Årsberetning for 2020

Årsberetning for Arctandria Tromsø Kystlag 2020

Tid: Torsdag 25. mars kl. 1930

2.1 Innledning
Den 25. januar hadde vi ei verdig og fin minnestund for Leidulf på Stakken. Det kom mer enn 30 personer og det ble servert kaffe og kaker. Det var mange gode taler fra Arctandrias medlemmer, og foreningas tidligere ledere Nelly Zakariassen, Arne Hole og Thomas Johansen minnet Leidulf med gode ord og sang. Det ble servert saltfesk etter minnestunda.
Leidulf hjelper til med reparasjon av vorren våren 2018, som han selv hadde konstruert og vært med på å bygge på 1990-tallet. Foto: Ingrid Sommerseth
Ettervinteren og våren var en stille tid for Arctandria, slik det ellers var i samfunnet. På grunn av koronaen ble det ingen Lofot-tur i 2020. Fra begynnelsen av juni og utover kunne vi møtes igjen. Salarøy kom dessverre ikke ut på sjøen i år heller fordi vi ikke kunne være så mange personer som det trengs på et utsett. Årsmøte ble utsatt pga koronarestriksjoner og avviklet i juni, 11 medlemmer deltok og nytt styre ble valgt.
I mai fikk Arctandria forespørsel om vi hadde informasjon om en båt som het Stella Maris Ophelia II. Den var et restaureringsprosjekt som et tidligere medlem hadde satt i gang, men vedkommende hadde gitt båten til Arctandria. Erling Koppang ville overta båten hvis Arctandria ikke brukte den, siden båten hadde vært i familiens eie. Båten ble fraktet til Korgen i juli.
I juni var det dugnad med opprydding i naust og uteområde. Havella ble tatt ut og siden vasket og smurt og en koller skiftet.
Arctandria kjøpte Tove Riise naustet med båt og tilfar den 15. juni.
Til tross for koronaen ble det St. Hans feiring på Stakken for store og små. Det ble servert rømmegrøt og grillen var varm. Med så mye folk til stede ble Hauglann-naustet tømt for båter, da eier skulle bruke det selv.
Arctandria deltok på Malangen kystkulturfestival ved Aursfjordsaga i juli. Vi hadde tatt med Kulingen som ble rigget på land med mast og seil for demonstrasjon. Thomas Johansen holdt

foredrag om nordlandsbåten og Eilif Pedersen fortalte om Arctandria og lagets aktiviteter.
I august til oktober var det dugnad på Gammehuken, (gamme + gapahuk). I oktober ble den overlevert til Ishavskystens friluftsråd ved ordfører Gunnar Wilhelmsen i en høytidelig åpning med snorklipping og tale. Thomas Johansen informerte om byggeprosessen, fra begynnelse til slutt.
Arctandria deltok på Kystkulturdagen som ble arrangert av Lakselvbukt skole i september. Henrik og Eilif bisto elever fra Lakselvbukt og Laksvatn skole. Det ble demonstrert rigging og seiling av nordlandsbåt og elevene fikk ta del i dette.
I forbindelse med Samisk språkuke i oktober ble det gjennomført flerkulturell kystdag, med nordlandsbåten som tema. Marian Martinsen og Arne-Terje Sæter hadde foredrag om «Nordlandsbåten - en felles kulturarv i nord». Vi tok ut den gamle treroringen fra Balsfjorden (Vikranbåten) og Kulingen, som er en kopi av denne. Kulingen ble rigget som demonstrasjon. Det blir også laget nye trespråklige informasjons-skilt til bygningene på Stakken og en rollup med samisk båt-terminologi. Arrangementet ble holdt etter oppfordring fra Gáisa språksenter og Sametinget støttet oss med midler.
I november ble Vikran båten overlevert til UIT Norges Arktiske Museum hvor den er inntatt i samlingene sammen med andre båter i naustet der Drauen står.
Det ble også gjennomført kurs i klargjøring og setting av kveitevad med godt resultat, ei kveite.
Rett før jul ble det, tradisjon tro, arrangert flatbrødbaking.
Ellers vil styret rette en stor takk til alle medlemmer og venner av Arctandria som bryr seg om kystkulturen i året som er gått og spesielt til alle de som deltar i de ulike aktivitetsgruppene med arbeidskraft, kunnskap, pågangsmot og godt humør.
2.2 Styrets årsrapport
Styret i Arctandria har i 2020 bestått av: Eilif Pedersen, leder
Per Grov Eilertsen, kasserer
Frode Aspenes, materialforvalter
Niklas Backman, data ansvarlig og styremedlem Torill Hanson, sekretær/styremedlem
Thomas Johansen, varamedlem
Det har blitt avholdt fem styremøter etter årsmøtet, et medlemsmøte, to fellesdugnader, fire kurs, to smed-, et sveip- og kveitevadkurs. Alle ble støttet av Studieforbundet. I tillegg har styret hatt kontakt med medlemmer og kystlagsvenner på mail og Facebook.

Årsoversikt: Januar

 1. januar. Minnestund over vår kjære Leidulf Olsrud.
  Leidulf Olsrud med æres diplom for sitt virke i Norges 4H Foto: Ingrid Sommerseth
  Dugnad på Salarøy
  Februar

 2. februar. Vårt æresmedlem Marit Bockelie
  utnevnes til ridder av første klasse i Den
  Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt virke som kunstner

 3. februar Møljekalas
  Foto: Ingrid Sommerseth
  Dugnad på Salarøy.
  Mars

 4. mars. Norge stengte ned, lite eller ingen aktivitet.
  April og mai
  Fremdeles ikke så mye aktivitet.
  Juni
  Begynner å få litt aktivitet.

 5. juni. Årsmøte.

 6. juni. Avtale om kjøp av Tove Riise naustet undertegnet. 17. juni. Dugnad på Stakken med grilling.

 7. juni. Sankthansfeiring Grilling, rømmegrøt samt bål i fjæra.
  Juli

 8. juli. Vikran båten blir flyttet fra Hauglann naustet og satt i båthengergarasjen.

 9. juli. Stalla Maris Ophelia II blir hentet av Erling Koppang og tatt med til Korgen. 17-18. juli. Deltagelse på Malangen kystkulturfestival.
  Thomas Johansen demonstrerer nordlandsbåten og holder foredrag om bruk. Foto: Ingrid Kongsvik
  August

 10. august. Dugnad på gammen.

 11. august. Dugnad på gammen.
  Arbeid på Salarøy hver onsdag, samt seiling med småbåter.
  September
  Dugnad på Stakken, det grøftes rundt syllstokken til vedsjåen. Foto: Per Eilertsen

 12. september. Dugnad på gammen.
  Dugnad på Stakken hver onsdag, samt seiling med småbåter.

 13. september. Møte med Rotvold, angående utbygging av eiendom sør for Arctandria.

 14. september møte med John Niklas Labba angående Kystkulturdag på Lakselvbukt skole og flerkulturell kystdag på Stakken.

 15. september dugnad på Stakken.

 16. september Kystkulturdag i Lakselvbukt, Arctandria deltok med undervisning i rigging og seiling av nordlandsbåt.
  Mandager småsløyd.
  Onsdager arbeid på Salarøy.

Oktober
Foto Eilif Pedersen

 1. oktober. Åpning av Gammehuken ved ordfører Gunnar Wilhelmsen og overlevering til Ishavskystens friluftsråd.
 2. oktober. Medlemsmøte.
 3. oktober. Dugnad i Smia, nytt gulv legges.
 4. oktober. Flerkulturell kystdag på Stakken med nordlandsbåten som tema. Mandager småsløyd.
  Onsdager arbeid på Salarøy.
  November
  Lite aktivitet pga korona
 5. november. Vikran båten ble transportert til UIT Norges Arktiske Museum hvor den ble inntatt i samlingene, står nå sammen med bla. Drauen.
  27-29. november Kveitefiske kurs med kveitevad.
  Mandager småsløyd.
  Onsdager arbeid på Salarøy og Stakken.
  Desember
 6. desember. Flatbrødbaking.
 7. desember. Julebord på Full Steam, 13 deltok. Onsdager dugnad på Stakken.
  Til tross for koronaen var 2020 et bra år for Arctandria Tromsø kystlag.

2.3 Årsrapport fra småsløydgruppa for 2020
Også i 2020 har sløydgruppa møttes på mandags ettermiddag. Det er 4-5 som møtes fast, i tillegg er det noen som er innom nå og da. Hovedaktiviteten er sveiping, men også annen småsløyd er aktuelt. Leif Wallan holdt et kurs i sveiping i november. Selv om trearbeidene er hovedsaken, er det også viktig å holde på tradisjonen med gode pauser med kaffe og trivelig prat.
Vi møtes mandager kl. 18.00 og har plass til flere. Mars 2021, Per Grov Eilertsen for Småsløydgruppa
Sveip som medlemmer har laget ved tidligere kurs. Foto: Per Eilertsen
2.4 Årsmelding 2020 fra Smedtampan
Året har for oss også vært preget av dette viruset selv om det neppe overlever på rødglødene jern. Viruset har begrenset virksomheten for de fleste av oss, men litt har vi likevel fått gjennomført. Det gledelige er at det synes som om det er en økende interesse for å begynne å smi, og vi har for tiden flere som bruker smia. Vår Facebook gruppe «Smedtampan» har også fått flere medlemmer og vi ser at flere av medlemmene har sine egne smi-prosjekter.
Rett før frosten kom i høst, fikk vi ordnet gulvet i smia. Det har alltid vært litt fuktig der inne sikkert som følge av jordgulvet. Vi la et lag plast nederst, men uten at de ble liggende oppover tømmerveggene, og la deretter et lag med «belegningsstein» oppå dette. Sanda vi brukte var litt våt og frossen og vi må gå over gulvet på nytt med sand når det igjen blir vår i bakkene, men det ble et fint gulv som vi tror fungerer godt. Takk til Per som ordnet med stein og sand.
I oktober-november, arrangerte vi kurs igjen. Kurset var fulltegnet, men vi slet litt med at noen måtte i karantene og det føltes litt rart å smi med munnbind. En meters avstand var dog ikke alltid mulig å holde. Vi fikk likevel gjennomført. Smia ble ikke noe nytt arnested for nye angrep eller mutasjoner, selv om det kunne ha vært god markedsføring i en Arctandria-mutasjon. Smihammerne våre har

fortsatt en lei tendens til å forsvinne ut det øvrige anlegget på Stakken, og vi måtte kjøpe inn to nye før kurset. Jeg vil derfor minne om at hammerne i smia er slipt og justert i hammerbanen for å smi med, de skal ikke brukes på spiker, stein og andre forefallende behov.
Smia trenger en oppgradering av det tekniske utstyret. Jeg har derfor søkt om midler først fra Troms Holding AS, som forvalter Troms Fylkeskommunes aksjepost i Troms Kraft, men uten å nå opp der. Nå fester jeg lit til en søknad sendt til «Samfunnsløftet» i Sparebank 1. Hovedmålet er å få inn to mindre esser i stedet for en stor, samt å flytte nye vifter utendørs for å dempe støyen i smia.Da er det bare å krysse smihammeren og slegga, strø litt glitrende boraks over, mens man mumler smedens hemmelige besvergelser og håpe på et bedre 2021.
2.5 Årsrapport fra Stakken for 2020
Dugnadskaffe på Stakken. Foto
Etter at Leidulf gikk bort i 2019 har vi dessverre ikke hatt noe pedell som har kunnet holde oppsyn med Stakken med bygninger og båter. Det arbeidet som Leidulf gjorde er ikke videreført til noen enkeltperson, men det er likevel enkelte som har hatt et oppsyn med bygninger og utført ting som de ser trengs ta hånd om.
Vinteren 2019/2020 ble et snørikt år, vår brøyter Reidar Fagerholt, brøyter normalt 20 ganger på en sesong, men allerede i februar var denne kvoten oppbrukt og brøytinga fortsatte til langt ut i april. De store snømengdene medførte at to av taksperrene på båthengergarasjen knakk, og det ble utført nødvendig tiltak for at taket ikke skulle kollapse helt.
Med koronapandemien fra mars ble det da ikke så mye aktivitet på Stakken, møtevirksomhet og samling måtte avgrenses og bruken ble mindre. Det har derfor ikke vært noe utleie av Båtskottet til lag og foreninger. Selv arrangementer som boknafisk, Mack øl og måseegg og Stakkendagen er alle blitt avlyst.
Arctandria kjøpte naustet til Tove Riise av arvingene i juni. Med naustet fulgte også båten, en fireroms nordlandsbåt rigget med sneseil. I dette naustet ble oselveren «Ordførerbåten» satt inn da den måtte flyttes fra naustet til Gunnar Hauglann.
I slutten av juni ble det i Stornaustet lagt inn gulv i nordvestlige hjørne, dette bedre adkomsten til loftet og letter lagring av blant annet den gamle toromsnordlandsbåten og en del utstyr til Salarøy.

Det ble arrangert St. Hans på Stakken med servering av grøt, grilling og bålbrenning. Det var også tatt ut fire båter, tre for at de skulle flyttes og en for stell og smurning, så det ble en fin ramme om arrangementet.
Gresset ble slått to ganger ila sommeren. Den gamle gressklipperen gjør fortsatt nytten.
Lørdag 19. september, ble det arrangert dugnad og det ble gjort en iherdig innsats. Nytt tak på utedoen. Rødnaustet ble malt (nesten ferdig). Rundt vedskjåen ble jord fjernet for å hindre fuktskader på sylla. Over døra ble det laget takrenne. På båthengergarasjen ble det gravd ned søyleblokker for ny vegg og nye taksperrer. Flaggstanga som falt ned i august (råte i bunn), fikk litt førstehjelp og ble satt opp igjen. Det knuste vinduet på Båtskottet ble tatt ut og ny rute satt inn. Vorren ble sett over og det ble festet et par stokker, blant annet stokken på nordsiden og to av betene. Og den er klar for vinterens stormer.
I oktober ble det satt inn ny ovn i Båtskottet. Det ble satt inn samme type som den gamle, og vi beholdt røykkammeret. Den gamle ovnen er noe sundbrent, men med deler som vi fikk fra Bjørn Hegg og noen nye deler, er den som ny igjen. Den vil bli satt inn i Rorbua så snart det passer. Denne måneden ble det også lagt ned belegningsstein på gulvet i Smia. Under steinen ble det lagt plast, det vil på sikt gjøre at det blir tørrere.
I løpet av desember ble det montert nye taksperrer i båthengergarasjen, nå gjenstår det bare ny taktro og shingel/stein og ny kledning mot smia. Det ble foretatt el-inspeksjon fra El-tilsynet av det elektriske anlegget på Stakken. Det ble gitt en del pålegg om utbedring av feil. De ble lukket og arbeidet ble utført av autorisert firma.
Som en del av samfunnsløftet ble det mulig å søke om tilskudd til nye lys til foreninger og lag. Arctandria sendte inn en søknad på renovasjon av alt lys i Båtskottet samt oppgradering og nytt lys ute. Dessverre fikk vi avslag. Styret ser likevel på muligheten for å budsjettere med oppgradering av lyset i Båtskottet i 2021.
Tromsø februar 2021 Per G. Eilertsen
2.6 Årsrapport fra Båtgruppa for 2020
Årsmelding 2020 Båtgruppa
Pga. koronaen har det ikke vært den store oppslutning med vedlikehold av Salarøy eller småbåtene dette året. Det har stort sett vært fire til seks deltakere på onsdagskveldene. Det har likevel vært gjort en del med Salarøy. I januar ble det stort stett klinket nye saum. På en kveld gikk det sport i arbeidet og to lag konkurrerte mot hverandre og resultatet ble over 40 nye saum i løftingen på styrbord side. Utover vinteren ble det klinket saum framover i båten og vi er nå kommet fram til steinrommet attom masta på styrbord side. Det ble også jobbet med å få ferdig motorfestet og et par kvelder ble brukt til å plassere det nye seildrevet på motorkabben og å tilpasse alle skruene. De nye skruene har større hode for større anlegg og bedre feste. I mars ble den gamle motoren levert til leverandøren og den nye kom i hus. Den ble løftet inn i Stornaustet og i båten. Onsdagene ble brukt til å klargjøre oppstart av motoren. Den nye motoren er «speilvendt» i forhold til den gamle så mye

må tilpasses. Det måtte lages nye mellomleggs-skiver mellom gammel motorramme og gummidemperne på motoren. Det ble også montert nytt feste for forfilter til dieseltilførselen. Ny slange for sjøvannskjølingen ble montert. Avgass-slange og kontrollkabler for girskifte og hastighet måtte også plasseres på nye steder. Batterikassa ble montert og nye ledninger til starter og dynamo ble laget og montert. I løpet av april ble «fiskefjølene» og motorkassa gått over og de ble tilpasset mot de nye bandene som ble montert i 2019. Motorkassa fikk ny lydisolasjon og det ble laget nytt dekk over batterikassa. Den 29. april ble det oppstart av den nye motoren, Hugo fra Marin Motor i Eidkjosen foretok denne servicen, ny olje, ny kjølevæske og ny diesel så var det bare å start opp. Motoren har mye roligere gange (selv på land) enn den gamle så dette skal bli fine saker.
Etter planen hadde vi sett for oss utsett 9. mai for å se om Salarøy er tett etter all nye saum. Men pga. korona og forbud mot å samles mer enn fem måtte nok dette utsettes. Og vi måtte innse at det ikke ble utsett.
Det ble derfor litt mindre aktivitet i arbeidet. Selv om Salarøy ikke kom på vannet var tilbudet der om å bruke småbåtene for seiling og roing på onsdagene. På de følgende onsdagen ble de ikke seilt eller rodd men likevel arbeidet på småbåtene. Den ene færingen ble tatt ut og vasket og smurt og malt.
Noen av vår båter har vært lagret i lånte naust og de måtte dessverre ut og flyttes til andre steder. Beaiveálgu ble sendt til Kåfjord der den hører hjemme. «Ordførerbåten», oselveren ble satt inn i Tove Riise-naustet. Den gamle krumstevningen, Vikranbåten, ble satt i båthengergarasjen i påvente av et mer permanent sted. Færingen med motorinstallasjon, Stella Maris Ophelia II, som har hengt oppunder taket i Stornaustet ble tatt ned og overlevert til etterkommerne av tidligere eiere. Vi får håpe på et nytt liv i Korgen.
Det ble også brukt onsdager på oppussing av Rødnaustet, det ble malt ferdig.
Vi ble tilbudt materialer fra en terrasse og i Stornaustet ble det ryddet i nordvestre krå og det ble anlagt nytt gulv der. Det gir oss bedre mulighet for å lagre ting opp fra bakken og det blir samtidig lettere og holde orden.
Til St. Hans ble det invitert til grøt og bål. Grilling ble det også for de som ønsket det.
I juli ble vi forespurt om å delta på Malangen kystkulturfestival og fire av våre medlemmer deltok med Kulingen. Vi fikk demonstrert båten og det ble fortalt om nordlandsbåten og hva Arctandria holder på med.
Oppstart etter ferien ble heller rolig, vi fikk et par herlige onsdagsseilinger, noen nye høvedsmenn fikk prøvd seg og likte og mestret oppgaven så godt at de seilte sjø inn i båten.
Ellers deltok båtgruppa med de siste dugnadstimene for å få ferdig gammen ved Kaldslettstien. Det ble stukket store mengder torv som gammen ble dekt med og 2. september var vi ferdig og klar til overlevering til Ishavskysten friluftsråd. Det ble høytidelig åpning foretatt av ordfører G. Wilhelmsen. Selv om gammen er overlevert til friluftsrådet må vi nok regne med å fylle på mer torv etter som torva siger, ny økt i 2021.

 1. september var det innkalt til dugnad på Stakken og medlemmer i båtgruppa deltok med liv og lyst. En stor del arbeid ble gjort, maling av Rødnaustet, doen fikk nytt tak. Flaggstanga som ramle ned i august kom også på plass. Og det ble begynt med å reparere båthenger- garasjen, et par taksperrer knakk under vinterens snølast. Det ble også ryddet i og rundt naustene.

Utover høsten ble det så smått oppstart på båtrelaterte oppgaver, det ble startet med å lage nytt sete til Kulingen og noen oppgaver med Salarøy ble igangsatt. Men vi gjorde andre oppgaver også, ny ovn i Båtskottet ble kjøpt inn og Båtgruppa monterte den en onsdags kveld. Den gamle lot seg reparer og vil på sikt bli satt opp i Rorbua. En onsdagskveld gikk med til å hjelpe Smedtampene med å legge belegningsstein i Smia. Og på et par onsdagskvelder ble det laget ny vegg og ti nye 2x6" taksperrer til båthengergarasjen. Nytt tak får komme i 2021.
I oktober ble det på Stakken arrangert et seminar med foredrag mat og utstilling. Vi tok ut to tre båter og rigget en av dem.
Sent i november ble krumstevningen fra Vikran, den som Kulingen er en kopi av, satt inn i museumsnaustet på Sydspissen, ved gamle Tromsø akvarium. Nå står den sammen med Drauen og et par andre småbåter. Dette var en enkel jobb, men vi brukte mye tid med å betrakte og se på den vakre fembøringen Drauen, det ble snakket om at den nok burde komme ut og kjenne sjø under kjølen.
Nye restriksjoner i forbindelse med smittevern ble innført i november og det ble noe opphold i aktiviteten. Likevel ble det i november holdt et kveitevad kurs med fem deltakere og de fikk kveite så de slapp å sitte på taket julekvelden.
Siste innspurt før jul var det flatbrødbaking der et par tre medlemmer av båtgruppa deltok.
Det ble invitert til romjulsroing, men på aktuell dag var ikke værguden med oss roinga ble avlyst.
Tromsø februar 2021
For båtgruppa Per G. Eilertsen
2.7 Årsrapport fra motorgruppa Sotrøret for 2020
Aktiviteter
I året som har gått har det ikke vært aktivitet i motorgruppa. Motorene står fortsatt på lager på
For motorgruppa Eilif Pedersen
Tomasjord.

2.8 Årsrapport fra tradisjonsmatgruppa for 2020
Mølja på Stakken i februar. Foto: Ingrid Sommerseth
Mattradisjonsgruppa fikk også føle koronaen og alle restriksjoner. Før nedstenging i mars fikk vi gjennomført medlemsmøte med fersk mølje. Fra mars har det vært stillstand, kun to andre arrangement ble gjennomført. Servering av grøt på St. Hans og flatbrødbaking før jul. Vi håper at i 2021 kan vi gjøre mer.
For tradisjonsmatgruppa Thomas Johansen
2.9 Årsrapport fra Kulingen 4H for 2020
Kulingen 4H har hatt medlemsmøter tirsdag annenhver uke i partallsukene.
Det har vært holdt 16 møter.
På møtene har vi blant annet lagd snølykter, hatt soldagsfeiring, lært å strikke. Vært på gådd på skøyter i Ishallen. Ute å rakte løv og ryddet etter vinteren på Stakken. Sommeravslutning med grilling, laging av flatjekter. Ingen møter i mars og april pga koronarestriksjoner. To møter på Teams i mai.
Etter sommerferien så har vi spikket knivskaft, spilt spill, lært knuter, vært på høsttur til Gammehuken. Badetur i Tromsøbadet. Jobba med prosjektene. Laga utstilling til høstfesten. 31. januar - 2. februar: Styrevervkurs og klubbrådgiversamling på Mortensnes skole. Julie og Morild var på lederkurs, Janne var på sekretærkurs, tre rådgivere var på klubbrådgiversamling.

 1. mars: Fylkesårsmøte på Teams. Klubbrådgiver A deltok.

 2. oktober hadde vi høstfest med utstilling av 4H-prosjektene. Alle hadde strikking som prosjekt. Pga. koronarestriksjoner var det ikke cafe og loddsalg. Det var 17 som deltok på høstfesten, medlemmene med foreldre, søsken og klubbrådgivere. Hilde Ovesen fra 4H- kontoret var høstfestrepresentant.

 3. Innkomne forslag og saker
  Ved varslet frist er det ingen innkomne saker og forslag

 4. Planer for 2021

  • Utsett av Salarøy juni dersom tillatt i henhold til myndighetenes tiltak mot smittespredning grunn av koronaen.
  • Onsdagsseilinger med småbåter sommersesongen.
  • Delta med informasjon og rekruttering /promotering av kystlaget på ulike
   arrangement i regionen.
  • Hjelpe til med rekruttering av barn og unge til 4H som hører til Stakken og
   Arctandrias virke.
  • Rekruttere nye medlemmer.
  • Arctandria skal fortsette å utvikle kursvirksomhet som handler om tradisjons-
   håndverk rundt smiing, stell og vedlikehold av nordlandsbåter, seiling med råseil og gamle mattradisjoner. Kurs som kan planlegges er: seilkurs og stell av båter, tradisjonsmat, bruk av småbåtene- roing og smedkurs.
  • Vi skal arbeide med Stakken i forhold til vedlikehold, båtplass og erverv av nye naust.
  • Vi skal arbeide for at motorgruppa igjen kan blomstre.
  • Vi skal arbeide for å avklare bruk av lokalene for motorgruppa i Tromsdalen.
  • Lansere ny oppdatert nettside.
  • Arbeid med å søke midler og planlegge reparasjon av Stornaustet.

         5. Regnskap for 2020

   Resultatregnskap for Arctandria 2020
   Medlemskontingent 37 875 Aktivitetsavgift 1 200
   Diverse utgifter/inntekter 450 Arrangement 13 871 Stakken leieinntekter/parkering 251 Stakken bygninger ol 0 Stakken forsikring 0 Gjensidige kundeutbytte 5 513 Stakken strøm 0 Porto 0 Eiendomsskatt 0 Administrasjon 0 Kurs Arctandria 3 767 Kurs Salarøy 0 Småbåtan 7 000 Håløygen 0 Salarøy 16 929 Havari Salarøy 0 Smedtampene 100 Mattradisjons gruppa 0 Motorgruppa 0 Grasrotandel 17 054 Kalendersalg /lotteri
   RESULTAT FØR FINANS OG EKSTRAORD POSTER
   Avskrivning anleggsmidler Renteinntekter
   8 925 0 4 282
   DRIFTSINNTEKTER
   Note
   Inntekter
   Utgifter
   4 243
   0
   149 323
   14 398
   0
   10 552
   60
   13 778
   2 080
   2 496
   0
   3 757 980 30 248 9 479 7 350 0 780
   -158 722
   -19 359
   0
   0
   0
   SUM
   113 488
   272 210
   FINANSINNTEKTER/ KOSTNADER
   106
   Omkostninger / gebyrer
   537
   NETTO FINANSINNTEKTER
   -431
   RESULTAT
   -178 511

Balanseregnskap - 2020
Kasse
Bank 6420.56.89336 28 181
2019
EIENDELER
Note
2020
Omløpsmidler
1 030 330 28 104
Bank 6420.05.43961 Fordringer
Sum omløpsmidler
Anleggsmidler
64 343
93 554
224 272
252 706
119 447 162 484 21 872 90 859 162 484 556 770
809 478
0
852 745 -43 267 809 478 809 478
Nordlandsbåter
Salarøy 1 154 359
1 113 474 1 20 778
86 316 162 484 537 411 630 965
809 478 -178 511 630 965
Redningsutstyr kjøpt 2006
Flytebrygge 2009/2010 1 Stakken
Sum anleggsmidler
SUM EIENDELER
Sum gjeld Egenkapital pr 1/1 Årets resultat Egenkapital pr 31/12
GJELD OG EGENKAPITAL
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
630 965

 1. Budsjett for 2021
  Medlemskontingent Aktivitetsavgift
  Diverse inntekter
  Arrangement
  Stakken leieinntekter/parkering Renter
  Gjensidige kundeutbytte
  Eiendomsskatt Administrasjon Kurs
  Småbåtan
  Håløygen Salarøy
  Nye stakken Smedtampane Mattradisjons gruppa Motorgruppa Grasrotandel Kalendersalg /lotteri
  3
  40 000 4 000 1 000
  20 000 250
  5 000
  13 778 12 000 7 000 2 000
  20 000 30 000
  37 875 28 000 1 200
  450 0 13 871 5 000 251 14 000 0 50
  0 5 513 0 0 0 0
  3 767 5 000
  7 000
  0 16 929 0
  9 479
  0 15 000
  0
  17 054 20 000
  0 30 000
  DRIFTSINNTEKTER
  note
  Budsjett
  resultat
  budsjett
  2021
  2020
  2020
  SUM
  155 028
  115 408
  117 050

  DRIFTSIUTGIFTER
  Budsjett
  resultat
  budsjett
  2021
  2020
  2020
  Avskriving Medlemskontingent
  Diverse utgifter Arrangement
  renter gebyrer Stakken bygninger ol Stakken forsikring
  Stakken strøm Porto Eiendomsskatt Administrasjon Kurs
  Småbåtene, forsikring og vedlikehold Håløygen, forsikring og vedlikehold Salarøy, forsikring og vedlikehold Havari Salarøy
  19 000 19 359 1 500 8 925 0 5 000 4 282 5 000 4 243
  25 000 1 500
  5 000
  5 000 600 537 500
  1
  2
  35 000 149 323 15 000 14 398 0 15 000 10 552
  50 000
  200 60 200 14 000 13 778
  4 000 2 080
  4 000 2 496
  0
  10 000
  4 000 3 757
  1 000 980 900
  3 400 30 000
  32 000 30 248 0 9 479
  Smedtampene 5 000 7 350 Mattradisjons gruppa 0 Motorgruppa 800 780 Grasrotandel 0
  Kalendersalg /lotteri 4 000

 2. Valg
  500 0 4 000
  SUM
  165 100
  282 627
  136 000
  Resultat 2021
  -10 072