AS2: Helleristningsbåter fra steinalderen

Helleristningsbåter fra steinalderen

Publisert opprinnelig i Arctandrias Skrifter #2 (1988)

Skribent: Knut Helskog

Båten har uten tvil vært det viktigste og vanligste transportmidlet gjennom de titusen år det har bodd mennesker i Nord-Norge. Det finnes svært få spor etter disse båtene og da spesielt fra de første 8000 årene Nord-Norge var bosatt. I Alta er det, i løpet av de siste årene, funnet 82 bilder hugd inn i berget, som gir en idé om båter som var i Altafjorden for omtrent 6200-2500 år siden. Disse avbildningene er en del av de 2500-3000 helleristningene som til nå er funnet i bunnen av fjorden.

Helleristningene var hugd inn i svabergene i strandsonen, og etter som landet steg opp av havet ble de nye svabergene tatt i bruk. Derfor er det de eldste figurene som ligger høyest over dagens havnivå. På grunn av dette, og at det er mulig å datere forskjellige havnivå og strender, er det også mulig å få en viss idé om den virkelige alderen på de forskjellige helleristningene. Dette er selvfølgelig ikke en uproblematisk metode å bruke. Analysen tyder på at de eldste avbildningene var laget for 6200 til 5600 år siden, de nest eldste avbildningene for 5600 til 4700 år siden. Deretter er det en 1000 års periode fra hvilke avbildninger av båter ikke er funnet, skjønt båter må selvfølgelig ha eksistert. Fra cirka 3700 til 2500 år siden ble det igjen hugd inn bilder av båter.

Båttyper

Båtene er blitt avbildet forskjellig til forskjellige tider, noe som kan tolkes som endringer i selve båtens utseende eller konstruksjon, så vel som endringer i kunstnerens oppfatning om hvordan båtene skulle avbildes. Figur 1 viser hovedtrekkene i disse endringene. Nesten alle båtene eldre enn 4700 år er avbildet med et hode av en elg i forstavnen, noe som vitner om en form for kult av elgen. Antydninger av en slik kult er funnet i hele det Nord-Skandinaviske og Karelske området. Fra 3700 til 3100 år siden ble kjøl og reling forlenget både for og akter, mens fra 3100 til 2500 år siden, ble igjen stavnene dekorert med en form for gallionsfigur.

Sannsynligvis avspeiler bildene båttyper som eksisterte eller var kjent i de samfunn som lageren av risningene var tilknyttet. Generelt kan det sies at de eldste båtene var laget av skinn og at skinnbåter fantes gjennom hele steinalderen. Den andre hovedtypen båter, nemlig plankebygde båter fantes kanskje i det siste årtusen før Kr.f., og muligens enda tidligere. Kanskje er de yngste bildene (figur 3) bilder av slike båter.

Bruk av båt

Så vel som at modellene til båtene er tatt fra virkeligheten, så er også aktivitetene som båtene er avbildet i, tatt fra virkeligheten. Det dreier seg om fiske og jakt, og transport forbundet med en eller annen form for reise (fig 2.). En nærmere analyse har også vist at de aktiviteter som er avbildet, forandret seg gjennom tiden fra en dominans av aktiviteter forbundet med jakt og fangst til "transportscener" for cirka 3700 år siden (fig. 3). Helleristningsbildene ble sannsynligvis brukt i ritualer forbundet med religiøse seremonier. Det er kanskje i denne sammenhengen grunnlaget ligger for å forstå både hellerisningene og hvorfor de ble hugd inn på spesielle steder i Alta.