AS1: Årsberetning for 1985/86

Årsberetning for 1985/86

Styrets sammensetning

Walter M.Pedersen : formann
John Zakariassen : Sekretær
Arnfinn Sivertsen : kasserer
Sidsel Jerkø : materialforvalter
Helge Guttormsen : styremedlem
Henrik Henriksen : varamedlem

Valgkomité

Per Posti
Knut Andreassen

Møtevirksomhet

Årsmøtet ble holdt 13. mars på Tromsø Museum. 21 medlemmer var til stede.

Foreninga har avholdt 7 medlemsmøter på Tromsø Museum. 17.april viste Gunnar Eldjarn lysbilder og fortalte fra bygginga av en to-roms nordlandsbåt i Bindalen, og regattakomitéens forslag til sommeraktiviteter ble presentert.

På mai-møtet fikk vi undervisning i grunnleggende seilteori, og det var Bente Johansen og Gunnar Eldjarn som besørget det.

Neste medlemsmøte var onsdag 9.oktober. Igjen var det Gunnar Eldjarn som sto for programmet: Video-film om roing og seiling med tradisjonelle båt-typer.

  1. november viste vi film om bygging av Listerbåten, og seiling med denne. En god film, som viste gammelt håndverk av beste klasse. Båttypen var mye brukt som fiskebåt i Nord-Norge omkring århundreskiftet. |

Neste møte var onsdag 15.januar 1986. Der viste vi to interessante filmer: Om kobbefangst i Karlsøy-området og om bygging av en samisk elvebåt i Tana.

På februarmøtet den 12. holdt Jon Godal et engasjerende og interessant foredrag om "Nordafjelsk sjømannsspråk".

Den 26. i samme måned, ble det holdt et ekstra møte. hvor det ble vist lysbilder og film fra vikingskipet "Havørn"s seilas til Skottland og Færøyene. Seilasen endte som kjent i et tragisk forlis.

Styret har som hovedregel holdt styremøte mellom hvert medlemsmøte.

Medlemmer

Pr. 31.12.1985 hadde Arctandria 67 hovedmedlemmer + 34 husstandsmedlemmer.

Foreningens virksomhet

I 1985 har Arctandria gjennomført et kurs i bygging av Nordlandsbåter i samarbeid med AOF. Det ble bygget 2 prektige 3-romsbåter. Kurset ble gjennomført i to deler, første del med 14 deltakere, andre del med 8. Båtene ble solgt til kursdeltakerne. Da det var flere interesserte enn båter ble det loddtrekning, og de heldige vinnere ble Halvard Hauglann og Daniel Davidsen.

Kursleder var Sverre Slettmo.

Naustområdet "Stakken" på Kvaløya er overdratt til foreninga i 1985. Nausttomtene er utgravd, parkeringsplass og avkjøring er opparbeidet. To naust, tilhørende Walter M.Pedersen og Bjørn Johansen, er allerde reist. Et tredje, tilhørende Dagfinn Hauglann, er under bygging.

Sommerens båttreff ble ikke den store suksessen. Regattakamiteen stilte ved Folkemuseets område helga mai/juni. Kun en deltaker, Bjørn Johansen, stilte der. Været få ta en del av skylden.

Treffet kolliderte også i tid med årets karneval.

Båt-treff på Grindøya St.Hansaften ble heller ikke den store ansamlingen. Kun John Zakariassen med familie møtte opp, og stekte sine pølser i nokså sur vind.

Været denne sommeren var svært fint, og i uorganisert form ble båtene mye brukt.

I Vestfjordseilasen i månedsskiftet juni/juli deltok to åttringer fra "Arctandria", nemlig "Rival" og "Sølvskeia". I tillegg deltok Inge Godtlibsen med sin seilskøyte "Libido". TI nordlandsbåtklassen startet tre åttringer og en fembøring, og "Rival" med høvedsmann Gunnar Eldjarn vant sin klasse.

Senere på sommeren deltok "Rival" og "Sølvskeia" i "Tromsøregattaen", som Tromsø Seilforening arrangerte for første gang. Her deltok også seilskøyta "Libido". Alle tre båtene brøt på grunn av for lite vind.

Komitéer

Regattakomitéen har utarbeidet forslag for foreningsaktiviteter i sommerhalvåret, og sørget for oppfølging. Komitéen besto av Gunnar Eldjarn og Rob. Barrett.

Naustkomitéen, bestående av Arnold Evensen, Dagfinn Hauglann, Sissel Jerkø, har avholdt møter og planlagt foreningens byggevirksomhet på naustområdet.

Festkomitéen, bestående av Sissel Jerkø, Tove Rise, Halvard Hauglann, Lars Slørdal, Bjørn Johansen, lå lenge lavt i terrenget, men tok seg fint inn. Resultatet ble en meget vellykket Arctandria-fest lørdag l.mars i lokalene til Gudmund Sundlisæter. Redaksjonskomitéen, bestående av Per Posti, Rob Barrett og Helge Guttormsen, har arbeidet med en publikasjon som vil bli ferdig våren -86.

Båter

Tromsø Museums 22-roms båt disponeres av Bjørn Johansen. Båten står i nybygd naust på foreningens naustområde.

Arctandrias 2-roms båt disponeres av Walter M.Pedersen. Båten har et sprukket bord, men vil bli reparert i løpet av mai -86.

Arctandrias fembøringsjolle ligger for tiden i naust på Tromsøya. Den må repareres en del før den kan brukes. dJolla bør brukes på naustområdet.

Kobberomsbåten "Storm" disponeres av Arne Hole. Båten ligger i naust på Berg, og brukes en god del i sesongen.

Nyanskaffelser

Arctandria har fått i gave fra Olavsvern en "travaljebåt" med årer, mastre og seil. Båten ligger foreløpig ute på naustområdet, og det er ikke bestemt hva som skal skje med den. Båten er ca. 28 fot.

Bygninger

Arctandria disponerer et gammelt naust i Ramfjord som medlemmer av foreningen har restaurert. I naustet står det 2 nordlandsbåter.

Representasjon

Arctandria er representert i styret i Tromsø Seilforening. Vår representant der er Dagfinn Hauglandd.

Utsikter framover

Naustområdet vil bli utbygd og vil forhåpentligvis bli et attraktivt samlingssted for alle Arctandrias medlemmer. Angående foreningens fellesnaust, så er finansieringen usikker, men vil få høy prioritet.

Blant nye tiltak vil Arctandria engasjere seg i regattaer sammen med Tromsø Seilforening, og dette vil forhåpentligvis resultere i økt aktivitet blant foreningens medlemmer.

For styret: Walter Pedersen