10. og 12 mai stilte
Leidulf Olsrud velvillig opp på Stakken som kunnskapsformidler for elevene på Kvaløya
videregående skole som hadde kystliv som tema på timeplanen.
Den 24. juni deltok vi med to av færingan på Kvaløydagen i regi av Kvaløysletta bydelsråd.
Her stilte vi også med en gammel Sabb G8 båtmotor fra motorgruppa Sotrøret og Leidulf
hadde flatjektverksted med barna mens vi voksne lærte (bort) knopp og knuter. 4H stilte
sammen med oss og bakte pizza på den mobile vedfyrte ovnen. Dette er et stort
fellesarrangement for bydelen med mange lag, bedrifter og foreninger med over tusen
besøkende.
Styret har gjennom året holdt nettsiden til Arctandria oppdatert med informasjon og
nyheter og vi har skrevet 3 blad Arctandrianytt (1/17, 2/17, 3/17) som inneholder
informasjon og arrangementsoversikt. Denne legges ut på to plattformer som er Arctandria
nettside og Facebook-side. Styret har ellers arbeidet med naustsituasjon og forespørsler om
plass til medlemmenes båter, et arbeid som er pågående. Styret har hatt god dialog med
Tromsø kommune vedrørende Hellanaustet. Kommunen har fått en grundig informasjon om
naustets historie og Arctandrias tidligere avtale med Arbeiderforeninga. Naustet er i dag i
tilfredsstillende stand og Håløygen ligger trygt inne i gode omgivelser.
Råseilseminaret: Fra torsdag 14. til søndag 17.september arrangerte Arctandria Forbundet
kystens råseilseminar sammen med Arne Terje Sæther og Gunnar Eldjarn. Det var 50
deltakere med fra hele Skandinavia og alle frivillige medlemmer fra Arctandria. På torsdag
startet seminaret på universitetet med ulike foredrag der tema var: Skrogform og seiltype-
uttrykk for ulik strategi på havet. Samtlige deltakere bodde på Stakken i rorbua og i telt. På
torsdagskvelden ble det grillet både laks og elg.
På fredag etter frokost var det foredrag på Stakken hvor en oselver og en geitbåt ble grundig
gjennomgått i forhold til byggeskikk og seilegenskaper. Deretter ble det seiling med de ulike
småbåtene i frisk bris og lett regn. På ettermiddagen var det egning og setting av kveitvad og
kvelden ble avrundet med kvalgryte i båtskottet.
Lørdag var det flere foredrag og småbåtene blei rodd ut for å ta opp kveitlina. Fire fine
kveiter mellom 30 og 45 kilo ble resultatet i strålende høstvær. På kvelden ble det servert
egenprodusert bacalao med skrei fra Lofoten og det ble evaluert i de sene nattetimer med
sang og sosialt samvær. Søndag var det avreise ut på dagen og mange fornøyde deltakere
fikk en smak av kveita med seg hjem som et minne fra det rause nord.
Råseilseminaret fredag 15. september 2017. Foto: Ingrid Sommerseth
Årsoversikt:
Mars
Årsmøte, oppmøte 18 stk, 22/3.
Henningsvær og Lofotfiske, 10 deltakere 30/3.- 2/4.
April
Forbundet Kystens landsmøte i Norheimsund, Eilif Pedersen fra styret og medlem
Ragnhild Engum deltok 21.-23/4.
Medlemsmøte med foredrag. Harald Mo fortalte om tradisjon og praksis rundt
tradisjonsmat gjennom tidene. Oppmøte 12 stk, 27/4.
Dugnadshelg på Stakken, oppmøte 12 stk, 29/4.
Mai
Friluftsliv for alle, ca 20 deltakere, 3/5.
Kvaløysletta videregående skole på Stakken, mer enn 50 elever kom, 10.-12/5.
Utsett av Salarøy med over 30 personer som deltok med stort og smått. Servering av
risengrynsgrøt på dagen og kongekrabbe på kvelden. Filmen om Arctandria og
Salarøy ble filmet, 13/5.
Friluftsliv for alle, ca 20 deltakere 31/5.
Juni
Deltakelse på Kvaløydagen med over tusen besøkende i regi av Kvaløysletta
bydelsråd. Sotrøret stilte med sin Sabbmotor og vi stilte med to av færingene til ro-
disposisjon samt flatjektverksted, til sammen stilte Arctandria med 12 personer den
24/6
August
Helgetur til Nipøya og Reinøy med Salarøy, 12 deltakere med smått og stort, 25.-
27/8.
September
Råseilsseminar på Stakken, 50 deltakere, 14.-17/9.
Oppsett av Salarøy med servering av kjøttsuppe, 25 deltakere, 23/9.
Oktober
Smøring av storseilene til Salarøy på Stakken, 10 deltakere, 11/10
Medlemsmøte med kveitemiddag 12 deltakere, 19/10.
Desember
Smikurs på Stakken, 6 stk deltok, 1.-3/12.
Flatbrødbaking på Stakken, 10 personer deltok, 7/12.
Julebord med lutefisk på Smørtorget kafe som vi hadde leid. Sang og historier som
dessert, 15 stk deltok, 9/12.
Januar 2018.
Fellesdugnad med reparasjon av vorren etter 2017-stormen Ylva, 8 stk. 20/1.
Smikurs med 6 deltakere, 27.-28/1.
Februar 2018.
Smikurs gjennom 6 onsdager vinteren 2018.
Medlemsmøte med mølja på Stakken, 14 deltakere, 22/2.
2.3 Årsrapport fra småsløydgruppa for 2017
Gruppa holder det gående med en liten fast kjerne og en del medlemmer som er innom når
de har trearbeider på gang, eller om de ønsker bistand/faglige råd til eller har behov for
maskiner. Noen kommer for kaffe og prat. Fortsatt er det mandags ettermiddag som er
møtetid, og fra 18.00 til ca. 21.00 er vi der.
Vi holder oss selv med trematerialer og samler tæger i skogen til sveipinga. Lange trivelige
pauser med kaffe og kaker er en del av småsløygruppa sin motivasjonsfaktor.
Småsløydgruppa ved Nelly Zakariassen
2.4 Årsrapport fra Smedtampan for 2017
Det har vært år med litt laber aktivitet i gruppa på det jevne, men vi har noen få aktive
medlemmer som har brukt smia en del. Vi har også gjort noen tiltak for å bedre
arbeidsforholdene i smia og det har blitt bedre. Det som hjalp mest var å forlenge røykrøret
og montere inn ei ekstra vifte. Det er fortsatt en del arbeid å gjøre på dette feltet og det er
ønskelig å flytte vifta ut for å redusere støyen i smia. Vi får se hva vi kan klare å få gjort i
løpet av 2018. Det er også behov for å lage en del verktøy til smia og da tenger spesielt.
Et utvalg av hammer, dorer, meisler og annet verktøy i smia. Foto: Ole Bjørnar Berglund
1.-3. desember arrangerte vi et økseseminar/kurs over ei langhelg. Vi hadde 6 aktive
deltakere og ei ekstra esse i sving. Seminaret kom til som et samarbeid mellom Nord Troms
Museum, Arctandria og Fortidsminneforeningen. Målet med vår aktivitet var å smi
eggverktøy som pjål og øks og formidle kunnskap om å smi slike verktøy. Seminaret har
senere blitt fulgt opp med møter nå på nyåret og så langt er det smidd ferdig to økser og et
ferdig stål til pjål.
For Smedtampan Jan-Tore Ovesen
2.5 Årsrapport fra Stakken for 2017
Båtskottet
Det er satt opp utelys i sørvest hjørnet, til lettelse for dem som skal finne fram til doet i
mørke. I forbindelse med råseilseminaret er det montert dobbel tappekran på hovedkranen.
Innvendig er høvelbenken flyttet og fastmontert, og dreiebenken flyttet til en mer høvelig
plass. Ellers er det bare gjort småreparasjoner på bord og stoler.
Flere systemer for automatisk støvsuging er laget, det trengs nok instruksjon for å kunne
utnytte dem. Det ble skiftet til automatisk strømavlesning i høst.
Smia

 • er stadig i bruk. Det har vært holdt flere kurs, blant annet med øksesmiing som tema.
  Skorsteinen er forlenget til ca 2,3 meter.
  Støene
  Det ytterste golvet i vorren ble rettet opp og forsterket i februar. Til tross for betydelig større
  belastning av stein ble det for lite for en storm i oktober, og foruten ny oppretting trengs det
  muligens ombygging i 2018. Et par av de gamle faste lunnene er knekt, og må erstattes.
  Det er lagt ned en ny lunne i småbåtstøa.
  Naustene
  Nynaustet har fått nye torvhaldskroker på nordøstsida. Stornaustet har en del råteskader i
  syllstokkene i vestsida. Det er ønskelig med befaring av ekspert som kan anbefale, eventuelt
  lede tiltak.
  Området og uteplassene
  Vanlig fjerning av høymugle og hundekjeks. En tilgrodd del av parkeringsplassen er rensket
  for gresstorv. Ellers er det motorgressklipper på de tilgjengelige arealene.
  Fjæra holdes ryddig ved befaring 1 – 2 ganger i uka.
  Det blir fremdeles plassert gjenstander innadørs og utadørs som det verken er bruk for eller
  ser ut til å tilhøre noen. Dette er ødeleggende for trivselen og utseendet på området, og vi
  må be om at dette tar slutt.
  Besøk
  Små turistgrupper og fotografer besøker Stakken i barmarksperioden og på godværsdager
  om vinteren. Dersom pedellen er til stede kan de se seg om i stornaustet, rorbua og
  båtskottet.
  Dette blir det ikke tatt betaling for, da vi ikke har utgifter på slike besøk.
  4H-klubben Kulingen har hatt møtene sine på Stakken annenhver tirsdag i skoleåret.

  1. og 31. mai: Ishavskysten Friluftsråd - friluftsliv for alle
   Utleie
   I 2017 har Stakken vært brukt av Arctandria og Kulingen 4H til egne arrangement og møter.
   Stakken har vært utleid til medlemmer, privatpersoner og bedrifter.
   Som for eksempel:
  2. februar Skreiferd” turistgruppe, omvisning, kaffe med lefser
   18 og 19. mars Kursgrupper fra 4H-kurs, emne: ”Spikking”
   12 og 15. mai Flere skoleklasser fra Kvaløysletta videregående med aktiviteter ute og
   inne. Det ble ordnet med konkurranse i båtskottet, emnet var gamle bruksgjenstander.
   Småbåtene
   Treroringen ”Tjyvjoen” og en av halvtredjerømmingene har fått montert plastspong under
   draget. De ble også smurt innvendig og utvendig.
   Knekte årer er et problem, det skyldes oftest brå start med mye folk om bord. De fineste av
   de gamle årene blir reparert av og til, men det er vanskelig å få til varige reparasjoner.
   Kulingen 4H
   Medlemstallet har vært 6 – 7 i 2017. Fra høsten av har flere av medlemmene sluttet, og det
   er usikkert om klubben kan fungere som før i den nærmeste tida.
   Klubben har deltatt på Stakkendagen med kafé, flatjektverksted og baking i steinovnen.
   På Kvaløydagen i Fjæreparken var det pizzabaking, spikking, flatjektlaging og roturer.
   Friluftslivets uke ble markert på Rundvannet med mat på bål og pinnesmiing.
   Dugnad
   Vorren ble reparert i februar med god deltakelse. Båtskottet og rorbua ble vasket og rengjort
   til råseilseminaret i september tilsammen 20 dugnadstimer. I dugnadsloggen er selve helga
   med råseilseminaret ikke tatt med, men ellers er det notert 490 dugnadstimer for 2017. Ut-
   og innsetting av Salarøy er tatt med.
   Nye torvhalskroker på «nynaustet». Foto: Per Grov Eilertsen
   Planer for 2018
   Da ”pedellen” har vært fraværende på grunn av sykdom i lange perioder i høst, måtte flere
   tiltak utsettes. Av disse står nye dører på rødnaustet for tur. Ellers nye torvhalskroker til
   vestsida av nynaustet, og utbedring av dotaket. Befaring av stornaustet med tanke på
   reparasjon. Hogst av nye lunner til storbåtstøa. Reparasjon av vorren i april 2018.
   For Stakkengruppa og materialforvalter
   Leidulf Olsrud Tom A. Kristiansen
   2.6 Årsrapport fra båtgruppa for 2017
   Generelt
   I 2017 var det noen få som deltok i båtgruppa til Salarøy, en mindre oppslutning i forhold til
   tidligere. Dette skyldes frafall av medlemmer og en ny og ung generasjon med seilere som
   ennå er for små til å ta de store takene. Det medførte at det på vedlikeholdssiden ikke var
   det helt store oppmøte og den samme situasjonen vedvarte på onsdagsseilingene. Likevel
   ble det gjennomført nødvendige vedlikeholdsoppgaver på båten. Ved siste innspurt på
   vårpussen møtte det mange flere deltakere slik at Salarøy endelig ble klar til utsett. For det
   videre arbeidet i året som kommer er det nødvendig å se over småbåtene og reparere å
   smøre de. Samtidig er det på tide å lage nye årer. I dag har vi ferdig to par åreemner, disse
   trenger kun litt finpuss.
   Lofottur
   Fra torsdag før palmehelga til mandag i påskeuka ble det arrangert Lofotfiske med base i
   Henningsvær. Vi overnattet på Heimgårdsbrygga med Hanna som vertinne. I år var det litt
   vanskelig med å få låne båter noe som medførte noen problemer og mer logistikk. Det ble
   leid båt av Hanna, men denne fikk motorproblemer og fiske ble noe redusert. En dag ble det
   leid båt fra Lofoten båtutleie. Båten var grei nok, og 6 personer brukte denne. På lørdag fikk
   vi leie M/K Folkvang fra Grovfjord og Astafjord kystlag. Fra denne båten var det gode
   fiskemuligheter stor og god dekksplass og vi hadde en flott dag på sjøen. Det ble ikke fisket
   på søndagen på grunn av motorproblemer med de mindre båtene. Årets fangst var av det
   jevne, mye fisk i sjøen, men slett ikke bitevillig. Det ble hengt fisk til bokning, noe ble flekket
   og saltet til klippfisk og mye ble filetert.
   Utsett av Salarøy
   13.mai ble det utsett og det møtte opp mange folk og hendelsen ble filmet av Forbundet
   kysten. Utsettet gikk greit og etter settargrøten ble båten fortøyd i Duksundet på Håkøya.
   Bruk av båtene
   Ut over sommeren og høsten ble det foretatt 14 onsdagsseilinger, en søndagstur og en
   høsttur. Til sammen på disse turene har det vært 163 medseilere med stort og smått, unge
   som gamle. Noen deltok for første gang og andre er veteraner. En person deltok på 12
   onsdagsseilinger, to har deltatt 9 ganger og en person på 8 seilinger. Videre fordeler antall
   turer seg på 5, 4 og 3, 2 og 1. Vi har greid å stille med gode høvedsmenn på alle seilinger,
   men fra 2018 vil vi være i manko på grunn av flytting. Det må derfor arbeides aktivt for å
   lære opp nye høvedsmenn. Vi vil takke Rune Sandberg for fin deltakelse i 2017 og beklager
   at han nå forlater Arctandria.
   Oppsett av Salarøy ble foretatt lørdag 23. september. På grunn av tidlig flo ble båten tatt fra
   Duken allerede kl. 0430 om morgenen. Kl 0600 var all ballast tatt ut og masta var tatt ned.
   Etter at resten av dugnadsfolket kom gikk det ikke lang tid før resten av båten ble tømt og på
   vei inn i naustet. Kl 1300 var båten i naustet og dette ble feiret med en kjøttsuppe til alle de
   frammøtte.
   Andre arrangementer.
   Båtgruppa har deltatt på to Friluftsliv for Alle, i regi av Ishavskystens friluftsråd. Dette har
   foregått på onsdager. Den første gangen var det ikke vær for å ro, så det ble spikkekurs i
   stedet. ble Det ble hugd ned noen selje-renninger og ungene fikk lære å lage seljefløyte. Den
   andre gange var det fine forhold for roing og alle fire småbåtene ble tatt ut og de frammøtte
   har fått lov å ro på egen hånd. Begge gangene ble det servert hjemmelaget fiskesuppe.
   Kvaløydagen 2017.
   Arctandria deltok på Kvaløydagen. Tanken var å bruke Salarøy og ankre den opp utenfor
   Kirkefjæra og så bruke småbåter for å ro til og fra. Dessverre ble det ikke gjennomført da
   Salarøy fikk motorstopp fra Duken til Stakken. Heldigvis var det noen hundre meter fra
   Duken og selv med lite mannskap -4- greide vi å ro tilbake til kai. Det ble derfor benyttet to
   småbåter som ble rodd til og fra Stakken. Totalt var det 6-7 personer fra båtgruppa som
   bidrog med denne operasjonen.
   Høsttur.
   Den 19.-20-august var det igjen høsttur til Nipøya, i år med 12 deltakere fra 6 mnd. til 60 år.
   Det deltok to båter. En riktig hyggelig tur selv om det ikke ble store seilasen. Pga sur
   nordavind la vi oss ikke på Nipøya, men i le på Sandholmen. Det ble organisert Rusken
   aksjon, da Sandholmen var full av maritimt søppel. Lørdag var en flott dag og alle koste seg
   rundt leirbålet. Hjemturen på søndag ble det motorgange til Finnvika og seilas videre til
   Håkøya, god og flott vind på slutten selv om det ble mye regn innen vi kom til kai.
   Høsttur til Nipøya i le av Sandholmen. Foto: Per Grov Eilertsen
   Råseilseminar 2018
   Arctandria var vertskap for Råseilseminar i regi av Forbundet Kysten. Salarøy ble tatt til
   Stakken og lå oppankret der til søndag. Deltakere fra båtgruppa var både arrangører og
   deltakere.
   Salarøy
   Båten og motor har oppført seg eksemplarisk i 2017, bortsett fra en motorstopp. Tilsyn med
   Salarøy har blitt utført alle uker den har vært ute. I sommerferieukene har det vært litt
   vanskelig å få deltakere til tilsyn, så noen har tatt mer en ei uke. Det ble i 2015 montert
   automatisk lensing av båten og det fungerte bra i år også. Båten ble ikke malt i 2017, den ser
   derfor litt slitt ut. Til gjengjeld har vi ikke vært «plaget» med smitte av ny fersk maling.
   Motorstoppet, som kunne se ut som «luft i dieseltilførselen», viste seg etter feilsøking å
   være dårlig «sjømannskap». Under utsett, da ballasten ble tatt inn, ble det ikke passet på at
   dieselslangen kunne komme i klem under steinene. Etter ei tid ble slangene klemt flat og
   motoren fikk ikke tilført diesel. Dette ble først oppdaget etter at siste stein ble fjernet i
   steinrommet. Problemet viser også tydelig at «motorkassa» må gjøres større slik at det er
   mulig å drive vedlikehold uten at hele båten må tømmes for ballaststein.
   Arbeid vår og høst
   Vårarbeidet bestod av sjekk av matkister, dregger og kjettinger. Dreggen ble dekt med en
   linestamp og det ble klargjort for bendsling av hangerten som etter fjorårets seilas viste seg
   å trenge ny. Videre ble alle nagler skiftet. Roret fikk ny hengsel da den gamle var så slitt at
   det var vanskelig å få av styret. Før utsett ble båten skrapt og smurt. Vi hadde ikke fått tak i
   black varnish så det er bestemt å bruke moderne primer til bunnsmurning.
   Reparasjon av roret, ny hengsel. Foto: Per Grov Eilertsen
   De første ukene etter oppsettet ble det ryddet i alt av utstyr som ble lagt inn i Nynaustet,
   Stornaustet og Båtskott. De nybarkede seilene ble brukt slik de var hele sommeren, men på
   høsten fikk seilene et strøk med fåretalg og her ble også råduken godt smurt. All talg som ble
   lagd i 2014 og noe nytt på 5 kg ble brukt på seilene og råduken. Vi trenger å lage en ny
   blanding for høsten 2018. I desember ble alle årer tatt inn og overhalt, alle ble smurt og de
   fikk nye skaut. Ei babord åre må skiftes ut, den er så vindskeiv at den nesten ikke kan brukes.
   Båtgruppa vil rette en stor takk til alle som har deltatt på arbeid, tilsyn og seiling. Ikke minst
   vil vi rette en stor takk til alle de som møter opp for å ta ut og sette inn Salarøy for sesongen.
   Uten deres innsats er det ikke mulig å ha det koselig i tradisjonsbåtmiljøet.
   For båtgruppa i Arctandria Per Grov Eilertsen
   2.7 Årsrapport fra motorgruppa Sotrøret for 2017
   Aktiviteter
   I året som har gått, har det vært laber aktivitet i motorgruppa. Reparasjon på en Sabb D 6-12
   hk har pågått deler av ettervinteren. Vårparten gikk med til klargjøring av motorene til
   Kvaløydagen. Høsten gikk med til demontering av Brunnvoll'en til «Lyra»
   Kvaløydagen 2017: Her stilte vi med 1 motor. En Sabb G 8 hk. som var svært populær og godt
   besøkt da vi startet denne.
   For motorgruppa
   Tom A. Kristiansen Egil Gundersen
   2.8 Årsrapport fra tradisjonsmatgruppa for 2017
   Tradisjonsmatgruppa har ingen fast sammensetning, men dukker spontant opp ved ulike
   anledninger, primus motorer her er likevel Ingrid Sommerseth, Toril Hanson og Thomas
   Johansen. I 2017 kan følgende aktiviteter legges inn under gruppas formål.
   Møljekalas og medlemsmøte på Stakken. Fersk skrei fra yttersida, rogn og lever tilberedt på
   tradisjonell måte med egnet tilbehør, ca 12 deltagere
   I Henningsvær ble det lagd tradisjonell mølja der rogn, fesk og lever kokes i lag – original
   mølja. Her brukes kun hele rygger og kjaker fra fisken sammen med resten. Forrettene og
   mellomrettene er torsketunger som oftest stekt i andefett med et lett dryss av cayenne og
   timian.
   I mai ble det servert fiskesuppe med fisk fra Lofoten på Friluftsliv for alle arrangementene.
   Etter utsettet av Salarøy i mai var det kongekrabbegilde, servert som kokt og som grillet, ca
   15 mette deltagere.
   Under råseilseminaret i september var menyen til de 50 fornøyde deltakerne slik:
   Torsdag: grillet villaks og elg a la Thomas, servert med couscoussalat, pastasalat, issalat, ris
   og brød.
   Fredag: kvalkjøttgryte med einebær, løk og tørka steinsopp i syrlig rømmesaus, potet og
   brød som tilbehør.
   Lørdag: fersk kokt kveite og egenprodusert bacalao med hemmelig oppskrift fra Ålesund.
   På innsettardagen den 23 september ble det servert ei mettende saltkjøtt/knokegryte på
   Stakken.
   Ingrid serverer kjøttsuppa på innsettardagen 23.september. Foto. Per Grov Eilertsen
   I oktober ble det servert kokt kveite på medlemsmøte som var egenprodusert fra linefisket
   under råseilseminaret.
   I desember var det flatbrødbaking på Stakken som resulterte i flere sorter flatbrød stekt på
   fire takker. Året ble avsluttet med julebord på Smørtorget med lutefisk på menyen ca. 15
   deltagere.
   For tradisjonsmatgruppa Ingrid Sommerseth, Toril Hanson og Thomas Johansen
  3. Innkomne forslag og saker
   Ved varslet frist er det ingen innkomne saker og forslag fra medlemmene.
   Forslag fra styret:
   I forbindelse med budsjett vil det bli lagt fram forslag på aktivitetsavgift på kr 400.- Denne
   avgiften vil gi ny nøkkeltilgang til båtskottet, rorbu, bruk av smie, småbåtene og
   fembøringen Salarøy. Æresmedlemmer av Arctandria er unntatt denne aktivitetsavgiften. I
   tillegg innfører Arctandria betaling for ikke medlemmer som deltar på onsdagsseiling, kr 50
   for voksne. Dette vil dekke opp noen av de utgiftene vi har på Salarøy og Stakken.
  4. Planer for 2018
   Året og videre drift i laget for 2018. Arctandria har en positiv drift og det er mye aktivitet
   med stor bredde fra båten på havet til aktiviteter på land med fokus på smiing,
   håndverkstradisjoner og tradisjonsmat. Arctandria vil fortsette å fremme kunnskapen om
   kystkultur og tradisjonshåndverk i det kommende året i tråd med Forbundet kystens
   intensjoner og formål. Følgende aktiviteter er planlagt:
 • To smikurs gjennomføres med smedlærer Jan-Tore Ovesen
 • Henningsvær/lofotfiske 22. – 25. mars.
 • Stordugnad på Stakken 14.april hvor vorren skal repareres
 • Utsett av Salarøy 5. mai
 • Onsdagsseilinger hele sommersesongen
 • Måseeggplukking medio tidlig mai.
 • Friluftsliv for alle, barnearrangement i mai
 • Kvaløydagen medio juni.
 • Seiltur i Nord-Troms med Salarøy 2. - 9. juli og retur 15.-19. juli
 • Deltakelse og promotering av kystkultur med båtene på Riddu Riđđu 10. – 15. juli
 • Delta med info og rekruttering /promotering av kystlaget på ulike arrangement.
 • Hjelpe til med rekruttering av barn og unge til 4H som hører til Stakken og
  Arctandrias virke.
 • Arctandria skal fortsette å utvikle kursvirksomhet som handler om tradisjons-
  håndverk rundt smiing, lafteteknikker på stornaust og skott, stell og vedlikehold av
  nordlandsbåter, seiling med råseil og gamle mattradisjoner.
 • Smikurs på høsten med fokus på knivblader som læringsverksted med og uten lærer.
 • Starte prosjektet: restaurering og vedlikehold av stornaustet våren 2019.
 • Jobbe med erverv av nye naust på Stakken og plass til småbåtene.
 • Sette i gang arbeidet med ny kalender for salg.