Årsberetning for 2014

Årsberetning for Arctandria Tromsø Kystlag 2014

Innledning
2014 har vært et år preget av generell stor aktivitet i regi av Arctandria. Spesielt gledelig er at vi har
fått i gang en svært aktiv smigruppe som jevnt og trutt sørger for at det stiger røyk opp fra pipa på
smia. Arctandria har i 2014 også drevet en del utadrettet virksomhet som deltagelse i «friluftsliv for
alle» i regi av Ishavskystens friluftsråd og mange nye Tromsøborgere har blitt introdusert for vår
fantastiske aktiviteter. Forhåpentligvis vil vi se resultat av dette i form av nyrekruttering i årene som
kommer. Året som gikk er også det året hvor «Lyra» ble stedt til hvile og med det ble en stor bør
løftet av våre skuldre. Aktivitetene i Arctandria drives i dag av en håndfull ildsjeler og antall
ildsjeler blir stadig færre. Aktiviteten i årene framover er avhengig av at vi greier å rekruttere nye
ildsjeler.
Styrets Årsrapport
Styret i Arctandria har i 2014 bestått av følgende personer: Thomas Johansen (leder), Per Grov
Eilertsen (Kasserer), Tom Arild Kristiansen (Materialforvalter), Torbjørn Askevold (sekretær) Eilif
Pedersen (styremedlem) og Hedvig Olmheim (Vara).
Det er avholdt 7 styremøter siden forrige årsmøte: 12. mai, 5. juni, 31. August, 5. Oktober, 23.
oktober 6. desember og 2. februar. Styret har også deltatt på møte med kommunen sammen med
«Nye Stakken».
Det er arrangert 3 medlemsmøter:

 1. April: Boknafisk middag og skryt fra lofotfiske
 2. Oktober: bacalaomiddag
 3. Desember: juleavslutning
  Stakkendagen ble arrangert 7. Juni med godt oppmøte, det var anledning til å ro, motorene var på
  plass, det var fyr i smia og det ble servert fiskesuppe og potetlefse.
  Mye av styrets kapasitet har også i år vært knyttet opp mot arbeidet med å bli kvitt lyra, dette har til
  dels gått utover muligheten for å bruke tid på mer oppbyggelig arbeid, vanlig drift og nyrekrutering.
  Spesielt har forholdet til gruppen som har drevet med prosjektet «Nye Stakken» blitt lidende av
  dette. Vi har heller ikke greid å få ut Arctandrianytt så ofte som vi burde og antall medlemsmøter er
  også mindre enn vi ønsker.
  I november ble brygga der vi har flytebrygga vår solgt og kontrakten vår om leie av område for
  flytebrygga ble sagt opp. Vi har brukt en del arbeid for å finne en ny plass for flytebrygga, men står
  for tiden uten en løsning. Kontrakten går ut 1 Mai 2015.
  Lyra
  Ved begynnelsen av året lå Lyra fortsatt ved vår kai i Eidkjosen, eierne av området av kaia hadde
  gitt oss beskjed om at den måtte fjernes og eieren Lyra var umulig å få kontakt med. Det første som
  ble gjort var å legge ut dobbelt sett med pumper og vaktliste for å forsikre oss om at båten skulle
  holde seg flytende. Det ble også opprettet god og jevnlig kontakt med eierne av området og de ble
  holdt underrettet om hvordan prosessen med å bli kvitt båten gikk. På denne måten fikk vi stadig
  utsettelser på dato for fjerning. I første omgang sjekket vi ut muligheten for å få en ny eier til å
  overta båten, alle de andre som viste sin interesse ved det tidspunkt vi ga bort båten ble kontaktet og
  i tillegg kom det til noen nye som i utgangspunktet var interessert i å sette båten på land som
  badstue. Etter mye om og men sa alle nei, noen etter å ha vært og sett på den og konkludert med at
  den var i for dårlig stand. Etter hvert innså vi at det ikke var mulig å få noen til overta båten og
  begynte arbeidet med å få den kondemnert.
  Vi undersøkte raskt muligheten for senking og det viste seg å være helt umulig. Brannvesenet ble
  tilbudt båten som treningsobjekt, men takket nei. Omsider fikk vi en avtale med en slip på
  Kvaløysletta om å sette opp båten der for demontering straks den båten som sto på slippen var
  ferdig. Etter hvert viste det seg at båten som sto på slippen aldri ble ferdig og vi måtte se etter nye
  alternativer. Vi sjekket ut muligheten for å trekke/ løfte den på land på naboeiendommen og dette så
  lenge ut som et lovende alternativ og vi innhentet også tillatelse fra eierne av området, men dette
  strandet på usikkerhet om det lot seg gjøre og at vi aldri fikk svar fra kranselskapet med
  prisvurdering.
  Imens dette arbeidet pågikk, begynte vi arbeide med å demontere båten ved kai. Master, styrhus og
  inventar ble plukket fra hverandre ved bruk av motorsag, spett og håndmakt. Store mengder (ett
  hengerlass) med søppel ble også hentet ut fra båten, ting som var med helt fra overtagelsen. Den
  endelige løsningen kom med en velvillig havnedirektør som var behjelpelig med kran til å løfte
  båten på land og plass for demontering. Den1. November ble Lyra slept av «Tyvjo» fra Statens
  Naturoppsyn fra Eidkjosen til Breivika, der ble den løftet på land av havnevesenet og plassert inne
  på havnevesenets område. Personell fra havnevesenet sørget også for en kikkstart på demonteringen
  da de gikk løs på båten med gaffeltruck. Resten var opp til oss og bit for bit ble båten plukket fra
  hverandre og transportert til Remix, først hengerlass for hengerlass og senere i innleide kontainere.
  Motor, aksling og propell ble hentet av motorgruppa og ført til lageret på Tomasjord.
 4. Desember, etter mange timers dugnad, ble de siste restene levert til Remix og en ærverdig båt var
  stedt til hvile. Det var trist at det skulle ende på denne måten, men arbeidet avslørte også at den var i
  svært dårlig stand.
  Økonomisk ble hele operasjonen en suksess, Havnedirektøren, Remix og Statens Naturoppsyn ga
  oss alt gratis. Det eneste vi måtte betale var leie av kontainere og kranbil til å flytte motoren pluss
  noen småutgifter til motorsagbensin o.l. Mange bidro også med kronerulling samt at de ikke kom
  med regninger for kjøring, utstyr osv. Hele arbeidet kom på rundt 10 000 kr. Hvor mye det egentlig
  vil ha kostet er vanskelig å anslå, men trolig rundt 200 000 kr. I arbeidstid må vi anslå et sted
  mellom 200 og 300 dugnadstimer som ble brukt, tiden styret har brukt på administrasjon kommer i
  tillegg.
  Styret har prøvd å få tilbake de pengene som eier av Lyra fikk låne til heving. Først prøvde vi ved å
  komme i dialog med eier ved å sende rekommandert brev. Da dette ikke lyktes og brevet ikke ble
  hentet ble saken meldt inn til forliksrådet. Her var vi i møte i mai hvor eier ikke dukket opp. I juni
  fikk vi medhold i dom i forliksrådet og saken ble sendt videre til Namsmannen for innkreving. I
  August fikk vi endelig beskjed fra Namsmannen om at det ikke var noe å hente hos eier og at vi
  derved ikke får tilbake pengene.
  Årsrapport for Stakken 2014
  Båtskottet
  Havsiden på båtskottet har fått ett strøk med tranmaling. Den gamle tre-dreiebenken er demontert
  og plassert på nynaustloftet. Et anlegg for støv-avsug, fra maskinverktøy, er satt inn og er sporadisk
  tatt i bruk.
  Det er fremdeles et par ufullendte årepar på loftet etter årekurset i 2012.
  Smia
  Det er laget ny avl i essa. Et forholdsvis stort parti spesielt smikull er kjøpt inn og brukes av flere
  smeder til smiing av eggverktøy. Det har vært holdt kurs/seminar i øksesmiing med ei vikingøks
  som modell og ellers jevn aktivitet fra medlemmene i løpet av året.
  Rorbua
  Rorbua har fått ett strøk tranmaling på veggen mot tunet.
  Støa
  De to innerste golvene har blitt festet på nytt. Noe steinarbeid og tømring står igjen her.
  I en storm i juletida løsnet ytterenden av en av de grove lunnene som igjen brøt løs pålen den var
  festet til. Dette er foreløpig sikret med bindhaker, og må stelles med dugnad til våren.
  Litt arbeid i det ytterste golvet må tas når det høver.
  Naustene
  En dørstav i rødnaustet er utbedret.
  Området og uteplassene
  Vanlig fjerning av høymugle og hundekjeks. Fjæra blir holdt rein for plast og alt som kan brenne.
  Det er lagret store mengder rivingsmaterial fra «Lyra». Det beste vil bli tatt til brensel i båtskott og
  rorbu, og resten til sankthansbål.
  Troms 4H har kjøpt inn en steinovn på tilhenger. Den har vært plassert og brukt på Stakken i
  sommerhalvåret til brød- og pizzabaking. Ellers står den på Holt.
  Småbåtene
  Det var fremdeles håp om å få malt treroringen «Kulingen» i 2014, men initiativtakeren forlot byen
  og siden har ingen tatt tak i prosjektet. Vi prøver å få gjort det i 2015 dersom det blir ledig plass i
  stornaustet. Både smøring og maling er nødvendig.
  «Grindkvalen» ble heller ikke skrubbet og malt innvendig, slik det var planer om. Det bør gjøres i
 5. «Kulingen» har ligget ved flytebrygga i Eidkjosen i deler av sommeren.
  Kulingen 4H
  Klubben har møte tirsdag ettermiddag i partallsukene i skoleåret. De deltok på Stakkendagen med
  kafé og flatjektsverksted i rorbua, og kyststi. Klubben har brukt «Kulingen» til roturer fra
  Eidkjosen.
  Roing på Barnas museumsdag i Folkeparken i august er populær, og i 2014 rodde de 235
  passasjerer.
  Besøk

 6. februar: Besøk av «Skreiferd»
 7. februar: Steinerskolen var på formiddagsbesøk
 8. mars: Besøk av båtbyggerseminaret i regi av forbundet Kysten
 9. mai: Ishavskysten Friluftsråd - friluftsliv for alle åpnet sesongen
 10. Juni: Ishavskystens friluftsråd- friluftsliv for alle, seiling med småbåt
 11. August: Ishavskystens friluftsråd- friluftsliv for alle roing
 12. september: Ishavskysten Friluftsråd - friluftsliv for alle avsluttet sesongen
  25-26. oktober: Besøk av Smedsymposium
  Utleie
  I 2014 har Stakken vært brukt av Arctandria og Kulingen 4H til egne arrangement og møter.
  Stakken har vært utleid til følgende i 2014:
 13. juni: Tromsø kommune, Kultur og Idrett
 14. juni: NAV Forvaltning Troms
 15. juni: Lærerene – Storelva skole
  16-17. juni: Overnatting - Grønn1 ved Langnes skole
 16. juni: SWECO
 17. juli: NorConsult
 18. september: ?
 19. oktober: Ishavskysten Friluftsråd
  Dugnad
  Det har ikke vært holdt spesielle dugnadsdager i 2014. Det daglige stell og vedlikehold på Stakken
  utgjør 254 noterte timer.
  I tillegg kommer alt arbeid med «Lyra», oppsett av «Håløygen» og støyping og montering av
  smieavl. Seilbarking bør også nevnes, denne er heller ikke notert i dugnadsboka.
  Planer for 2015
  Forsterkning av deler av voren og ny lunning av fembøringsstøa. Vi har alt materiell til dette.
  Lunning av stø foran rødnaustet der småbåtene står. Arbeidet her vil omfatte hogst av 20-30 lunner.
  Til dette vil det muligens kunne skaffes midler etter søknad. Småbåtene er mye brukt, og bæring av
  kastelunner gjør ut- og oppsetting tungvint.
  Ledulf Olsrud Tom A. Kristiansen
  Båtgruppa
  Årets første tur gikk til Lofoten i begynnelsen av April. Her var vi på lofothavet med lånt fembøring Vågar
  fra Lofoten folkehøgskole. Dårlig vær gjorde at det ble landligge første dag og kun en kort dag på havet på
  dag to. Tredje og siste dag viste Lofoten seg fra sin beste side og det ble en god økt på havet . Fisket var
  godt og resultatet ble vel 300 kg skrei. Noe av fisken ble hengt til boknafisk på stakken og til klippfisk.
  Overnatting ble som vanlig gjort på Heimgårdsbrygga hvor vi spiste god tradisjonsmat fra skrei: Mølje,
  bacalao og fiskesuppe. Turen ble gjennomført som kurs og deltagerne ble kurset i oppsett av fiskeutstyr,
  sløying, flekking og videreforedling av fisk til boknafisk og klippfisk.
  Salarøy var ikke på sjøen i 2014. Etter at det ble oppdaget gir/undervannshus i 2013 ble det bestemt at
  gir/undervannshus måtte repareres. Salarøy ble benyttet ut sesongen 2013 uten at feilen i giret medførte
  større skader eller havari. Vi ble tilbudt et brukt komplettseildrev og trebladet propell fra Nordlendingen i
  Bodø. Et tilbud som vi aksepterte. Dette ble mottatt sommeren 2013. Siden Salarøy ble stående inne ble
  det ikke noe prioritert oppgave å skifte seildrevet. På ettervinteren 2014 fant vi ut hvordan giret kunne
  repareres og dette ble gjort i stedet for å skifte hele seildrevet. Vi har derfor et gir som virker og et «ekstra»
  gir/seildrev.
  I stedet ble Håløygen satt på vannet i april og fraktet til Stakken hvor den fikk stell, ble skrapet, tjærebreidd
  og malt. Salarøy ble også stelt med tjærebreiing. Toppdelen av masta til Håløygen ble knekt i 2013 og på
  våren 2014 ble nytt masteemne kjøpt fra Arne Terje og det ble holdt kurs: «Tilvirking av åttringsmast, fra
  grantre til mast». I løpet av fire kurskvelder ble emnet saget og høvlet av 5 -6 kursdeltakere med Arne
  Terje som instruktør. Dessverre ble ikke masta ferdig til utsett, så Håløygen ble brukt med gammelmasta og
  det ble seiling uten toppseil denne sesongen. Håløygen ble benyttet til onsdagsseiling ut over sommeren,
  med varierende antall seilende og med Thomas, Rune S, Tormod , Per og Tore som høvedsmenn. Håløygen
  ble brukt fram til 21. september da den ble satt opp i naustet på Straumshella. Her deltok mange både
  store og små for å vaske og skrubbe båten før den ble satt i naustet.
  Båtgruppa har også deltatt på fire arrangement ifm Ishavskysten friluftsråd og et med barnas turlag. Det
  har vært roing i fjæra utenfor Stakken og to ganger på tur med Håløygen. For dette arbeidet mottas det
  tilskudd.
  Personer fra båtgruppa deltok også på stand i Storgata i forbindelse med Frivillighetens dag. Det ble fraktet
  inn en færing med seil og utstyr og det ble en av de bedre stand’ene, Arctandria ble profilert på en god
  måte.
  Båtgruppa deltok også på Grunnlovsseilasen 2014. To båter ble fraktet til byen den 16. mai og tre av
  medlemmene rodde «prominente gjester», deltagere på Grunnlovsseilasen 2014 fra Torghuken og ut til
  Anna Rogde som lå på reden. I alle fall ved kai, den hadde fått feil med motorkjølingen og måtte legge seg
  ved kai. I alt var seks personer i sving med å frakte båtene til og fra Stakken.
  Båtgruppa deltok også på Stakkendagen der medlemmer kokte fiskesuppe og solgte den. Det ble også
  barket seil denne dagen. Det ble fyrt opp under to oljefat og ca. 200 liter barkelåg blei kokt etter alle
  kunstens regler. Bark til barking ble skaffet til veie i 2013 og tørket på Stornaustloftet om vinteren, og ble så
  malt opp til grovt barkemel før det ble kokt. Storseilet til Salarøy ble lagt i barkekaret som hadde stått ute
  noen dager med vann i for å trutne, og lågen ble helt over mens en passet på at hele seilet ble dekket. Ett
  nytt færingseil ble også barket. Storseilet ble liggende til neste dag da det ble henget opp i Stornaustet.
  Årsrapport for Motorgruppa «Sotrøret» 2014
  Aktiviteter
  I året som har gått, har det vært laber aktivitet i motorgruppa. Siste rest av restaureringen av en
  Sabb D 6-12 hk har pågått deler av ettervinteren. Vårparten gikk med til klargjøring av motorene til
  Stakkendagen. I begynnelsen av desember fikk vi brakt, til Tomasjord, bunnramma til Brunnvoll'en
  til «Lyra»
  Stakkendagen 2014
  På Stakkendagen, 7.juni, stilte motorgruppa med 3 motorer. En Sabb 3 hk, en Sabb D 6-12 hk og en
  Sabb G 8 hk.
  Tom A. Kristiansen Egil Gundersen
  Årsmelding for 2014 fra gruppa som har jobbet med «Utvidelse av
  Stakken»
  I år har vi hatt 2 møter internt i gruppa og et møte på Rådhuset i Tromsø kommune. Vi har hatt lagt frem
  planene for utvidelse på et medlemsmøte og informert om hvor saken sto tidlig våren 2014. Vi har også
  hatt møte med byråd for kultur i Tromsø kommune, Jonas Stein, og næringskonsulent i Tromsø kommune,
  Øystein Rasmussen. De to sistnevnte møtene fant sted på Stakken. I alle møtene med kommunen får vi
  høre at prosjektet er interessant, men at vi ikke slipper å betale reguleringsgebyret som i dag er vel kr
  100.000,-. I det siste møtet med Tromsø kommune hørte vi om det var mulig å søke å bygge ut Stakken
  uten å gå vegen om reguleringsplan siden kommuneplanen nå har åpnet for bebyggelse i det aktuelle
  området. Til det var svaret at de kunne akseptere og oppføre 2 naust uten reguleringsplan. På dette møtet
  stilte både folk fra byutvikling og byggesak. I dette møtet ble vi rådet til å søke «Frivillingshetsmidler». I
  møtet med leder for byråd for kultur ble vi rådet til å søke på næringsfond som vi senere fikk vite av
  næringskonsulenten var tomt. Tross lovnad fra kommunen (næringskonsulenten) fikk vi ingen oppfølging av
  vår sak.
  Vi i gruppa som har jobbet lengst med prosjektet er nå kommet til et punkt der vi opplever at saken er låst
  og er blitt enig om å legge ned arbeidet med å utvide Stakken. Det er flere grunner til det.
 20. Vi har opplevd at styret har vært fraværende og lite interessert i prosjektet. Vi får ikke svar på e-
  poster og samarbeidet går tregt. Til et så stort prosjekt er det helt nødvendig å ha full støtte fra
  styret.
 21. Tidvis har det vært krevende med interne vanskeligheter i den opprinnelige gruppa som jobbet
  med utvidelse av Stakken. Dette grunnet i at to personer i arbeidsgruppen plutselig ville trekke seg
  ut av prosjektet og krevde at alt de hadde gjort av dugnadsarbeid ikke kunne brukes videre.
 22. Tromsø kommune har ikke sett verdien av at Stakken skal utvides. Det er svært beklagelig at
  Tromsø kommune ikke kan fire på kravet om det dyre gebyret til en frivilling organisasjon. Vi skal
  tross alt ikke tjene penger på dette! Vi gjør dette for å fremme kystkulturen og for at det kunne ha
  blitt en fantastisk møteplass for befolkningen på Kvaløysletta og for folk som har hjerte og interesse
  for vårt arbeid.
 23. Vi har opplevd det som håpløst å søke midler til et prosjekt der vi ikke eier tomta eller hvor det er
  foreligger en reguleringsplan.
  Det er vemodig å måtte si at vi legger ned arbeidet som så mange har brukt så mye tid og ressurser på, men
  slik situasjonen er blitt, har vi rett og slett mistet motivasjonen og lysten til å jobbe videre med prosjektet.
  Tilsammen er det gått med opp mot 700 dugnadstimer fra vi startet arbeidet 2006. Vi skal gi beskjed til alle
  naustinteressentene om at arbeidet med utvidet Stakken er lagt på is.
  Vi som har jobbet med utvidet Stakken i 2014 er Ragnhild Myrstad, Nelly Zakariassen og Andre Krause.
  Leder for Arctandria Thomas Johansen var med på møtet med Tromsø kommune.
  Hvis det er andre som vil ta opp tråden, må de gjerne det.
  Takk for oss!
  Hilsen Ragnhild Myrstad og Nelly Zakariassen