Categories
Artikler

Bårsetbåten

FORSKNING PÅ GAMMELT NORDNORSK BÅTFUNN
Båtfunnet fra Bårset- rester etter vår eldste nordlandsbåt.

Min hovedfagsavhandling i arkeologi, fra høsten 2002, handler om båtfunnet på Nord-Kvaløya i Nord-Troms.

Sommeren 1931 ble det under torving i Bårsetmyra funnet rester etter en relativt stor båt. Båtrestene ble gravd ut og fraktet til Tromsø Museum. I 1937 ble båten rekonstruert av et arbeidsteam ledet av arkeolog Gutorm Gjessing.

I 1993 ønsket Tromsø Museum å utrede mulighetene for å bygge en kopi / replika av båten fra Bårset. En ekspertgruppe ble nedsatt for å vurdere riktigheten av rekonstruksjonen fra 1937. Ekspertgruppens rapporter må tolkes slik at de reiste sterk tvil om rekonstruksjonen fra 1937 var riktig.

I 1999 startet jeg på min gjennomgang og analyse av båtfunnet fra Bårset. Arbeidet endte opp med avhandlingen "Bårsetbåten. En revurdering av rekonstruksjonen fra 1937". Min revurdering skiller seg på flere punkter klart fra rekonstruksjonen fra 1937. Ut fra mine analyser og vurderinger har bårsetbåten flere likhetstrekk og konstruksjonsdetaljer som vi finner igjen i de eldste nordlandsbåtene. Flere konstruksjonsdetaljer går igjen i Misværåttringen fra Salten.

Det har også vært stor usikkerhet om datering og byggested. Båten ble som kjent funnet i Nord-Troms, men ble den bygget der? Ved hjelp av dendrokronologisk analyse, utført av Andreas Kirchhefer (UITØ), vet vi at båten har vært brukt i siste halvdel av 800-tallet. Følgelig er den over 1200 år gammel. Dendroanalysen viser også at furutrærne med rimelig sikkerhet har hatt voksested i Nordland. Av den grunn bør båten være bygget der, og det er nærliggende å knytte den til Saltenfjorden. Fjorden har båtbyggertradisjoner som går tilbake til Arilds tid. Bårsetbåten er forløperen- "stamfaren" til dagens nordlandsbåter. I arkeologisk sammenheng er båten tidstypisk, men med klare nordnorske særtrekk.
Avhandlingen er til salgs for interesserte til pris kr. 200,-

Walter Meyer Pedersen
Tlf. 77699925. walter-m@frisurf.no