Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet den 15 februar 1995.
§ 1. NAVN
1.1 Foreningas navn skal være "Arctandria - Tromsø Kystlag".
1.2 Foreninga skal være et lokallag med kollektivt medlemskap i Forbundet KYSTEN.

§ 2. FORMÅL
2.1 Foreningas formål er, i samarbeid med Tromsø Museum, andre museer og interesserte, ut fra videst mulig hensyn til den kulturhistoriske verdi og sammenheng å fremme bevaringa av:
- nordlandsbåter og andre tradisjonelle båttyper
- eldre tradisjonelle fartøyer
- verdifullt kystmiljø
- tradisjonene fra båter, fartøyer og kystkultur
- tradisjonelt sjømannskap, vedlikehold og sikkerhet
- tradisjonelt håndverk og husflid tilknyttet kysten
2.2 Foreninga kan iverksette alle tiltak som styrker muligheten for å nå målsettinga.

§ 3. MEDLEMSSKAP OG KONTINGENT
3.1 Alle kan være medlem såfremt de betaler kontingent.
3.2 Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
3.3 Ubetalt kontingent pr 1. september regnes som utmelding.

§ 4. ÆRESMEDLEMSKAP
4.1 Æresmedlemmer kan opptas etter forslag fra styret eller 6 medlemmer, for særlige tjenester for foreninga eller kystkulturen. Forslag refereres på et medlemsmøte, og opptakelsen skjer ved skriftlig avstemming på et påfølgende medlemsmøte eller årsmøte, hvor forslaget krever minst tre fjerdedels flertall.
4.2 Til æresmedlem kan opptas også personer som ikke er eller har vært medlem av foreninga.
4.3 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har ellers samme rettigheter som andre medlemmer.

§ 5. ÅRSMØTE
5.1 Årsmøtet er foreningas høyeste myndighet.
5.2 Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel.
5.3 Forslag til årsmøtesaker må være styret i hende minst en uke før møtet. Benkeforslag kan kun tas opp hvis to tredjedeler av de frammøtte stemmer for behandling. Forslag om oppløsning kan ikke tas opp som benkeforslag.
5.4 De faste årsmøtesakene er:
1. Valg av ordstyrer og referent, samt underskrivere av årsmøteprotokoll.
2. Styrets årsberetning.
3. Revidert regnskap for foregående år.
4. Kontingent og budsjett for inneværende år.
5. Vedtektsendringer i samsvar med prosedyren i § 7.
6. Innkomne forslag og saker fremmet i samsvar med pgf 5.3.
7. Valg. Årsmøtet velger:
1. Foreningas leder.
2. Styret.
3. Styremedlemmer til Stiftelsen "Salarøy".
4. Revisor.
5. Valgkomite.
5.5 Avgjørelser treffes ved simpelt flertall, og fraværende medlemmer kan avgi skriftlig stemme. Ved stemmelikhet og bare da har foreningas leder dobbeltstemme.
5.6 Årsmøtet er alltid beslutningsdyktig.

§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
6.1 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis det selv mener det nødvendig - eller en femtedel av medlemmene krever det.
6.2 Møtet skal holdes innen seks uker etter at det er krevd, dog slik at månedene juni, juli og august ikke regnes med.

§ 7. VEDTEKTSENDRINGER
7.1 Endringer i vedtektene kan vedtas av årsmøtet når en femtedel av hovedmedlemmene, herunder også studentmedlemmer og pensjonister, er tilstede. Det skal da legges til grunn medlemslistene ved siste årsskifte.
7.2 Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

§ 8. STYRET
8.1 Styret består av fem personer som må være medlemmer av foreninga: leder, sekretær, kasserer, materialforvalter og ett styremedlem. I tillegg velges en vararepresentant.
8.2 Styret velges av årsmøtet for to år om gangen etter forslag fra valgkomiteen. Hvert år er tre styrerepresentanter på valg.
8.3 Lederen velges av årsmøtet blant styremedlemmene. Forøvrig konstituerer styret seg selv.
8.4 Styret er beslutningsdyktig hvis fire medlemmer er tilstede. Styrevedtak treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 9. REVISOR
9.1 Årsmøtet velger en revisor som ikke er medlem av foreninga, og som nyter allmen tillit og er regnskapskyndig.

§ 10. EKSKLUSJON
10.1 Styret kan ekskludere medlemmer som antas å skade foreningas anseelse. Dette skal begrunnes skriftlig og i god tid overfor den som foreslås ekskludert.
10.2 Styrets avgjørelse kan ankes til årsmøtet som avgjør saken etter å ha blitt forelagt alle forhold som kan ha betydning.

§ 11. OPPLØSNING
11.1 Med to tredjedels flertall i to på hverandre følgende år kan årsmøtet bestemme at foreninga skal oppløses.
11.2 Blir foreninga oppløst, tilfaller foreningas eiendeler Tromsø Museum, eventuelt andre beslektede foreninger eller som årsmøtet bestemmer.
11.3 Forbundet Kysten gis innsyn og kopieringsrett i kystlagets arkivalia.