Årsberetning for 2018

Årsberetning for Arctandria Tromsø Kystlag 2018

2.1 Innledning
2018 har vært et aktivt år for Arctandria Tromsø Kystlag, og det er mange som har blitt kjent
med kystlaget og deltatt på våre aktiviteter. Første del av vinteren i 2018 dreide aktivitetene
våre seg om vedlikehold og dugnad på Salarøy, og det var møter i de ulike
håndverksgruppene våre på Stakken. Smedtampan holdt et populært smikurs i mars for
nybegynnere. Rett i etterkant av årsmøtet ble det også denne gang arrangert skreitur til
Henningsvær der vi rodde fiske med ulike båter med opphold på Heimgårdsbrygga. I april ble
vorren på Stakken reparert ved hjelp av mange gode dugnadsdeltakere.
Salarøy ble satt ut lørdag 5. mai og onsdagsseilingene ble gjennomført hele sommeren frem
til august. I juli ble «Leidulfkalenderen» lansert og solgt over hele landet. Arctandria deltok
også i år på bydelsarrangementet Kvaløydagen i juni og vi deltok på urfolksfestivalen Riddu
Riddu med Salarøy og flere av de mindre båtene i juli. Den 10 august sank dessverre Salarøy
ved kai. Båten ble raskt tømt for ballast og berget, og oppsett av Salarøy ble gjort i to
omganger på høsten med dugnader på Stakken. Gjennom hele høsten har det vært dugnad
på Salarøy på onsdagene. I november ble det avholdt medlemsmøte med foredrag av
Mariann Mathisen og Arne-Terje Sæther. I slutten av november holdt vi foredrag på
arrangementet Kystens dag på kunstforeninga og i romjula ble det arrangert en liten fisketur
med småbåtene. Tusen takk til alle aktive medlemmer som deltar i de ulike
aktivitetsgruppene med arbeidskraft, kunnskap, pågangsmot og godt humør.
2.2 Styrets årsrapport
Styret i Arctandria har i 2017 bestått av: Ingrid Sommerseth (leder), Per Grov Eilertsen
(kasserer), Tom Arild Kristiansen (materialforvalter), Niklas Backman (sekretær), Eilif
Pedersen (styremedlem) og Toril Hanson (varamedlem).
Det har blitt avholdt 7 styremøter, 3 medlemsmøter, 7 fellesdugnader og 6 kurs.
Utadrettede aktiviteter:
Som tidligere arrangeres og planlegges mesteparten av aktivitetene av en håndfull personer
fra styret og fra noen få enkeltpersoner i aktivitetsgruppene i Arctandria. Gjennom året har
vi invitert unge og gamle til dugnad på Stakken og til deltakelse og kurs i flere av
aktivitetsgruppene. Rundt bordet har det på de ulike arrangement blitt servert mølja,
måseegg, kjøttsuppe og risengrynsgrøt.
Av andre utadrettede arrangementer som Arctandria har vært med på har vi deltatt på
Kvaløydagen i regi av Kvaløysletta bydelsråd. Her stilte Leidulf opp med flatjektverksted i
samarbeid med Kulingen 4H som bakte pizza og stekte vafler på den mobile vedfyrte ovnen.
I juli deltok Arctandria med ca 10 medlemmer på urfolksfestivalen Riddu Riddu i Manndalen.
Vi deltok med Salarøy og tre av foreningas mindre båter som ble stilt ut på sletta sammen
med flere andre båter fra regionen. Her promoterte vi sammen med Forbundet kysten våre
aktiviteter og vi solgte kalendere og bakte flatbrød som også kulturminister Trine Skei
Grande fikk smake. Vi hadde hundrevis av besøkende hver dag på vår stand, og mange fikk
en smak av kystkultur og en grunn til å bli med.
Deler av flåten på Riddusletta i Manndalen med informasjonsboden i bakgrunnen. Foto:
Ingrid Sommerseth
I august hadde vi besøk av studenter fra USA som kom fra Sterling College som har fokus på
bærekraftig jordbruk, naturvern og lokale tradisjoner. Det deltok to lærere og 9 elever. De
skiftet alle torvhalderne på vestsiden av Nynaustet og noen fikk prøve nordlandsbåt for først
gang. Deltakerne var: Pavel Cenkl, Laura Beebe, Fern Steficek, Lily Hobbs, Jake Garner,
Jonathon Shapiro, Eli Gurvitch, Gabby Gaspardi, Ems Langer, Maia Usher-Rasmussen og Nora
Frank.
I midten av august deltok 4 stk. fra Arctandria med Kulingen på ei markering i
Tromsøysundet for Fjordtoktet som er et felles løft og fokus for fisk, fjord og fiskere i regi av
Naturvernforbundet og like etter leide vi ut Stakken med småbåtene som filmkulisse til en
læringsfilm om Pomorhandelen i regi av Universitetet. I november deltok Arctandria med
informasjon og salg av kalendere på Kystens dag som ble markert på kunstforeninga. Her
holdt Ingrid Sommerseth et foredrag om: «Levende tradisjonskunnskap på hav og på land
med Arctandria». Lørdag 1. september deltok vi på frivillighetsdagen i sentrum sammen med
4H.
Styret har gjennom året holdt nettsiden til Arctandria oppdatert med informasjon og
nyheter og vi har skrevet 4 blad Arctandrianytt (1/18, 2/18, 3/18, 4/18) som inneholder
informasjon og arrangementsoversikt. Denne legges ut på to plattformer som er Arctandria
nettside og Facebook-side.
Kursvirksomheten vår har vært stor i 2018, og fem av våre seks kurs har fått støtte fra
Studieforbundet for kultur og tradisjon. Styret har ellers arbeidet med naustsituasjon og
forespørsler om plass til medlemmenes båter, et arbeid som er pågående. Til slutt deltok
mange av medlemmene i Arctandria på Kulingen 4H årlige høstmøte i oktober. Her mottok
Leidulf Olsrud æresdiplom og gode ord av 4H nasjonalt for sin langvarige innsats for arbeidet
med 4H og formidling av levende kystkultur.
Årsoversikt:
Februar
Kurs i vedlikehold og rigging av fembøring gjennom våråsesongen, 31 timer, 9
deltakere. Kursleder Per Grov Eilertsen. 28.02.-05.05
Mars
Årsmøte, oppmøte 14 stk, 20/3.
Smedkurs i grunnleggende smiing, 16 timer, med 8 deltakere. Kursleder var Jan Tore
Ovesen og Børge Renmælmoen. 21-23/3.
Kurs i skreifiske i Henningsvær, 40 timer, 12 deltakere 22-25/3. Kursleder var Thomas
Johansen.
April
Dugnadshelg på Stakken med reparasjon av vorren, servering av kjøttsuppe.
Oppmøte 20 stk, 21/4.
Mai
Strikkekafe med Kulingen 4H på Stakken. 04/5
Utsett av Salarøy og servering av risengrynsgrøt. Oppmøte 25 stk. 05/5.
Juni
Kurs: Innføring i seiling med råseil/fembøring, Salarøy, deltakere 10 stk. 02- 03/6.
Kursledere var Thomas Johansen og Tormod Skimmeli,
Medlemsmøte og måseggfest på Stakken. Eggene var sanket på Musvær. Oppmøte
20 stk. 07/6
Åpen dag på Stakken med Kulingen 4H. kafe og aktiviteter. 09/06
Deltakelse på Kvaløydagen i regi av Kvaløysletta bydelsråd. Leidulf hadde
flatjektverksted sammen med Kulingen 4H, den 23/6
Juli
Seiling med Salarøy fra Tromsø til Kåfjord, 4 dager, deltakere 6 stk.
Lærer/høvedsmann var Thomas Johansen 04 - 07/7
Arctandria deltok på festivalen Riddu Riddu i Mandalen med Salarøy og alle
småbåtene, ca 10 medlemmer deltok. 07 - 15/7
Seiling med Salarøy fra Kåfjord til Tromsø, 3 dager, deltakere 10 stk.
Lærer/høvedsmann var Tormod Skimmeli 16 - 18/7
August
Besøk av 9 studenter og to lærere fra Sterling College i USA. De brukte tiden på
Stakken for å lære om kystkultur. 04/8
Berging av Salarøy ved flytebrygga på Dukneset, ca 10 personer deltok over flere
dager med reingjøring og berging av utstyr, 10/8
Deltakelse med 3roringen Kulingen på Fjordtoket - markering i Tromsøysundet, 4
personer deltok, 16/8
Filming på Stakken der naustmiljøet og båtene var kulisser i en historisk film om
Pomorhandelen i regi av UIT, 24/8
Salarøy ble satt halvveis inn i naustet på Stakken, 25/8. Oppmøte 25 stk og servering
av kaffe og sveler.
Henting av ballaststein til Salarøy fra Kattfjorden, oppmøte 10 stk 30/8
September
Deltakelse på frivillighetsdagen i sentrum sammen med 4H for promotering av
kystkultur. 01/9
Siste innsett av Salarøy i stornaustet og en rydding av utsyr i naustene til de mindre
båtene på Stakken, oppmøte ca 25 stk. kaffe og vafler 15/9
Oktober
Stornaustdugnad på Stakken med reparasjon av naustdørene oppmøte 6 stk 20/10
Høstfest og kafe på Stakken i regi av Kulingen 4H og utdeling av 4H æresdiplom til
Leidulf Olsrud, 28/10.
November
Medlemsmøte med foredrag og bokpresentasjon av Mariann Mathisen og Arne-Terje
Sæther. Oppmøte 11 stk. 1/11.
Kystens dag på Kunstforeninga i regi av Tromsø Kunstforening. Salg av kalendere og
Ingrid Sommerseth holdt foredrag om Arctandrias virksomhet rundt levende
tradisjonskunnskap. 17/11.
Desember
Flatbrødbaking på Stakken, 4 personer deltok, 6/12.
Romsjulsroing og feske utførr Stakken, 4 personer deltok, 27/12.
Februar 2019.
Medlemsmøte med mølja på Stakken, 17 deltakere, 07/2.
Mars 2019
Smikurs gjennom 6 onsdager, oppstart 14. mars. 8 deltakere, kursleder og lærer Jan-
Tore Ovesen.
Arctandria stiller med færingene og medlemmer til «hemmelig» filminnspilling på |
Svendsby 22-24/3
2.3 Årsrapport fra småsløydgruppa for 2018
Småsløydgruppa har også i 2018 hatt sine møter på ettermiddagen mandager.
Medlemmene arbeider med det de ønsker, men det er sveiping som fortsatt er
hovedaktiviteten. Sist sommer var vi på Breivikeidet og samlet tæger, og vi har samlet en del
trematerialer som egner seg til sveipinga.
Selv om trearbeidene er hovedsaken, er det også viktig å holde på tradisjonen med gode
pauser med kaffe og trivelig prat.
Vi møtes mandager kl. 18.00 og har plass til flere.
Mars 2019 Småsløydgruppa
2.4 Årsrapport fra Smedtampan for 2018
Generelt ser vi en økende interesse for å smi og det er gledelig. Vi registrerer en økende
interesse på ymse sosiale media. Vi håper det bidrar til at vi får flere aktive medlemmer som
bruker smia og som vil være med på holde den i hevd og bidra til et smedfaglig miljø på
Stakken.
Vi startet året med et kurs i februar og kurset var nesten fulltegnet. Vi fordelte instruksjonen
litt på flere av oss som har litt erfaring med å smi, og det ble dermed lettere å gjennomføre.
Årets happening for oss i smigruppa var selvsagt også deltagelsen på Riddu festivalen.
«Riddu Forge» ble plassert litt i utkanten av resten av Arctandria og nærmest elva. Vi hadde
en strøm av folk innom og det ble bl.a. smidd spiker og hengsler til dette byggverket som
riktignok først ble ferdigstilt etter festivalen.
Smiarbeider. Foto: Jan-Tore Ovesen
I løpet av sommeren ble vi utsatt for tyveri. Vi hadde en putekasse bak smia for å oppbevare
kull. Den forsvant og ingen har sett den siden. Måtte de som har sine klamme hender på den
høste evig tannpine og det som verre er.
Et lite hjertesukk fra oss i smia er at verktøyet vårt har en tendens til å forsvinne og
misbrukes. Vi hadde en gang ei baufil eller skjærfil som det også kalles, den er nå borte. Vi
hadde en gammel morakniv på veggen som akkurat var god nok til å åpne kullsekkene med.
Den ble borte den og. Det er heller ikke så hyggelig når stålbørsten er innsatt med tjære og
bunnstoff når vi skal børste glødeskallet av et nysmidd knivblad. En smihammer er slipt på en
annen måte i hammerbanen enn en snekkerhammer. Når smihammeren får hakk etter
spikerhoder og annet i hammerbanen avsettes disse som stempel på det man smir. Det
beste for oss er derfor at verktøyet i smia bare brukes til smiarbeid og får lov til å være i
smia.
Høsten har ikke vært like aktiv, men vi er på gang igjen i 2019 og starter et smikurs 14.mars.
Vi har også planer om et helgeseminar med tenger som tema i løpet av våren og har også
håp om å få gjort en del dugnadsarbeid i smia utover våren, men venter til vi får lysere
kvelder.
For Smedtampan
Jan-Tore Ovesen
2.5 Årsrapport fra Stakken for 2018
Båtskottet
Det er montert lysbryter på loftet og satt inn kodelås på ytterdøra. Den lille bandsaga har
vært ute av drift, men er satt i stand. Avsugingssystemet for høvel og sager fungerer når det
brukes av kyndige folk, men det er nok umulig å bli kvitt alt støvet. Det er satt opp et
hyllesystem for småsaker ved ytterdøra.
Smia
Smia er jevnlig i bruk med kurs og små prosjekter. Ei av vindusrutene ble knust av takras sist
vinter, og er erstattet midlertidig med ei finerplate.
Rorbua
Det har ikke vært behov for vedlikehold på rorbua. Bortsett fra at ytterdøra ble malt i juli. Til
våren må bua luftes og vaskes.
Voren
To av golvene i voren var rasert etter diverse uværsdager, Det var foretatt et par vellykkede
nødreparasjoner, og på ettervinteren ble det holdt dugnad med nybygg av de to golvene.
Med gravemaskin ble det laget en meters groper til ytterpålene, der det ble satt ned påler
fra flytekaia og hentet noe ny stein til fylling. Det er også lagt betydelig større steinvekt
innvendig i yttergolvet. Dugnasinnsatsen var ekstra stor denne dagen.
Naustene
En gangjernstolpe i stornaustdøra, nordsida, var ødelagt og er blitt reparert. Vi bør huske at
gangjernene er laget så trange over stolpene at den minste rust holder igjen gangjernet som
på denne måten blir bøyd og kan ødelegge stolpene. Det må sprayes med rustfjerner og olje
for hver døråpning og lukking.
Det er lagt ned strømkabel fra smia til stornaustet. Ei planlagt befaring med tanke på skifting
av syllstokker på sørsida, måtte utsettes på grunn av uforutsette omstendigheter.
Det er montert nye torvhaldskroker på sørsida av nynaustet.
Småbåtene
Tyvjoen og Kulingen ble smurt og malt i 2018 og alle åreparene er merket med farger til rett
båt. Et par årer er brukket og er erstattet med nye.
Området og uteplassene
Vanlig fjerning av høymugle og hundkjeks. Motorgressklipperen har vært i bruk for pynting
av området. Selv om det ser noe uryddig ut i området ovafor smia er det lite vi kan gjøre
med det, da det stort sett vil bli bare omstabling av materialer.
Kulingen 4H
Klubben har fungert som før med møte tirsdager i partallsukene i skoleåret, til tross for
midre og mindre medlemstall og frammøte. Rådgiverne har likevel sørget for deltakelse på
fjærparkdagen, kafé og aktiviteter på Stakken og åpning av friluftslivets uke ved Rundvannet.
Besøk
I februar hadde vi besøk av ”Skreiferd”. Kreftforeningen har fått lånt båtskottet
vederlagsfritt til sine utflukter på Stakken og vi hadde besøk fra Sterling college fra USA i
august.
Utleie
I 2018 har Stakken vært brukt av Arctandria og Kulingen 4H til egne arrangement og møter.
Stakken har vært utleid til medlemmer, privatpersoner og bedrifter.
Dugnad
Det har antakelig blitt utført flere dugnadstimer i 2018 enn noen tidligere år. Vi nevner Riddu
Riddu-festivalen, med all transport av båter og deltakelse under arrangemanget. Salarøy’s
havari og henting av ny ballast. Dugnad på vorren og utsetting av ”Salarøy” er tatt med i
dugnadsloggen der det er innført totalt 445 timer.
Planer for 2019
Det har vært foreslått å montere lys i vedskjåen, og det anbefales. Fjerning av småskog på
taket av båtskottet og utedoen. Tømming av utedoen. Grusing av innkjørsel og
parkeringsplass. Faglig befaring av stornaustet med tanke på utskifting av syllstokk.
Tilsynsordning
Etter at ønsket om bedre rydding i båtskottet ser ut til å være etterkommet, er det blitt noe
mindre behov for en fast tilsynsperson. Helsa til ”pedellen” holder til litt rydding om
lørdagen. Det vises ellers til skriv som er sendt styret med oppregning av rutinene.
Ledulf Olsrud Tom Arild Kristiansen
2.6 Årsrapport fra båtgruppa for 2018
Generelt
Året 2018 går over i historien som det året med fine turer, men også med nedturer, ikke
minst havariet av Salarøy ved kai ved Duken. Starten på året var som vanlig innearbeid og
vedlikehold på båt og tilfar. Tofter, skvettriper og årer ble tatt inn i båtskottet og de ble både
smurt og malt og fikk god tørke opp under taket. Tauverk og taljer fikk seg en gjennomgang
og ble reparert og smurt. Staget som var nytt i 2016 ble bendslet på nytt. Utover våren ble
det gjennomgang på motor og båten ble smurt innvendig og utvendig. Den ble ikke malt. Og
utsett ble 5. mai med mange oppmøtte. Salarøy ble lagt ved kai i Duksundet.
Fram mot sommerturen ble det gjennomført 8 onsdagsseilaser og to søndagsturer.
Lofottur
Fra torsdag før palmehelga til mandag i påskeuka ble det Lofotfiske med base og utror fra
Henningsvær. Vi hadde overnattet på Heimgårdsbrygga med Hanna som vertinne. I år hadde
Thomas med en båt og vi fikk i tillegg leie fembøringen Frøya. I år var vi fjorten personer som
deltok. Alle deltok ivrig med fiske, sløying, filetering, salting og tilberedning av skreien. Vi fikk
fire dagers fiske, men årets fiske var ikke av det helt store, mye fisk, men lite villig til å bite.
Det likevel saltet et tyvetalls skrei og hengt likemange til bokning, resten ble filetert.
Langtur
Året langtur med Salarøy var en tur til Nord Troms for å delta på Riððu Riddu. I et samarbeid
mellom Kysten og Riððu Riddu ble det laget en plan for å vise fram nordnorske
båttradisjoner. Arctandria stilte med fire småbåter som ble kjørt på henger til Manndalen og
Salarøy skulle seiles opp, i tillegg skulle en åttring Patronen også delta. Tanken var å frakte
Patronen og Salarøy opp på Riððu Riddu festivalområde og lage en utstilling der.
Salarøy ble seilt av syv stykker på nordtur og 13 stykker på sørtur. Turen nor gikk via Gåsvær,
Hersøya, Karlsøy, Årøyholmen før Manndalen ble nådd. En flott tur både med tanke på
seiling og værmessig. Sørtur gikk samme vei men en dag korter pga sein avgang fra
Manndalen.
Salarøy
Havari: Fredag 10. august havarert Salarøy ved kai. Årsak ukjent. Dette var en fredag, men
det lyktes å stille nok personer for å drive skadebegrensning og mulig heving av båten. Til alt
hell fikk vi hjelp av Tromsø Dykkerklubb til å fjerne ballasten og båten fløt allerede ca kl

 1. Da ble det satt i gang lensing og ved hjelp av to elektriske pumper ble båten flott la
  natta. Lørdag og søndag stilte det opp mye folk og det ble gjort en formidabel jobb med å
  vaske, skrubbe, sortere frakte og tørke løsøre og alt som hadde vært i båten. «Førstehjelp»
  for motoren ble også ytt og den startet faktisk etter hvert. 25. august ble Salarøy tatt over til
  stakken og satt opp foran Stornaustet. Siden alt allerede var tatt til Stakken var det en grei
  jobb å få Salarøy opp. De neste ukene ble båten malt og siste innsett i naustet skjedde 15.
  september.
  Båten og motor har oppført seg eksemplarisk i førte halvdel av 2018. Tilsyn med Salarøy har
  blitt utført alle uker den har vært ute. Båten ble ikke malt i vår, den så derfor litt slitt ut.
  Etter havariet ble den malt og smurt. Den kvite malinga som ble brukt var nok ikke laget
  riktig så mye rant vekk i noen regnskurer. Her har vi et forbedringspotensial.
  Tilstand:
  Etter havariet er det lagd oversikt på ulike oppgaver over hva som trengs å gjøres. Alt av
  motor og det elektrisk må byttes. Derfor ble motor å seildrev tatt ut. Det ble da avdekket
  råteskader i to spant ved motoren. Disse tatt ut og oppgaven med å lage nye ble satt bort til
  Gunnar og Arne Terje. De hadde også en saumfaring av salarøy og de anbefalte at vi skifter
  saum. Noe har vært gjort før, ca rundt 2006 -7. Det har derfor gått med mye tid til dette pr
  nå er ca 100 saum skiftet på babord side, Motor og seildrevfeste er også fjernet og nytt feste
  for seildrev lages. Det er ellers ikke avdekket andre skader på Salarøy ifm havariet. Av andre
  ting blir det skiftet radio og nesten alt av det elektriske. Ny batterikasse ordnes også. Ny
  motor har samme antall hestekrefter (30), men vi regner med at det likevel blir en
  oppgradering å få en moderne diesel i båten.
  Småbåtene:
  Småbåtene var med på Riððu Riddu. Alle ble støvsuget og vasket før turen. Grindkvalen ble
  smurt og malt på Riððu Riddu. På høstdugnaden i september ble årepar og mindre utstyr til
  båtene merket etter farge, og Kulingen fikk et strøk med tjæra og maling. Det er likevel
  avdekket noen slitasjeskader og mangler. Dette må utbedres løpet av våren.
  Statistikk:
  Selv med halvert sesong har det vært god oppslutning på de 10 onsdagsseilinger som fant
  sted, oppmøtet var fra 3 til 11 deltakere. Der har den mest aktive og livligste deltatt 10
  ganger mens de fleste har deltatt 4 til 5 ganger. Det er noen som deltar en gang, la oss håpe
  at de liker dette og kommer tilbake. Det var to søndagsturer med 6 deltakere den ene
  gangen og 9 personer den andre. På seilkurset i juni var det 11 deltakere. Sommerturen
  hadde 20 deltakere.
  Det er brukt ca. 1150 dugnadstimer fordelt på onsdager, ut- oppsett og andre dugnader på
  Stakken.
  Båtgruppa vil rette en stor takk til alle som har deltatt på arbeid, tilsyn og seiling, ikke minst
  en stor takk til alle de som hjelper til å ta ut og sette opp Salarøy for sesongen. Uten deres
  innsats er det ikke mulig å ha det koselig i tradisjonsbåtmiljøet.
  For båtgruppa Per Grov Eilertsen
  2.7 Årsrapport fra motorgruppa Sotrøret for 2018
  Aktiviteter
  I året som har gått har det vært laber aktivitet i
  motorgruppa. Motorene står fortsatt på lager på Tomasjord.
  For motorgruppa Tom A. Kristiansen
  2.8 Årsrapport fra tradisjonsmatgruppa for 2018
  Tradisjonsmatgruppa har ingen fast sammensetning, men dukker spontant opp ved ulike
  anledninger, primus motorer her er likevel Thomas Johansen, Ingrid Sommerseth og Toril
  Hanson. I 2018 kan følgende aktiviteter legges inn under gruppas formål:
  I april ble det kokt ei stor gryte med saltkjøttsuppe til dugnadsfolket som holdt på med
  reparasjonen til vorren.
  Etter utsett av Salarøy 5. mai ble det servert risengrynsgrøt og gode kaker.
  I juni ble det plukket Måseegg på Musvær av Thomas Johansen, Toril Hanson, Niklas
  Backman og Hilda Kristine Hanssen. Herlighetene ble servert til medlemmer i Arctandria
  torsdag 7. juni med 20 deltakere.
  På Riddusletta i Manndalen i juli bakte vi flatbrød over flere dager og alle som kom innom
  boden vår fikk en smak, og mange ble inspirert til å ta opp denne tradisjonen igjen.
  På innsettardagene i august og september ble det lagd sveler og vafler til dugnadsfolket.
  I desember var det flatbrødbaking på Stakken der 4 stk deltok med flott resultat av
  velsmakende flatbrød til jul.
  Møljekalas og medlemsmøte på Stakken i januar 2019. Fersk fjordtorsk fra Kaldfjorden
  nyfeska av Thomas samme dag blei servert med rogn og lever fra skreien på yttersia.
  Tilberedt på tradisjonell måte og med egnet tilbehør, 17 deltagere.
  For tradisjonsmatgruppa Ingrid Sommerseth
 2. Innkomne forslag og saker
  Ved varslet frist er det ingen innkomne saker og forslag
 3. Planer for 2019
  Året og videre drift i laget for 2019. Arctandria har en positiv drift og det er mye aktivitet
  med stor bredde fra båten på havet til aktiviteter på land med fokus på smiing,
  håndverkstradisjoner og tradisjonsmat. Arctandria vil fortsette å fremme kunnskapen om
  kystkultur og tradisjonshåndverk i det kommende året i tråd med Forbundet kystens
  intensjoner og formål. Følgende aktiviteter er planlagt:

  • Henningsvær/lofotfiske 12. - 16. april.
  • Utsett av Salarøy mai/juni etter montering av ny motor.
  • Onsdagsseilinger hele sommersesongen.
  • Måseeggplukking medio mai.
  • Delta med info og rekruttering /promotering av kystlaget på ulike arrangement i
   regionen.
  • Hjelpe til med rekruttering av barn og unge til 4H som hører til Stakken og
   Arctandrias virke.
  • Rekruttere nye medlemmer.
  • Arctandria skal fortsette å utvikle kursvirksomhet som handler om tradisjons-
   håndverk rundt smiing, stell og vedlikehold av nordlandsbåter, seiling med råseil og
   gamle mattradisjoner. Kurs som kan planlegges er: seilkurs og stell av båter,
   tradisjonsmat, bruk av småbåtene- roing og smedkurs.
  • Vi skal arbeide med Stakken i forhold til vedlikehold, båtplass og erverv av nye naust.